Presentació

07/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre o Mestra en Educació Infantil com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’acord del Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007.

Els mestres i les mestres d'Educació Infantil s'encarreguen de l'educació de zero a sis anys, i se centren en les destreses i coneixements necessaris per afavorir els processos de socialització i habilitats per a l'aprenentatge.

El o la professional de l'ensenyament ha de procurar el desenvolupament dels xiquets i xiquetes en els nivells físic, intel·lectual, afectiu, social i moral. Ha de treballar el desenvolupament del moviment, de la comunicació i del llenguatge, les pautes de convivència i relació social, el descobriment de l'entorn físic i social de manera globalitzada i s’ha de basar en experiències, activitats i jocs.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervenir d'una manera autònoma i eficaç en l'escola.

La formació dels mestres i les mestres inclou tres nivells bàsics:

- Formació professional,

- desenvolupament d'actituds que permeten una actuació educativa eficaç,

- formació científica i cultural.

Aquesta formació els capacita per a ser transmissors de coneixements, per a formar l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, conforma aquesta professió docent com regulada i en ella apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de mestre o mestra d’Educació Infantil (primer cicle i segon cicle).

Informació proporcionada per: InfoCampus