Perfil d'ingrés

28/04/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat serà estar en possessió d'algun títol oficial de llicenciat o graduat en Filologia o en Traducció i Interpretació i d'algun màster relacionat amb aquests títols o uns altres afins relacionats amb la comunicació interlingüïstica i intercultural, especialment els màsters associats al programa de doctorat que s'imparteixen en la Universitat Jaume I (vid. supra). Es podran considerar, no obstant açò, les sol·licituds d'estudiants que, sense estar en possessió d'un títol de llicenciat o graduat dels a dalt citats, posseïsca un màster en alguna de les especialitats relacionades amb les llengües aplicades, la literatura o la traducció. 

El nou context normatiu està propiciant que els màsters dels departaments implicats atraguen a un bon nombre d'estudiants estrangers, especialment llatinoamericans. En aquest moment, els diferents màsters dels tres departaments implicats en el programa compten amb un total de 30 estudiants estrangers, als quals intentarem captar perquè continuen amb nosaltres la seua formació doctoral.

Així mateix, des de la coordinació del programa està previst, una vegada que s'aprove, l'enviament massiu d'informació a totes les universitats estrangeres amb les quals mantenim relacions de recerca, especialment a les Hispanoamericanes, que ens consta que tenen manca d'oferta en aquest nivell formatiu.

En el cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85, haurà d'haver-ho cursat en programes de doctorat afins.

 

Complements formatius

El present Programa de Doctorat no preveu la realització de complements de formació específics. No obstant açò, s'estudiarà cada sol·licitud de manera individual amb la finalitat de determinar si existeixen estudiants que necessiten cursar aquests complements de formació. Donada la complexitat del programa de doctorat que es proposa, resultat de la unió de programes de diferents departaments i àrees de coneixement, pensem que és més adequat atendre de manera individual cada cas i especificar els complements concrets que s'exigiran als estudiants, en funció de les seues perspectives de recerca.

En tot cas, els complements de formació els hauran de cursar els estudiants en possessió d'un títol de graduat o graduada la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga de 300 ECTS, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents dels crèdits en recerca inclosos en estudis de màster.

Així mateix, es considerarà la possibilitat que cursen els complements formatius aquells estudiants el màster dels quals, encara sent del perfil adequat, estiguera més orientat a la professió que a la recerca.

Aquests complements de formació sempre estaran relacionats amb la realització de cursos o seminaris específics sobre metodologia de la recerca en llengües aplicades i traducció o sobre aspectes conceptuals concrets relacionats amb l'especialitat seleccionada per l'estudiant, organitzats expressament pel programa o oferits en el si d'algun dels màsters d'especialitat existents en l'actualitat en la Universitat Jaume I vinculats a les llengües i la traducció. Pel que fa als resultats d'aprenentatge i els sistemes d'avaluació, seran els establits específicament en cadascun d'aquests cursos o seminaris per part dels especialistes responsables de la seua impartició i, en tot cas, passaran necessàriament per la superació dels criteris mínims establits.

Solament en casos excepcionals, en els quals la procedència d'un màster clarament profesionalizante justificara la necessitat de realitzar aquests complements, la Comissió acadèmica recomanaria a l'estudiant realitzar un curs de Metodologia de la recerca. En concret, els estudiants, en funció de l'orientació específica que escolliren, podrien escollir entre cursar una de les següents assignatures, que permeten també el seguiment a través de l'Aula Virtual:

  • Metodologia de la recerca i elaboració de tesi en traducció i interpretació (5 ECTS). Màster en recerca en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I
  • Metodologia i eines informàtiques per a la comunicació, la docència i la recerca (3 ECTS). Màster en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) per la Universitat Jaume I
  • Mètodes de recerca en adquisició de segones llengües (5 ECTS). Màster en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en contextos multilingües (MELACOM) per la Universitat Jaume I
  • Research Methods (8 ECTS). Màster English Language for International Trade (ELIT) per la Universitat Jaume I

 

Informació proporcionada per: InfoCampus