Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge que hem considerat en el desenvolupament d'aquest màster són les següents:

  • Seminaris: Es posen a la disposició de l'alumnat una sèrie de materials preparats pel professorat, juntament amb unes lectures complementàries obligatòries i altres opcionals. La interacció docent alumnat-professorat es produeix mitjançant seminaris de debat virtuals, utilitzant les eines que para açò posa a la nostra disposició la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI.
  • Tutories: Utilitzant les eines que ens ofereix la plataforma Moodle de l'Aula Virtual de la UJI el professorat ofereix un horari de tutories (virtuals, és a dir, que parlem de presencialitat virtual) mitjançant les quals l'alumnat pot realitzar consultes per al seguiment del màster.
  • Treball personal (preparació per part de l'estudiantat, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc.) per a exposar o lliurar en les classes. Després del treball de preparació previ (lectura de materials i lectures complementàries obligatòries), es plantegen tasques de seguiment, fonamentalment en dos formats: fòrums de debat grupal (en línia) o lliuraments de ressenyes crítiques individuals. 

Pel que fa a les proves d'avaluació que hem considerat adequades per al màster, optem per emprar proves de dos tipus: a) Treball individual, i b) Participació activa en les sessions. Mitjançant la segona se li sol·licitarà a l'alumnat la seua participació en fòrums de debat (en línia), o breus ressenyes crítiques. Per a açò se li plantejaran preguntes a fi d'orientar-los en la resolució crítica de problemes. La primera d'elles, de major importància, implicarà el desenvolupament de treballs més amplis.

L'avaluació que proposem és de tipus formatiu: a l'alumnat se li plantegen les tasques de seguiment abans esmentades, de caràcter obligatori en cada assignatura del màster, i se li van remetent informes de la seua activitat. D'aquesta manera, encara que el gruix de l'avaluació plantejada se centra en la realització del treball final d'assignatura, les tasques de seguiment s'afigen a l'expedient complet de l'alumnat.

Totes les matèries, a excepció del treball final de màster, empren una mateixa metodologia d'ensenyament-aprenentatge de tipus virtual, composta per quatre activitats (seminari, tutoria, treball personal o independent i la pròpia avaluació). D'aquestes quatre activitats, hi ha dues (el treball personal i la pròpia avaluació) que són enterament virtuals, atès que no solament de produeixen a distància sinó que a més, en el moment de produir-se, no tenen per què estar connectats alhora professor i estudiant. En canvi, tant els seminaris com les tutories pressuposen la connexió simultània d'ambdós agents del procés d'ensenyament-aprenentatge.

L'Aula Virtual és un recurs informàtic basat en la plataforma Moodle que permet el contacte virtual entre el professorat i l'estudiantat. La utilitat més immediata de l'Aula Virtual consisteix a posar a la disposició dels estudiants els materials de les assignatures. Més enllà d'açò, els estudiants poden pujar els seus materials i activitats, i l'eina permet a més realitzar fòrums virtuals i xats.

Informació proporcionada per: InfoCampus