Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Física I (FBB)

Química (FBB)

Informàtica (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Àlgebra (FBB)

Càlcul II (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Ampliació de Química (FBB)

Termodinàmica Aplicada (OB)

Fonaments d’Enginyeria i Tecnologia de Materials (OB)

Fonaments d’Enginyeria Química (OB)

Empresa (FBB)

Química de Materials (OB)

Electrotècnia i Electrònica (OB)

Mecànica de Fluids (OB)

Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor (OB)

Tercer curs

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Enginyeria de la Reacció Química (OB)**

Transferència de Matèria i Operacions de Separació I (OB)

Experimentació en Enginyeria Química I (OB)

Fonaments de Màquines i Estructures (OB)

Tecnologia del Medi Ambient (OB)

Operacions de Separació II (OB)

Reactors Químics i Bioquímics (OB)

Processos Químics Industrials (OB)**

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Experimentació en Enginyeria Química II (OB)**

Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids (OB)

Simulació i Optimització de Processos (OB)**

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

OPTATIVES

Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica (OP)

Gestió i Control de la Qualitat de Processos Industrials (OP)

Seguretat i Higiene Industrial (OP)

Operacions de Separació Especials (OP)

Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química (OP)

Processos Biotecnològics (OP)

Processament dels Materials Ceràmics (OP)

Tecnologia del Petroli i la Petroquímica (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de l’assignatura Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat almenys 160 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

El títol ofereix, a través del pla estratègic de la ESTCE, cursos de reforç en assignatures de primer curs amb pitjors taxes de rendiment. L'oferta concreta de cursos depèn de les disponibilitats pressupostàries i de professorat en cada curs acadèmic.

Informació proporcionada per: InfoCampus