Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d´idees, sovint en un context de recerca. 
CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB8 Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 Ser capaços de cercar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
CG2 Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència
CG3 Ser capaços de prendre decisions tant individuals com a col·lectives en la seua labor professional i/o investigadora.
CG4 Tenir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produïsquen en la seua labor professional i/o investigadora.
CG5 Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seua labor professional i/o investigadora.
CG6 Saber redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i defensar-les.
CG7 Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d´utilitzar-les de forma adequada a cada context.
CE2 Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per a dur a terme la planificació en màrqueting.
CE3 Conèixer els processos i protocols de captació d´informació necessaris per a observar i analitzar de forma correcta el comportament dels consumidors.
CE4 Conèixer les tècniques de negociació i de parlar en públic, entre altres aspectes.
CE5 Ser capaços de millorar la interacció amb altres persones (equip de treball, clients, proveïdors, etc.).
CE6 Ser capaços d´organitzar i planificar les activitats d´un departament de màrqueting en l´àmbit empresarial.
CE7 Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'uns altres, mitjançant judicis argumentats i defensar-se amb rigor i tolerància.
CE8 Ser capaços de seleccionar i desenvolupar en defecte d´açò eines d´anàlisis del mercat.
CE9 Escollir la tècnica de recerca de mercats adequada al problema plantejat.
CE10 Dissenyar estratègies de màrqueting.
CE11 Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting.
CE12 Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i recerca comercial i implementar possibles mesures correctores.
CE13 Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu.
CE14 Ser capaços de definir l'estratègia de posicionament.
CE15 Dissenyar i executar un pla de recerca de mercats.
CE16 Dissenyar un pla de màrqueting.
CE17 Executar un pla de màrqueting.
CE18 Redactar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE19 Presentar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE20 Saber realitzar les labors pròpies de la seua professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus