Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Metodologia i avaluació. 

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en el Màster són:

 • Ensenyaments teòrics. Exposició de la teoria per part del professor (lliçó magistral). Es potenciarà la participació de l'alumne mitjançant debats i discussions.
 • Ensenyaments pràctics, on l'alumne haurà d'aplicar els continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori. Les tècniques utilitzades seran: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). Les tècniques utilitzades seran: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.
 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o *grupal de seminaris, recerques, treballs, memòries, etc.
 • Avaluació. Existeixen diverses tasques i proves dedicades a l'avaluació de les competències del Màster.

Les metodologies docents contemplades en el Màster són:

 • Lliçó Magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Les tasques i proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster seran les següents: 

 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Memòries i informes de pràctiques. Execució de tasques pràctiques mitjançant l'ús de l'ordinador amb paquets informàtics per posteriorment elaborar un memòria. Aquesta té com a funció informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. La memòria de pràctiques externes té la seva pròpia estructura i ja ha estat detallada.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes.
 • Realització i defensa d'una memòria. Desenvolupament d'un treball escrit proposat pel professor que haurà de ser defensat a l'aula i amb públic. A més de la qualitat del treball s'avaluarà també l'exposició oral del mateix.
 • Realització i defensa pública del treball de final de Màster. Prova consistent en l'elaboració d'un informe sobre la recerca duta a terme i la seva exposició i defensa pública davant un tribunal d'experts.
 • Participació activa en sessions acadèmiques. Valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les classes.
 • Projectes. Es valora la planificació, disseny i realització del mateix, així com el seu desenvolupament i aplicació.
 • Assistència a seminaris. Es valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les sessions acadèmiques, conferències, etc.

En la modalitat a distància les exigències de resultats d'aprenentatge seran les mateixes que per al grup presencial. No obstant això, la metodologia, com no pot ser d'una altra manera, serà diferent i estarà basada en una combinació del treball personal reforçat amb una labor tutorial utilitzant eines com Openmeeting, Blackboard Collaborate o similars. En aquest cas, la tutoria com a recurs docent resulta fonamental, serà  "d'ús obligatori" perquè l'alumne pugui seguir un programa d'aprenentatge amb garanties.

Informació proporcionada per: InfoCampus