Sol·licitud de baixa en estudis de doctorat

15/09/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Baixa Temporal 

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal en el programa. Els períodes de baixa temporal no computen en el temps de permanència en el programa. Aquestes baixes poden ser:

  • Baixa temporal motivada per raons de malaltia del doctorand o de la doctoranda, embaràs, permís per maternitat o paternitat o malaltia prolongada d’un familiar de primer grau. En aquest cas, la baixa serà autoritzada d’ofici pel període temporal de durada de la baixa mèdica o permís. En aquest cas cal adjuntar a l'imprès la documentació justificativa.

  • Baixa temporal voluntària a petició del doctorand o de la doctoranda. Només es contempla per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. En aquest cas, la sol·licitud tan sols es pot efectuar de l'1 al 30 de setembre de cada curs acadèmic. Igualment, el doctorand o la doctoranda ha d’efectuar la renovació de la matrícula. Aquesta sol•licitud ha de ser dirigida a la CAPD i justificada davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir a la sol•licitud després d’escoltar el tutor o tutora i el directora o directora de la tesi.  Per obtindre l'aprovació per part de la CAPD, és molt important raonar adequadament en el document de sol·licitud els motius que l'aconsellen.

 

Podeu descarregar aquí l'imprès normalitzat requerit.

El tràmit de sol·licitud s'efectua a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

La baixa no comporta la devolució dels imports pagats. L’exempció de l’obligació d’abonar l’import de la matrícula de tuteles acadèmiques només es contempla quan el període de baixa siga, almenys, d’un curs acadèmic complet.


Baixa definitiva a peticio pròpia 

El doctorand o doctoranda pot causar baixa definitiva en el programa de doctorat a petició pròpia. Es pot sol•licitar la devolució de l'import pagat en la darrera renovació de matrícula, excloent-hi les taxes administratives, si l’anul•lació se sol•licita per motius de malaltia greu de l’estudiant o qualsevol altra causa degudament justificada. Així mateix, es té dret a la devolució d’aquest import si s’ha estat admès en un altra universitat.

Podeu descarregar aquí l'imprès normalitzat requerit

El tràmit de sol·licitud s'efectua en la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus