Criteris d'admissió al programa i places

09/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Criteris específics

Una vegada comprovat que els estudiants compleixen els requisits legals d'accés, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació valorarà l'aptitud dels candidats i candidates atenent els següents aspectes:

  • Formació acadèmica i expedient acadèmic: es valoraran les titulacions i coneixements relacionats directament amb les àrees d'especialització del programa de doctorat ("Comunicació, publicitat i cultura digital", "Narratives dels relats audiovisuals contemporanis" i "Periodisme, indústries culturals i comunicació política"). Aquest apartat puntuarà el 70% de la valoració global.
  • Curriculum Vitae, que inclourà els següents aspectes: experiència investigadora (publicacions científiques, participació en congressos, etc.), experiència professional (relacionada amb l'àmbit de la comunicació, preferentment), coneixement d'idiomes (amb certificació acadèmica en la qual s'indicarà el nivell d'acord amb el Marc Comú de Referència de Llengües) i formació complementària (assistència a congressos, tallers, seminaris, cursos de formació, etc.). Es valorarà especialment que la recerca i experiència professional estiguen relacionades amb les àrees d'especialització del programa de doctorat. Es valorarà l'acreditació que certifique coneixements de llengua anglesa i llengua castellana i/o valencià/català (aquestes dues llengües són oficials en la Universitat Jaume I), que permeta seguir el programa sense dificultats. Aquest apartat puntuarà el 15% de la valoració global.
  • Entrevista personal. Es valorarà la proposta del projecte de tesi que s'exigeix als candidats i candidates per a l'admissió, on expressarà el seu interès per cursar el programa de doctorat, així com la temàtica específica que es proposa investigar, de forma raonada i argumentada. Així mateix, es valorarà la presentació d'una carta de presentació de professionals acreditats en el camp científic i/o professional relacionat amb el programa de doctorat. A més, es valorarà l'entrevista que els candidats tindran amb un membre de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. Aquest apartat puntuarà el 15% de la valoració global.

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Les llengües del programa de doctorat són el castellà i el valencià/català, llengües cooficials de la Universitat Jaume I, per la qual cosa s'exigeix un coneixement suficient d'un dels dos idiomes (nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència de Llengües). Amb la finalitat d'afavorir la internacionalització del programa de doctorat, els estudiants estrangers que no parlen aquestes llengües podran accedir al programa si acrediten un nivell C1 d'anglès.

 

Valoració de la necessitat de complements de formació

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, o màsters oficials del camp de les ciències de la comunicació donen accés directe a aquest programa de doctorat.

En cas que la formació i experiència del candidat o candidata estiga allunyat dels temes i l'enfocament del programa de doctorat, es podrà admetre amb la prèvia superació dels complements de formació que la Comissió Acadèmica del programa li indique, amb la finalitat que adquirisca les competències necessàries per a seguir el programa de doctorat.

Els estudiants procedents de titulacions de grau i postgrau no relacionades directament amb estudis de comunicació hauran de cursar com a complements de formació fins a 10 crèdits, entre les matèries obligatòries i optatives del Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació, que relacionem a continuació:

  • Metodologies de recerca en comunicació (5 ECTS)
  • Gestió de mitjans socials i comunitats en línia (5 ECTS) 
  • Anàlisi de textos audiovisuals (5 ECTS)
  • Anàlisi i recerca de la informació periodística (5 ECTS)

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en ciències de la comunicació analitzarà cas per cas la necessitat de realització de complements formatius, així com el tipus de cursos que es poden considerar equivalents a les matèries anteriorment citades.

 

Revisió i difusió dels criteris d'admissió

Els criteris d'admissió, així com l'anunci de l'inici, desenvolupament i fi del procés d'admissió seran publicats en els taulers d'anuncis oficials i en la pàgina web de la Universitat Jaume I.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques, derivades de discapacitat, s'avaluarà la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. En la Universitat Jaume I, la Unitat de Suport Educatiu (USE) és el servei encarregat de donar suport a l'estudiantat amb necessitats educatives especials. La informació sobre l’USE està disponible en l'enllaç https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/accionsdesuportp/suportest/enee/.

 

Oferta de places

  • 10 places
Informació proporcionada per: InfoCampus