Perfil d'ingrés

25/11/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

Es recomana que els estudiants que accedisquen al doctorat en el seu període de recerca, idealment, hagen cursat, i per tant adquirit, les capacitats, destreses i coneixements que atorga el màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Theoretical Chemistry and Computational). Els qui opten al doctorat i no hagen seguit el màster anterior però estiguen en possessió d'un títol oficial de màster universitari en Química, Física, Ciències dels Materials, Bioquímica, o algun altre del mateix nivell, que els proveïsca d'un coneixement adequat per a seguir el doctorat poden ser considerats com a candidats o candidates. Els que no provinguen del màster en Química Teòrica i Modelització Computacional (Theoretical Chemistry and Computational) i mostren deficiències en la seua formació en química teòrica i modelització computacional podran realitzar complements de formació segons el consell dels seus directors i, si escau, els seus codirectors o per sol·licitud de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

El llenguatge emprat en el màster en Química Teòrica i Modelització Computacional (Theoretical Chemistry and Computational), és l'anglès, de nivell B2. Per tant, en el període de recerca és molt recomanable posseir suficiència en aquesta llengua.

Complements formatius

La via d'accés recomanada per al programa de doctorat és la realització d'un grau en Química, Física o Ciència de Materials i la posterior realització d'un dels dos màsters oficials següents:

  • Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional

  • Màster en Química Teòrica i Computacional.

En aquells casos en què s'haja realitzat un grau o un màster diferent als indicats, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà establir complements de formació que seran en qualsevol cas, assignatures del primer any dels citats màsters fins a un màxim de 20 crèdits. Aquests complements de formació específica tindran, a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat. El temps que es dedique a aquesta formació específica no es computarà a l'efecte del límit de tres anys que s’ha d’aplicar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa, fins a la presentació de la tesi doctoral, tal com estableix l'article 3.2 del RD 99/2011.

Els complements de formació cursats es registraran en el document d'activitats del doctorand o doctoranda.

En els casos en què la via d'accés siga un grau la durada del qual siga d'almenys 300 crèdits ECTS i no s'haja realitzat cap màster previ, la realització d'aquests complements formatius serà obligatòria, llevat que el corresponent pla d'estudis contemple crèdits de formació en recerca.

En els anteriors casos el director o directora de tesi estarà encarregat de suggerir els complements requerits i serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat la que finalment decidisca els complements de formació que ha de realitzar cada estudiant a la vista del seu historial acadèmic previ.

Com a complements de formació s'impartiran les assignatures obligatòries del primer any dels màsters esmentats, i no es podrà superar en cas un total de més de 20 crèdits ECTS. En particular es consideraran alguna de les següents assignatures:

  • Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica (5 crèdits ECTS)

  • Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació (5 crèdits ECTS)

  • Mètodes de la Química Teòrica I (5 crèdits ECTS)

  • Mètodes de la Química Teòrica II (5 crèdits ECTS)

Aquestes assignatures es realitzaran després de l'admissió i matriculació al programa de doctorat i es podran seguir amb caràcter local o en cursos intensius organitzats de forma conjunta per les universitats participants. Es disposarà, com a màxim, d'un curs acadèmic per a superar els complements de formació requerits. S'hauran de superar aquests per a continuar el programa de doctorat.

Independentment del grau realitzat prèviament, tots els alumnes que no hagen realitzat un màster que incloga l'aprenentatge de química teòrica o eines de simulació hauran de realitzar complements de formació.

A l'hora d'assignar els complements formatius s'estudiarà cada cas individualment. Es consideraran els següents perfils genèrics:

  • Alumnes provinents del grau en Química i de màsters en Química que no incloguen formació específica en tècniques de simulació o Química Teòrica: hauran de realitzar les quatre assignatures esmentades.

  • Alumnes provinents del grau en Física o Ciències de Materials i de màsters en Física: hauran de realitzar les assignatures: Mètodes de la Química Teòrica I i Mètodes de la Química Teòrica II (5 crèdits ECTS).

  • Alumnes provinents del grau i màsters en Matemàtiques: hauran de realitzar les assignatures: Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació, Mètodes de la Química Teòrica I i Mètodes de la Química Teòrica II (5 crèdits ECTS).

  • La resta d'alumnes provinents d'altres graus i màsters: hauran de cursar les quatre assignatures esmentades.

A la vista de la formació prèvia, el currículum i els cursos realitzats de cada estudiant analitzant tota la trajectòria formativa prèvia de l'estudiant (estudis de grau i màster realitzats i les assignatures cursades en aquests) la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà decidir que un estudiant faça menys cursos que els indicats anteriorment.

Informació proporcionada per: InfoCampus