Criteris d'admissió

12/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster va dirigit a: 

  • Graduats i llicenciats en Història i en altres títols d'Humanitats i Ciències Socials que vulguen adquirir una formació especialitzada en Història Moderna i, en el seu cas, accedir als estudis de Doctorat.
  • Professors d'Ensenyament Secundari i Batxillerat que desitgen actualitzar els seus coneixements sobre el període.
  • Professionals que desitgen comprendre millor les arrels històriques dels problemes del nostre temps.

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'admissió dels estudiants preinscrits en el màster aplicant el següent barem:

  • 60%: currículum vitae (els alumnes se seleccionaran segons el seu expedient acadèmic i en la seua valoració es tindrà especialment en compte l'haver cursat matèries que relacionades amb contingut del màster)
  • 40%: valoració, per la citada comissió, dels motius i objectius formatius que han portat a sol·licitar l'admissió en el màster, en relació amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional, expressats en una memòria escrita.

Aquesta memòria ha d'articular-se en dos apartats:

1. Motius d'elecció del màster en relació al currículum presentat (justificació de prioritat respecte a altres màsters; justificació de les matèries cursades en la titulació d'ingrés en relació a l'orientació del màster; justificació de l'exercici professional amb el màster que se sol·licita, etc.).

Fins a un 30% de la valoració total reservada a la memòria.

2. Objectius formatius que es pretenen aconseguir:

  • Formació per a la Investigació (en aquest cas cal indicar tema o temes d'especial interès).
  • Formació continuada per a l'activitat professional.
  • Altres objectius de formació.

Fins a un 70% de la valoració total reservada a la memòria.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

Normativa de permanència de la Universitat d'Alacant

Normativa de permanència de la Universitat de València

- Matrícula en el Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) en la Universitat Jaume I

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de Barcelona

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 
Informació proporcionada per: InfoCampus