Criteris d'admissió

27/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster té una orientació multiprofesional i permet l'accés des de les diferents disciplines que conflueixen en la rehabilitació de les persones amb malaltia mental greu. En principi, aquestes disciplines són la infermeria, la medicina, la psicologia clínica, la teràpia ocupacional i el treball social, però es pot accedir des d'altres camps del coneixement si l'o l'aspirant demostra una projecció laboral específica en rehabilitació tant en els aspectes clínics com d'investigació. En les disciplines de Ciències de la Salut vinculades a la Salut Mental existeix una formació postgraduada reglada pel sistema de residència per a l'exercici professional de les especialitats de Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria en Salut Mental. A partir d'aquests itineraris, el master completa la formació pràctica i teòrica necessària per a la Rehabilitació Psicosocial. Els alumnes egressats dels graus de Treball Social, Teràpia Ocupacional i uns altres que no tinguen un itinerari sanitari específic s'incorporen a partir de la seua implicació professional en Rehabilitació. 

Per a accedir al màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària els estudiants han de presentar el seu currículum i una carta en la qual hauran d'emfatitzar dos apartats:

  1. Motivació, on s’han d’expressar els motius pels quals es vol desenvolupar els continguts del màster.

  2. Projecció que detalle les possibilitats de desenvolupament professional en l'àrea de la rehabilitació psicosocial.


Tindran un cert grau de prioritat els qui estiguen treballant en dispositius de rehabilitació psicosocial. L'absència d'experiència no obstant això, no és un criteri excloent.

Criteris de puntuació

  1. Projecció: capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de la intervenció en persones amb trastorn mental greu (TMG), en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. En aquest apartat s'inclouen els residents de Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeria en Salut Mental. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 15.

  2. Motivació: valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb intervenció en persones amb TMG. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la intervenció en persones amb TMG. Puntuable entre 0 i 10.

  3. Experiència: valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes relacionats amb les matèries del màster.

  4. Formació prèvia i expedient acadèmic: valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.


Fórmula de puntuació
Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en aquest per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35%, Motivació = 25%, Experiència = 25%, Formació i expedient = 15%

Problemes en la selecció de l'alumnat
El sistema de tutories continuades tant en línia com presencials assegura que els factors actitudinals personals dels estudiants i la seua resposta emocional a l'aprenentatge estiguen contínuament supervisats.

La realització de pràctiques en dispositius acreditats és obligatòria per a completar el màster. La Direcció del màster intentarà en tots els casos adscriure l'estudiantat a centres accessibles des del seu lloc de residència, però sempre condicionada a la disponibilitat dels dispositius.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. El màxim de crèdits acreditables per aquest procediment no excedirà de 9.

Informació proporcionada per: InfoCampus