Competències genèriques i específiques

26/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • G01 - Capacitat de reflexionar críticament i d'emetre judicis de valor sobre els pronunciaments teòrics d'altres autors i sobre treballs de recerca concrets portats cap en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G02 - Capacitat d'operativitzar els coneixements teòrics adquirits mitjançant el disseny de projectes concrets d'investigació en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació
 • G03 - Capacitat de recórrer les diferents fases del procés investigador en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, des de la idea germinal fins a la defensa pública del treball, i de resoldre les dificultats d'índole científica, material o emocional que es puguen presentar
 • G04 - Capacitat d'analitzar críticament el treball propi en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació, anticipant les possibles objeccions i detectant tant les fortaleses com les debilitats

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • E01 - Coneixement dels principals enfocaments traductológics contemporanis i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en traductologia
 • E02 - Capacitat de dominar i aplicar les principals eines informàtiques i de tractament estadístic de dades utilitzades en la investigació traductològica
 • E03 - Coneixement i aplicació dels elements que componen la metodologia de la investigació (hipòtesi, dades, variables, resultats, conclusions, etc.) en traductologia
 • E04 - Coneixement dels fonaments teòrics i metodològics de la investigació en interpretació, comunicació intercultural intervinguda, traducció mèdica, traducció jurídica, traducció audiovisual i adaptacions fílmiques, traducció literària i adaptacions literàries o història de la traducció, i capacitat d'aplicar-los al disseny i execució de treballs de recerca en aquest àmbit de la traductologia
 • E05 - Capacitat de dissenyar, executar i defensar públicament un treball de recerca emmarcat en un àmbit concret de la traductologia, prestant especial atenció a la formulació de judicis de forma responsable social i èticament, a la comunicació de conclusions i resultats de la investigació i a l'aprenentatge autònom

 

Informació proporcionada per: InfoCampus