Treball de final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

TREBALL DE FINAL DE GRAU

ASPECTES GENERALS

Tal com s'estableix en la Memòria del Grau d'Administració d'Empreses (d'ara en avant AE), el Treball de Fi de Grau (d'ara en avant TFG) és una matèria de 6 crèdits del pla d'estudis, pertanyent al segon semestre de quart curs.

El Treball de Fi de Grau és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat sota la tutela d'un professor/tutor que haurà de presentar-se i defensar-se de manera individual i pública.

El seu objectiu és que l'estudiant pose de manifest els coneixements que ha anat adquirint al llarg de l'estudi del Grau en relació amb alguna/s de les matèries cursades i que supose una aportació addicional respecte a l'àrea de coneixement triada.

Amb la finalitat d'unificar criteris en la seua elaboració i avaluació l'alumnat disposa a l'Aula Virtual creada a aquest efecte, una detallada Guia docent, Normativa UJI, Normativa de Facultat, recursos informatius d'ajuda, treballs d'exemple, normes d'estil, fòrums d'avisos i notícies i tasques associades als processos de gestió d'assignacions, depòsit i defensa dels treballs.

CONEIXEMENTS PREVIS RECOMANABLES

És imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Addicionalment, i atès que l'idioma a utilitzar en el seu desenvolupament serà l'anglès, es recomana a l'estudiant haver reforçat els seus coneixements en aquesta llengua.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En aquest treball autònom s'ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol per part de l'estudiant. En aquest sentit, tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

No hi ha temari ajustat al desenvolupament del TFG com a tal. Dependrà del tema triat per l'estudiant, així com de la tipologia concreta del treball a desenvolupar. A manera de referència, i d'acord amb el que es preveu en el marc reglamentari, el contingut del TFG podrà correspondre a les següents tipologies:

A) PROJECTE EMPRESARIAL relacionat amb alguna/s de les disciplines treballades en la titulació, com ara un pla de màrqueting, pla d'operacions, pla organitzatiu i de RH, pla de vendes, pla d'internacionalització, etc.

B) Treballs de REVISIÓ TEÒRICA centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. En aquesta opció, el/la estudiant revisarà la literatura científica i l'evidència empírica existent sobre una temàtica. Ha de descriure de forma integrada "l'estat de la qüestió" d'aqueixa temàtica i extraure conclusions per a fonamentar les línies bàsiques de la investigació futura o la pràctica professional. Les bases documentals utilitzades seran científicament reconegudes.

C) ESTUDI DE CAS de vessant professional basat en els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. S'inclou ací la possibilitat de TFG consistents en l'anàlisi sobre l'aplicació de conceptes, rutines, mecanismes, recursos i capacitats organitzatives en un context d'estudi determinat, a través del qual puguen extraure's conclusions respecte al plantejament de bones pràctiques en el context empresarial, ja siguen d'àmbit intern o extern a l'empresa.

D) TREBALL DE RECERCA associat a les línies de treball desenvolupades pel tutor o grup d'investigació associat.

E) ALTRES treballs proposats pels tutors, no assignables a les categories anteriors.

El Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting està implicat en l'oferta de les línies temàtiques, i per consegüent tutoritzacions, dels TFG del Grau en AE. Concretament les Àrees involucrades són les d'Organització d'Empreses i de Comercialització i Investigació de Mercats.

Cada tutor proposarà les diferents línies temàtiques, ajustant-se en la mesura que siga possible als interessos de l'alumnat, realitzant-se les assignacions als temes/tutors tenint en compte la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant.

En tot cas, es recomana l'assistència a la sessió de presentació de l'assignatura impartida pel coordinador d'aquesta, així com a la sessió de cerca bibliogràfica oferida pel personal de la Biblioteca de l'UJI.

METODOLOGIA DIDÀCTICA

L'estudiant s'iniciarà en les activitats necessàries per a complir amb els objectius d'aprenentatge, havent per tant de realitzar consultes a pàgines Web, biblioteques universitàries, revistes especialitzades, bases de dades, etc. Tot això sota la supervisió del tutor assignat, la funció del qual serà la d'orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, dur a terme un seguiment del seu treball durant el curs i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. Serà per tant el tutor el que fixarà amb cada estudiant el pla de treball de manera individual i personalitzada.

Malgrat això, independentment de la temàtica específica a tractar i que la metodologia concreta depenga del tutor, tots els TFG hauran de respectar les normes formals d'estil indicades en la Guia Docent de l'assignatura (normes d'estil extretes de l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013). El tutor, com a responsable acadèmic del TFG, guiarà a l'estudiant en el seguiment i adaptació, si fóra necessari, d'aquestes normes d'estil.

L'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor. Aquest, amb caràcter previ a la defensa del TFG en sessió pública per part de l'estudiant, haurà d'emetre un informe amb la seua valoració sobre el treball sobre la base de la tutorització duta a terme. L'informe del tutor s'ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

En qualsevol cas la realització del TFG ha d'atendre el previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern núm. 26, de 26 de juliol de 2012; modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012, temporalment per acord del Consell de Govern 4/2020, de 24 d'abril de 2020, i pel Consell de Govern núm 9 de 28 d'octubre de 2021. I específicament a les Directrius específiques dels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

CRITERIS TEMPORALS I D'AVALUACIÓ

L'alumne haurà de tenir en compte els següents aspectes clau al llarg de tot el procés, incloent l'assignació de temes/tutors, la defensa dels seus treballs i la seua consegüent avaluació:

Procediment d'assignació:

L'assignació de temes de TFG i tutors es realitzarà atenent els criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana d'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor i TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

El TFG s'ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor o tutora acadèmica, que ha de ser docent d'assignatures del títol, a més de la de TFG, que actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El tutor o tutora acadèmica és el responsable d'exposar a l'estudiantat les característiques del TFG, d'assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetlar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat, abans de la presentació.

L'assignació d'un tutor o tutora i del tema del TFG només té validesa en el curs acadèmic en què es troba matriculat l'estudiantat. No obstant això això, aquesta adjudicació pot ser tinguda en consideració per la comissió de titulació, en adjudicacions de cursos posteriors, si l'estudiantat no supera la matèria en el curs en què es va matricular.

L'estudiantat que en l'últim curs es trobe en un programa d'intercanvi, té dret a l'assignació d'un tema per a realitzar el TFG en semblants condicions amb la resta de l'estudiantat. Aquest estudiantat pot proposar un TFG durant el primer mes de la seua estada en un altre centre. Aquest projecte l'ha d'aprovar la comissió de titulació que, a més, ha d'assignar un tutor o tutora amb docència en la titulació. La presentació i defensa de dita TFG s'ha d'ajustar a les normes descrites en aquesta guia.

Criteris temporals:

6)  S'estableixen 2 períodes de defensa del TFG: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

7)  La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de 2 setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

8)  Les dates a considerar seran publicades a l'Aula Virtual de l'assignatura amb la suficient antelació.

Procediment de lliurament:

9)  És obligació de l'alumne el lliurament del TFG en format electrònic per les següents dues vies, segons les pautes exposades a l'Aula Virtual de l'assignatura:

-En primer lloc, l'estudiant pujarà el seu TFG a través de la tasca habilitada a l'Aula Virtual (en la secció creada per a cada convocatòria) tenint en compte el següent.

-En segon lloc, la resta del procés es realitzarà íntegrament a través del SPI habilitat per l'UJI per al depòsit dels TFG.

10)  És obligació del tutor completar la sol·licitud generada per l'estudiant a través del SPI seguint els passos específics que es detallen a l'Aula Virtual (en la secció creada per a cada convocatòria). Bàsicament les tasques serien:

-Autorització de publicació en obert en el repositori de Biblioteca.

-Informe del TFG tutelat segons el model de rúbrica facilitat a l'Aula Virtual.  

11) El coordinador de TFG s'encarregarà de comprovar la disponibilitat dels documents i de facilitar al tribunal el TFG en format electrònic, així com l'informe elaborat pel tutor.

Procediment de defensa i avaluació:

12) El TFG es defensarà davant d'un tribunal avaluador constituït a aquest efecte. El dia i hora concrets de la defensa, així com l'estructura i la duració màxima de l'exposició, seran comunicats als alumnes amb l'antelació suficient.

13) L'acte de defensa consistirà en una exposició oral, que podrà ser pública, del TFG per part de l'estudiantat, després de la qual el professor o professora avaluador o els membres del tribunal avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que estimen oportunes, als quals ha de respondre l'estudiantat.

14) La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG tenint en compte, de manera global, la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició oral dels treballs.

15) És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar.

16) S'entendrà que el TFG ha sigut presentat quan es defense davant el tribunal corresponent.

17) La Comissió Avaluadora avaluarà els TFG seguint la següent ponderació:

Criteris d'avaluació                                                        Ponderació orientativa

Qualitat científica i tècnica del TFG presentat                     80

Claredat expositiva (presentació i ús de materials)             20

Total                                                                                   100

18) La revisió o reclamació de la qualificació final del TFG per part de l'estudiantat s'ha de dur a terme seguint el procediment previst en la Normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

1. Queda exclosa la possibilitat de fer treballs en grup, excepte el reflectit en l'article 4 de la normativa general i amb l'informe favorable de la Comissió de Grau corresponent.

2. La titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG correspon a l'estudiantat que els ha realitzats, en els termes i condicions previstes en la legislació vigent.

És imprescindible haver superat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Treball final de carrera que demostre el resultat final o la consecució dels objectius proposats després d'acabar la carrera.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus