Competències MECES, genèriques i específiques

23/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Periodisme, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Periodisme
CE02 - Capacitat crítica que permeta comprendre el món actual i contextualitzar els fets i esdeveniments que formen part de l'actualitat periodística
CE03 - Capacitat d'anàlisi i edició de textos i productes periodístics
CE04 - Capacitat per a abordar el disseny de productes periodístics, tant des d'una òptica formal com a conceptual
CE05 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Periodisme, de manera autònoma, en el procés d'aplicació i/o recerca
CE06 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre periodisme en la relació directa amb el món empresarial
CE07 - Capacitat per a comprendre la responsabilitat social que implica l'exercici de la professió periodística
CE08 - Capacitat per a conèixer crítica, analíticament i reflexivament el fet periodístic, en tota la seua complexitat, tant en el seu vessant teòric com en la seua dimensió pràctica
CE09 - Capacitat per a conèixer, de forma panoràmica, l'àmbit de les Ciències de la Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques).
CE10 - Capacitat per a conèixer detalladament el marc jurídic, empresarial i econòmic en el qual s'insereix, actualment, l'activitat periodística
CE11 - Capacitat per a conèixer detalladament els processos de producció de la informació periodística
CE12 - Capacitat per a conèixer i identificar els principals formats periodístics i les noves tendències, basades en la hibridació, que es donen en l'àmbit periodístic
CE13 - Capacitat per a conèixer l'impacte social del Periodisme des d'una perspectiva crítica
CE14 - Capacitat per a conèixer l'ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies aplicades a l'exercici del Periodisme
CE15 - Capacitat per a conèixer, en profunditat, els fonaments i les tècniques del periodisme i la informació audiovisual
CE16 - Capacitat per a conèixer l'evolució històrica del periodisme tant a Espanya com en l'àmbit internacional
CE17 - Capacitat per a conèixer les bases i tècniques del periodisme en línia
CE18 - Capacitat per a conèixer els mètodes i les àrees del periodisme especialitzat
CE19 - Capacitat per a conèixer, tant el pla teòric com en la praxi, els fonaments de la informació periodística, així com del sistema comunicatiu en general
CE20 - Capacitat per a conèixer i respectar els Drets Humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com indica en la seua exposició preliminar el RD 1393/2007
CE21 - Capacitat per a dominar el llenguatge i el tractament de la informació audiovisual
CE22 - Capacitat per a dominar les diferents tecnologies implicades en la producció de productes periodístics
CE23 - Capacitat per a dominar les tècniques pròpies de la fotografia, especialment d'aquella aplicada al periodisme (fotoperiodisme)
CE24 - Capacitat per a dominar els diferents gèneres i formats periodístics en diferents suports (premsa, ràdio, TV, Internet) i en les diferents especialitzacions periodístiques
CE25 - Capacitat per a dominar els processos bàsics de documentació i per a relacionar-se efectivament amb el sistema de fonts
CE26 - Capacitat per a elaborar informacions i productes periodístics per als diferents suports i mitjans
CE27 - Capacitat per a elaborar productes periodístics de qualitat en el terreny pràctic
CE28 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals en gabinets de premsa i/o de comunicació, vinculats tant a empreses privades com a institucions públiques
CE29 - Capacitat per a idear, planificar i executar projectes periodístics, tant quant al contingut com en la concernent al vessant empresarial
CE30 - Capacitat per a la creació d'empreses periodístiques o per a desenvolupar, de forma eficient, fórmules d'autoocupació
CE31 - Capacitat per a la posada en pràctica, la gestió i la creació de projectes periodístics multimèdia en el context d'Internet
CE32 - Capacitat per a redactar periodísticament

Informació proporcionada per: InfoCampus