Programa Màster Transversal en Ciència i Tecnologia

18/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nou programa de màster transversal per a l’estudiantat que està en possessió d’un títol de grau o de màster i no desitja matricular-se en un dels màsters oficials que ofereix la Universitat, sinó dissenyar un currículum a mida mitjançant la matrícula en diferents assignatures de diferents màsters universitaris oficials, la qual cosa permetria tindre una visió més transversal de la formació. 

Es tracta d’un programa flexible dirigit especialment a l’estudiantat que no estiga interessat en un títol específic de màster universitari, siga perquè persegueix el reciclatge o la formació contínua; o bé perquè, malgrat tindre interès a accedir als estudis de doctorat, prefereix una formació més transversal.

Els màsters universitaris que estan inclosos en el programa són els següents: Química Sostenible; Tècniques Cromatogràfiques Aplicades; Química Aplicada i Farmacològica; Matemàtica Computacional; Sistemes Intel·ligents; Eficiència Energètica i Sostenibilitat.

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Poden matricular-se totes aquelles persones que estiguen en possessió d’un títol universitari, ja siga de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o un altre equivalent expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació Superior (EEES) que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Estar en possessió d’un títol d’educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis de màster.

Aquells estudiants que provinguen d’altres països també podran matricular-se si tenen una titulació universitària que els dona accés a estudis de màster al seu país. En aquest últim cas és necessari realitzar un estudi d’equivalència (requereix un informe tècnic previ corresponent: "Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat"), del qual l’estudiant no haurà de pagar les taxes corresponents per a la matrícula en el Programa de Màster transversal, ja que no s’està cursant un màster universitari (oficial). Ara bé, si més endavant l’estudiant desitja matricular-se d’algun màster universitari del qual haja cursat ja algunes assignatures a través del Programa de Màster Transversal, llavors sí que serà necessari abonar les taxes de l’estudi d’equivalència.

IMPORTANT: l’informe tècnic favorable de l’estudi d’equivalència no implica en cap cas l’homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.

En qualsevol cas, la matrícula efectiva de l’alumnat es condiciona a l’existència de places disponibles en els màsters sol·licitats.

Preguntes més freqüents

1. Una vegada admès, s’està cursant un màster universitari?

El fet d’haver estat admès en el PMT no implica estar matriculat en cap dels màsters de les assignatures que s’han triat.

Si més endavant l’estudiant o estudianta està interessat a matricular se d’un màster universitari podrà fer-lo sempre que complisca tots els requisits d’accés i admissió que tinga aqueix màster.

En el cas que siga admès o admesa en un màster universitari, després de realitzar el PMT, podrà convalidar (reconèixer) totes aquelles assignatures cursades i aprovades dins del Programa, que s’incorporaran automàticament al nou expedient. La matrícula dels crèdits reconeguts té un cost del 25 % del cost de la matrícula ordinària en el corresponent màster universitari.

Ara bé, si pertany al grup d’estudiantat estranger el país del qual no pertany a l’EEES, haurà d’abonar les taxes de l’estudi d’equivalència per a poder matricular-te en el màster.

2. Es té dret a la targeta universitària? Com es pot sol·licitar?

Per descomptat que tindrà targeta universitària com qualsevol estudiant o estudianta de la Universitat Jaume I. La informació referent a com sol·licitar-la o renovar-la es pot trobar ací.

3. Es té dret a demanar una beca?

No es podrà sol·licitar l’aplicació de cap mena d’exempció ni bonificació en la matrícula d’aquests ensenyaments perquè no condueixen a l’obtenció d’un títol oficial.

Però, en principi, amb la redacció de les convocatòries actuals, no hi ha cap incompatibilitat en el cas de les beques FPI de Ministeri i del pla propi de la Universitat Jaume I. Per tant, si compleixen els altres requisits exigibles, sí que podran sol·licitar-les.

4. Una vegada iniciat el curs, qui podrà resoldre els dubtes a l’estudiantat?

Cada alumne o alumna del programa té assignat un tutor o tutora. El tutor o tutora és qui ha d’ajudar l’estudiantat en tot moment, tant en la selecció d’assignatures, com en qualsevol dubte acadèmic o de gestió posterior.

En segona instància, per a resoldre dubtes o consultes acadèmiques sobre una assignatura concreta haurà de posar-se en contacte amb el coordinador o coordinadora del màster al qual pertany l’assignatura . Si el dubte és sobre gestió serà amb el vicedeganat/vicedirección de gestió de màsters del centre responsable del PMT (o d’aquell en què l’alumnat tinga matriculat el major nombre de crèdits, si és un PMT intercentre) amb qui haurà de posar-se en contacte

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Certificació obtinguda

 

Quan se superen els 60 crèdits ECTS*, es podrà sol·licitar l’accés a un programa de doctorat si es desitja continuar la formació en investigació.

 

* La legislació estableix que per a accedir a un programa de doctorat és necessari haver cursat un mínim de 300 crèdits ECTS. El nombre total de crèdits ECTS s’obtindrà sumant els crèdits del pla d’estudis de la teua titulació (grau/llicenciatura/diplomatura/arquitectura/arquitectura tècnica/enginyeria/enginyeria tècnica) més els crèdits obtinguts en el programa de màster transversal. Exemple: Grau (240 ECTS) + PMT (60 ECTS) = 300 ECTS

Màsters inclosos

Els màsters universitaris que estan inclosos en el programa són els següents:

  • Màster Universitari en Química Sostenible
  • Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
  • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  • Màster Universitari en Matemàtica Computacional
  • Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents
  • Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

 

Programes de doctorat als que podeu accedir

La superació del Programa de Màster Transversal en Ciència i Tecnologia, en funció de les assignatures cursades, podrà donar accés als següents programes de doctorat de la Universitat Jaume I:

  • Programa de Doctorat en Ciències
  • Programa de Doctorat en Química Sostenible
  • Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials

 

Coordinació del programa


María Isabel Castillo Catalán. Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI.

Informació acadèmica:
María Isabel Castillo Catalán
Telf.: +34 964 728269 | castillo@uji.es

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.