UJI

Pròrroga per al dipòsit de la tesi

Última modificació: 22/03/2021 | Font: Escola de Doctorat

Què és la pròrroga dels estudis?

El Reial Decret 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix en l’article 3.2 que: “La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. No obstant això, i amb la prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del programa, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si, transcorregut l’esmentat termini de tres anys, no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el corresponent programa de doctorat. En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.” Cal tindre present que, el còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys. 

D’acord amb la normativa anterior, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en la seua sessió número 7-2016 va articular el procediment de gestió per a regular el procés de sol·licitud de pròrrogues.

Qui ha de sol·licitar pròrroga?

Podrà sol·licitar la pròrroga d’estudis de doctorat en programes del RD 99/2011 l’estudiantat per al que la data límit de dipòsit de la tesi finalitza en el curs acadèmic 2021-2022(el curs acadèmic és el període comprés entre l’01/09/2021 i el 31/07/202).

Serà requisit per poder sol·licitar la pròrroga estar matriculat en el curs acadèmic 2020-2021 i al corrent del pagament de les corresponents taxes acadèmiques.

Important: L’alumnat que exhaurisca el termini fixat en l’article 3.2 del RD99/2011 sense efectuar el dipòsit de la tesi doctoral i no dispose de la corresponent autorització de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat serà baixa automàtica en el programa de doctorat. 

Quan s'ha de sol·licitar la pròrroga?

El període de sol·licitud romandrà oberta des del dia 1 de maig  fins al dia 30 de setembre de 2021. El tràmit de la sol·licitud s'efectua mitjançant la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

Podeu descarregar açí l'imprés normalitzat requerit.

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, atenent a les condicions que s’hagen establerts en el corresponent programa de doctorat, resoldran les sol·licituds. El doctorand o la doctoranda rebrà una resolució motivada, favorable o desfavorable, de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat. 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat