Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTIVITATS FORMATIVES

- Assistència a classes magistrals teòriques (ja siga en xarxa o presencial): Presentacions orals, recolzades amb material informàtic per a tot el grup en les quals es transmetran els continguts fonamentals, revisats i actualitzats, elaborats pel professorat.
- Estudi autònom individual o en grup.
- Realització d'exàmens escrits
- Tutories: treball personal sota la supervisió d'un tutor o tutora. S'analitza i discuteix amb el tutor les dades obtingudes.
- Classes pràctiques: pràctiques en aula d'informàtica o laboratoris. Les classes en sessions de dues hores com a mínim, inclouran una introducció teòrica breu en la qual el professor o professora exposarà els conceptes bàsics i aplicacions pràctiques.
- Elaboració d'una memòria sobre els resultats experimentals obtinguts durant les pràctiques: es valorarà especialment l'esperit crític sobre el treball realitzat així com la recerca bibliogràfica realitzada i el grau de coneixement adquirit sobre aquesta.
- Elaboració d'una memòria amb exercicis plantejats en classe.
- Exposició pública de treballs per part de l'estudiantat: individualment o en grup exposaran un treball relatiu a temes actuals relacionats amb l'assignatura. Els estudiants elaboraran un petit informe escrit i presentat/defensat en classe davant la professora o professor i la resta d'estudiants. Es valorarà especialment l'esperit crític.
- Preparació de seminaris o tutories.
- Assistència a seminari: en aquestes sessions cada estudiant obtindrà una visió pràctica i actualitzada de diverses tècniques mitjançant l'assistència a seminaris impartits per experts en l'àrea.
- Recerca bibliogràfica i anàlisi de treballs de recerca relacionats.
- Possibilitat d'una estada en una de les 32 universitats europees i de fora d'Europa, per a la realització de part del seu treball de final de màster. L'estada també es podrà realitzar en un dels centres de supercomputació associats així com en una de les empresases participades.
- Elaboració d'una memòria amb els resultats del treball de final de Màster i preparació de la presentació.

METODOLOGIES DOCENTS

- Lliçó magistral
- Docència en xarxa: S'utilitzarà les diferents eines que ofereix la plataforma moodle (http://www.uam.es/moodle). Publicació de continguts de l'assignatura, eines de treball en grup: fòrums de discussió i wiki, correu electrònic.
- Seminaris: En ells es discutiran els resultats obtinguts en els treballs i els dubtes sobre les metodologies emprades.
- Resolució d'exercicis pràctics (problemes numèrics, qüestiones tipus test, interpretació i processament de la informació, avaluació de publicacions científiques, etc.).
- Presentacions orals de temes prèviament preparats, incloent debat amb companys i professors.
- Tutories individuals o en grups reduïts.
- Orientació i supervisió en la preparació d'informes o memòries escrites.
- Seguiment del Treball de final de Màster.
- Participació activa en tasques que permeten el desenvolupament de destreses comunicatives.
- Classes en aula d'informàtica. La docència s'impartirà en un aula d'informàtica. Les classes, en sessions de dues hores, inclouran una introducció teòrica breu, en la qual el professor o professora exposarà els conceptes bàsics, i aplicacions pràctiques, i una part pràctica, en la qual l'estudiant aprendrà a través de la resolució de casos pràctics.

SISTEMES D'AVALUACIÓ

- Assistència i participació en les classes magistrals.
- Realització de controls (tests) al llarg del curs.
- Realització d'un informe crític de les pràctiques realitzades o d'exercicis relacionats amb l'assignatura.
- Discussió en tutories i/o seminaris sobre els exercicis, treballs o pràctiques realitzades en l'assignatura.
- Avaluació contínua de l'alumne/a mitjançant preguntes i qüestions orals durant el desenvolupament de les pràctiques
- Realització i defensa d'un informe sobre els casos pràctics plantejats per la professora o professor en classe.
- Realització d'un examen escrit al final del curs.
- Realització d'un examen de caràcter pràctic al final del curs.
- Realització i defensa pública i oral davant un tribunal avaluador de l'informe escrit sobre el treball de recerca original realitzat per l'estudiant.
- Examen parcial.

Informació proporcionada per: InfoCampus