Activitats formatives del programa

24/05/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tindre present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions indexades i patents
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 500
 • Formació específica1,2
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 300
 • Congressos cinetífics especialitzats
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 180
 • Mobilitat 
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Formació transversal 
  • Caràcter: obligatori
  • Hores mínim: 30
  • Hores màxim: 150
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2 Consulta el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

1. PUBLICACIONS I PATENTS (OBLIGATORI)

DESCRIPCIÓ

Es tracta de valorar la capacitat de l’estudiantat quant a la redacció i publicació d’articles científics en revistes indexades i en la producció de patents. Aquesta activitat desenvolupa les competències CB11, CB12, CB13, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06 i CO01. La llengua serà l’oficial en els mitjans en què realitze la corresponent publicació o patent.

PROCEDIMENT DE CONTROL

Dins d’aquestes activitats s’estableixen dues categories: d’una banda, les publicacions que estiguen indexades segons el JCR i les patents i, d’una altra, les publicacions científiques no indexades en el JCR.

S’estableix que l’alumnat ha de realitzar amb caràcter obligatori 200 hores en la primera categoria, i podrà computar en aquesta un màxim 500 hores.

S’estableix que cada article publicat en revistes indexades en el JCR o patent pot ser valorat fins amb 200 hores. El procediment de control consistirà en la presentació de l’article o bé d’una prova de la seua acceptació (DOI). En el cas de patents, el justificant de sol·licitud de patent.

Respecte a la segona categoria, publicacions no indexades, es consideren com a tals publicacions revisades per experts i expertes i no incloses en el JCR.

Com a procediment general de control s’estableix l’equivalència màxima de 40 h/publicació. El nombre d’hores màxim que es podrà acreditar mitjançant aquesta segona modalitat és de 120 hores. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 40 hores. El procediment de control consistirà en la presentació de l’article o bé d’una prova de l’acceptació (DOI o similar).

ACTUACIONS DE MOBILITAT

S’entén que per a realitzar aquesta activitat no es requereix mobilitat.
 

2. FORMACIÓ ESPECÍFICA (OPTATIU)

DESCRIPCIÓ

L’alumnat pot cursar com a activitat formativa una sèrie d’hores en cursos reglats, en seminaris impartits i en conferències rebudes.

L’alumnat pot realitzar cursos específics reglats que han de ser afins a la temàtica del programa, organitzats per la mateixa universitat o altres universitats. També es considera d’interès per a la formació del doctorand o doctoranda la impartició de seminaris relatius a la seua especialitat, així com l’assistència a una sèrie de conferències relatives a temes relacionats amb la seua especialitat.

Aquesta activitat desenvolupa les competències CB11, CB14, CB15, CB16, CA01, CA02, CA04, CA05, CA06 i CO01. La llengua serà una de les oficials de la Universitat o centre d’investigació en què es desenvolupe el curs.

PROCEDIMENT DE CONTROL

 • Cursos: s’estableix l’equivalència natural d’una hora cursada igual a una hora reconeguda. El màxim d’hores acreditable en aquesta activitat és de 200. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 20 hores. Serà el tutor o tutora, d’acord amb el programa, qui establisca quins cursos ha de realitzar. El procediment de control consistirà en la presentació del certificat d’assistència i superació de les proves d’avaluació del curs.
 • Seminaris: s’estableix l’equivalència de 10 h/seminari. El nombre d’hores màxim que es podrà acreditar mitjançant aquesta activitat és de 60 hores. En cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 10 hores. El procediment de control consistirà en la presentació de la corresponent certificació del director o directora de la institució on s’impartisca.
 • Conferències: s’estableix l’equivalència d’una hora acreditada per cada conferència. El nombre d’hores màxim que es pot acreditar mitjançant aquesta activitat és de 40 hores. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 5 hores. El procediment de control consistirà en la presentació del certificat d’assistència.

  En aquesta activitat no s’estableix un mínim d’hores que ha de realitzar l’estudiantat. El màxim d’hores acreditable és de 300 hores segons el desglossament anterior.

  ACTUACIONS DE MOBILITAT

  En el cas de realitzar cursos, seminaris o assistir a conferències en altres institucions es procurarà facilitar els mitjans a l’estudiantat segons la normativa general de la Universitat

 

3. CONGRESSOS CIENTÍFICS ESPECIALITZATS (OPTATIU)

DESCRIPCIÓ

Es considera important per a la formació de l’estudiantat la participació activa en congressos especialitzats relacionats amb l’àmbit de la seua investigació, tant de caràcter internacional com nacional. Aquesta activitat desenvolupa les competències CB11, CB15, CB16, CA01, CA04, CA05, CA06 i CO01. La llengua serà l’oficial del congrés.

PROCEDIMENT DE CONTROL

Pel que fa a congressos internacionals, s’estableix l’equivalència de fins a 40 h/congrés.  El nombre màxim d’hores que es pot acreditar per aquesta activitat mitjançant la participació activa en congressos internacionals és de 120 hores.

Pel que fa a congressos nacionals, s’estableix l’equivalència de fins a 20 h/congrés. El nombre d’hores que es pot acreditar com a màxim per aquesta activitat mitjançant la participació activa en congressos nacionals és de 60 hores.

El procediment de control consistirà en la presentació del certificat de l’assistència i la presentació de comunicació emès pel comitè organitzador del congrés.

Aquesta activitat no es considera de caràcter obligatori. Es pot aconseguir en aquesta un màxim de 160 hores segons el desglossament anterior. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 40 hores.

ACTUACIONS DE MOBILITAT

Es procurarà  facilitar els mitjans necessaris a l’estudiantat  segons la normativa de la Universitat.

 

 4. MOBILITAT (OPTATIU)

DESCRIPCIÓ

Si es consideren les estades a temps complet, s’estableix l’equivalència de 40 h/setmana. Si les estades són a temps parcial, es consideraran les hores totals dedicades. El nombre d’hores màxim que es pot acreditar mitjançant aquesta activitat és de 480 hores. En el cas de voler acreditar aquesta activitat es requerirà un mínim de 80 hores. La planificació de l’estada es concretarà amb la presentació d’un pla detallat del treball a desenvolupar que ha de ser aprovat tant pel centre receptor com per la comissió competent del programa de doctorat.

PROCEDIMENT DE CONTROL

El procediment de control consistirà en la presentació d’un certificat del responsable del grup receptor en el qual s’especifique la duració de l’estada, el pla de treball desenvolupat i l’aprofitament d’aquesta.

ACTUACIONS DE MOBILITAT:

Amb caràcter general la que estableix la normativa de mobilitat de la Universitat. 

 

5. FORMACIÓ TRANSVERSAL (OBLIGATORI)

Aquesta activitat té caràcter obligatori i requereix un mínim de 30 hores i com a màxim 150 hores.

 • CURSOS / SEMINARIS
 • CONFERÈNCIES

Hores segons conste en el certificat expedit per l’ED-UJI.

El doctorand o doctoranda ha d’adquirir formació transversal per a millorar les seues capacitats científiques i tècniques mitjançant cursos de formació per a fomentar les competències bàsiques CB11 (comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp), CB12 (concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació) i CA05 (integració de coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada).

Aquesta activitat hauria de realitzar-se durant els primers anys de formació del doctorand o doctoranda. L’estudiantat a temps complet hauria de cursar aquesta activitat durant el primer any de formació. Respecte a l’estudiantat  a temps parcial, hauria de realitzar-la durant els dos primers anys

 

Informació proporcionada per: InfoCampus