Sol·licitud de baixa en estudis de doctorat

27/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Baixa Temporal 

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal en el programa. Els períodes de baixa temporal no computen en el temps de permanència en el programa. Aquestes baixes poden ser:

  • Baixa temporal motivada per raons de malaltia del doctorand o de la doctoranda, embaràs, permís per maternitat o paternitat o malaltia prolongada d’un familiar de primer grau. La baixa serà autoritzada d’ofici pel període temporal de durada de la baixa mèdica o permís. Per comunicar-ho és necessari fer un registre electrònic i adjuntar la documentació mèdica justificativa de l'alta. A la finalització de la baixa, s'ha de comunicar la nova situació d'alta mèdica mitjançant un registre electrònic i adjuntar la documentació mèdica justificativa. Si la baixa es prolonga més enllà d'un curs acadèmic, també hi ha obligació de comunicar aquest fet, mitjançant registre electrònic i adjuntant l'informe mèdic actualitzat. Aquesta comunicació s'ha de fer durant el període de matrícula anual. En cas de no justificar anualment la baixa mèdica, la situació del doctorand o doctoranda canviarà automàticament a l'estat "Actiu" i s'haurà d'aportar el document justificatiu de l'alta o, en cas contrari, s'anul·larà el període de baixa mèdica. Només s'accepta la baixa retroactiva dins del mateix curs acadèmic d'inici de la baixa.

 

  • Baixa temporal voluntària a petició del doctorand o de la doctoranda. Es pot sol.licitar períodes de baixa temporal en el programa fins a un total de dos anys. En aquest cas, la sol·licitud tan sols es pot efectuar de l'1 al 30 de setembre de cada curs acadèmic. Igualment, el doctorand o la doctoranda ha d’efectuar la renovació de la matrícula. Aquesta sol•licitud ha de ser dirigida a la CAPD i justificada davant d’aquesta, que s’ha de pronunciar sobre la procedència d’accedir a la sol•licitud després d’escoltar el tutor o tutora i el directora o directora de la tesi.  Per obtindre l'aprovació per part de la CAPD, és molt important raonar adequadament en el document de sol·licitud els motius que l'aconsellen.

 

Podeu descarregar aquí l'imprès normalitzat requerit.

El tràmit de sol·licitud s'efectua a través de la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

La baixa no comporta la devolució dels imports pagats. L’exempció de l’obligació d’abonar l’import de la matrícula de tuteles acadèmiques només es contempla quan el període de baixa siga, almenys, d’un curs acadèmic complet.

 

Baixa definitiva a peticio pròpia 

El doctorand o doctoranda pot causar baixa definitiva en el programa de doctorat a petició pròpia.

Una vegada generat el/els rebut/s corresponent/s a la matrícula del curs en vigor serà obligatori el seu pagament.

Es podrà sol·licitar la devolució o anul·lació d'aquest rebut o rebuts en cas que la baixa definitiva se sol·licite per motius de malaltia greu de l'alumnat o si ha sigut admés en una altra universitat (excloent les taxes administratives, de les quals no s'eximeix en cap cas).

El tràmit de sol·licitud s'efectua en la seu electrònica de la Universitat Jaume I.

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus