Criteris d'admissió

20/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d’ingrés

Evidentment, donat el perfil del Màster, l'ingrés recomanat és el d'un estudiant que hagi acabat els estudis de llicenciatura / grau en Química, Bioquímica, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments o Enginyeries mediambientals i químiques , i qualsevol grau amb relació a aquests camps tradicionals.

Altres titulacions afins a totes les esmentades anteriorment hauran de ser avaluades per la comissió de selecció.

L'estudiantat al qual va dirigit és un titulat universitari oficial de grau o llicenciatura que vulgui dirigir la seva especialització cap a les tècniques cromatogràfiques ja sigui per treballar en alguna de les empreses o laboratoris esmentats anteriorment o per desenvolupar la seva tesi doctoral en aquest camp. En ser a hores d'ara un màster únic en la seva temàtica a l'estat espanyol, es contemplen també les universitats espanyoles com a font possible d'estudiants. De fet, des de la seva implantació el màster ha comptat amb estudiants provinents d'altres universitats / centres nacionals com ara:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Santiago de Compostela
Universitat del País Basc
Universitat de Granada
Universitat Autònoma de Madrid
Universitat de València
Universitat d'Alacant

També el màster ha comptat amb un nombre important d'estudiants internacionals procedents de països com ara Països Baixos, Itàlia, França, Cuba, Colòmbia, Veneçuela, Xile, Uruguai i Camerun.

Els estudiants que estan interessats a cursar el Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades hauran de realitzar la preinscripció en aquella universitat participant en la qual vulguin cursar el màster:

Finalitzat el termini de preinscripció, la Comissió Interuniversitària de Coordinació del Màster (CICA) haurà de resoldre l'admissió dels estudiants preinscrits. Prèviament a aquesta resolució, i per facilitar el treball de la CICA, els coordinadors interns de cada universitat, o si s'escau, les comissions de titulació, proposaran a la CICA un llistat amb aquells estudiants de la seva universitat que compleixen amb els requisits d'accés i que haurien de ser admesos.

Les places ofertades pel màster són de 25 entre les tres universitats participants, implicant un màxim ideal de 8-9 places per universitat, corresponent al nombre màxim d'alumnes que pot acceptar cada universitat a causa de la limitació de l'assignatura Pràctiques de Laboratori.

Per a ser admès al màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades és necessari complir el requisit d'accés obligatori. En cas de rebre un nombre de sol·licituds superior al límit considerat en el programa, la Comissió Interuniversitària de Coordinació del Màster (CICA) o, si escau, la Comissió de Titulació, serà la responsable del procés de selecció basat en els següents criteris:

  1. Expedient acadèmic: fins a 75 punts. L'expedient s'avalua segons el que estableix la normativa sobre la determinació de la nota mitjana a efectes acadèmics (actualment, Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre). Aquest Reial decret 1267/1994 estableix la taula d'equivalència següent: suspens=0; aprovat = 1; notable= 2; excel·lent= 3; matrícula d'honor =4.
  2. Coneixement d'anglès: fins a 15 punts.
  3. Altres titulacions addicionals a les requerides per a accedir al màster: fins a 10 punts

A més també es valoraran com a positiu els coneixements pràctics demostrables de química analítica (treball en laboratoris d'anàlisis o R+D) i l'experiència reconeguda en tècniques cromatogràfiques i/o espectrometria de masses.

Cal que els futurs estudiants acrediten un nivell de llengua anglesa B1, o equivalent, del Marc comú europeu de referència de les llengües. Si es posseeixen coneixements d’anglès però no es disposa de certificat, es podrà valorar la suficiència dels coneixements d’anglès mitjançant una entrevista.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Técniques Cromatogràfiques Aplicades:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Técniques Cromatogràfiques Aplicades l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus