Treball final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a poder matricular-se del Treball de Final de Grau és necessari haver superat el 79,41% de los ECTS de les matèries de formació bàsica i obligatòries sense considerar la matèria de Pràctiques Externes i  el Treball de Final de Grau per al còmput d’aquest percentatge.

El treball de final de grau serà avaluat per un tribunal constituït per professors del grau i tindrà en compte la redacció i contingut tècnic del treball o projecte (60% de la nota final), l’ avaluació del tutor del treball de final de grau (10% de la nota final) i la presentació i defensa pública davant el tribunal (30% de la nota final). S’admetran tres modalitats de treball de final de grau: projectes d’enginyeria, treballs d’investigació o un altre tipus de projectes de  l’àmbit agroalimentari i del medi rural. La documentació del projecte d’enginyeria ha d’incloure els següents apartats, com a mínim: memòria, annexos, pressupost, plànols i plec de condicions. La documentació dels treballs d’investigació ha de constar d’introducció, objectius i pla de treball, materials i mètodes, resultats i discussió, conclusions, bibliografia i, si escau, annexos. L’última modalitat del treball de final de grau ha de presentar una estructura similar a alguna de les dues anteriors, encara que es poden admetre variacions ateses les característiques concretes de cada treball.

Si  l’alumnat no ha realitzat un mínim de 12 crèdits ECTS en anglès, o no ha cursat 12 ECTS en un altre idioma estranger a través d’algun intercanvi acadèmic, ha de realitzar els crèdits que li falten dins de l’assignatura Treball de Final de Grau.

Consulta professorat tutor TFG

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I

Informació proporcionada per: InfoCampus