Competències genèriques i específiques

20/09/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Analitzar i sintetitzar teories, models i enfocaments en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Avaluar factors i processos determinants en l'adquisició de llengües en contextos multilingües per a una millor implementació en l'aula.
 • CE02 - Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CE03 - Ser capaç de sintetitzar informació per a elaborar un treball acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador considerant les fonts bibliogràfiques adequades en l'en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CE04 - Analitzar els elements i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar la competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en contextos multilingües.
 • CE05 - Analitzar la importància del context sociolingüístic en l'ensenyament de llengües estrangeres per a comprendre els models de planificació i política lingüística existents en la Unió Europea.

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus