Treball de final de grau

15/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes Generals.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol), estableix en el seu article 12 que els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau (TFG) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

Consultar la guia docent de l'assignatura

El TFG té com a resultat el treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la tutela d'un/a professor/a de l'àmbit de la Infermeria de la Universitat Jaume I i que haurà de ser exposat i defensat públicament davant d'un tribunal avaluador.

L'assignatura TFG del pla d'estudis del Grau en Infermeria de l'UJI es cursa en el segon semestre de quart curs i consta d'un total de 12 crèdits ETCS, 7 dels quals són crèdits teòrics i 5 crèdits clínics. Els crèdits clínics permeten a l'estudiantat aprofundir en aquelles àrees/contextos relacionats amb el tema del seu TFG, així com dur a terme la recollida de la informació necessària per a l'elaboració del treball en els casos que es requerisca. Si per les característiques del TFG desenvolupat, els alumnes no tingueren la necessitat de realitzar aquestes pràctiques clíniques, serien substituïdes per Treball Acadèmic Tutelat.

L'assignatura de TFG serà coordinada pel Coordinador/a acadèmic/a deº 4 curs. Amb la finalitat d'unificar criteris en la seua elaboració i avaluació, l'alumnat disposa a l'Aula Virtual creada a aquest efecte, una detallada Guia docent, Normativa UJI, Normativa Facultat, també recursos informatius d'ajuda, normes d'estil, citació, enviament d'avisos i notícies per correu electrònic a totes les persones integrants de la mateixa (estudiantat i tutors) a través del servei del fòrum.

Metodologia Didàctica.

El treball ha de realitzar-se de manera individual per l'alumnat sota la supervisió del director o directora o tutor o tutora acadèmic, la funció de la qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, dur a terme un seguiment del treball realitzat durant el període de duració del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

A tot alumne matriculat del TFG se li assignarà un Tutor i una temàtica específica per a l'elaboració d'aquest. Pot ser tutor de TFG tot el professorat que impartisca docència en la titulació i estiga adscrit a l'àmbit de la Infermeria, o bé aquells professors que impartisquen docència en alguna de les assignatures optatives de la titulació. L'elecció del tutor es realitzarà en l'inici del primer semestre delº 4 curs, per ordre establit en funció de la qualificació mitjana de l'expedient dels alumnes en aqueix moment.

Contingut didàctic.

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG. Tots els continguts podran correspondre a alguna de les següents tipologies de treballs:

  • Revisió integradora de la literatura
  • Projecte de recerca
  • Treballs de recerca

Depòsit, exposició i defensa del TFG.

S'estableixen com a períodes de depòsit i defensa dels TFG, juny, juliol i setembre de manera que qualsevol estudiant tinga dret a dues convocatòries.

La defensa dels TFG consistirà en una exposició i defensa pública dels TFG per part dels estudiants, davant d'un tribunal avaluador.

Les comissions avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El període de defensa pública dels TFG es publicaran cada curs acadèmic.

El dia i hora i lloc concrets de defensa dels TFG seran comunicats per AV.

L'alumnat haurà d'exposar el treball realitzat oral i públicament davant la comissió d'avaluació durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne o alumna haurà de contestar a les qüestions formulades, en el seu cas, per la comissió, que podrà realitzar a l'estudiantat les consideracions i preguntes que estime oportunes utilitzant el temps que considere necessari.

Es valorarà la qualitat científica i tècnica del TFG, així com la participació activa de l'estudiant en el procés de tutorització a realitzar pel tutor/a, que s'inclourà en l'Informe de tutor o tutora.

Es valorarà la claredat expositiva, presentació, ús de materials, etc., a valorar per la Comissió (Informe Tribunal).

La Comissió deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació de 0-10, tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública.

Aquells TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules d'honor que puguen ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, es pot acudir a la coordinador/a de TFG .

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus