Metodologia docent i sistemes d'avaluació

15/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Totes les assignatures contemplen activitats formatives i sistemes d'avaluació específics derivats del caràcter semipresencial (tutories virtuals, enregistrament de classes i d'exposicions orals, exàmens online, debats en fòrums, xats, ús quotidià de l'Aula Virtual i de les aplicacions de Google que ha assumit la UJI com a entorn virtual institucional de suport a la docència), com s'especifica en els paràgrafs següents.

Les competències del màster es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos:

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). També pot realitzar-se a través de videoconferència.
 • Ensenyaments pràctics: Ensenyaments externs amb les quals l'estudiantat aplica de manera pràctica els coneixements teòrics adquirits en el títol.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o a través de xats, videoxats, Google Drive, diàlegs de tutoria o fòrums de tutoria. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'“ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, seguiment de la investigació duta a terme en els TFM, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Aquestes proves poden ser presencials físicament o virtualment.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. Per als treballs en grup, els estudiants utilitzen habitualment l'aplicació Google Drive o l'entorn Dropbox per a compartir arxius.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.
 • Referent a l'avaluació fem constar que la major part d'assignatures s'avalua amb la realització d'un o diversos treballs individuals i que l'avaluació és contínua. El lliurament de treballs es realitza normalment entre 4 i 5 setmanes després de l'última sessió presencial.

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs de recerca amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. Aquestes presentacions poden realitzar-se també a través de videoconferència o enregistrament de les mateixes.
 • Assistència i participació: valoració de la participació en els debats i en les discussions en elles generats. Aquests debats també es duen a terme mitjançant fòrums en l'aula virtual.
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.
 • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. Els portfolis poden realitzar-se en format digital.
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): Inclourà proves de “Desenvolupament o resposta llarga” (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai); de “Resposta curta” (prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); i/o de “Tipus test” (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple emplenar buits). Les proves de test poden realitzar-se també en línia.
 • Contracte d'aprenentatge: Alumne i professor de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d'ensenyament-aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit. El professor ofereix unes activitats d'aprenentatge, resultats i criteris d'avaluació; i negocia amb l'alumne el seu pla d'aprenentatge
 • Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula de classe o en l'aula virtual.
 • Projectes: Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
 • Defensa pública: defensa pública del Treball Fi de Màster, que té lloc davant un tribunal format per tres professors del màster. Aquesta pot realitzar-se també per videoconferència.
Informació proporcionada per: InfoCampus