Criteris d'admissió

04/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Criteris de selecció

Per a accedir al màster han de complir-se els requisits d’accés obligatoris que estableix l’UJI.

Quan les persones preinscrites superen el nombre de places disponibles en el màster (45 places), la Comissió de Titulació aplicarà els criteris de valoració següents en la selecció de l’alumnat.

Criteris de valoració

MOLT IMPORTANT: Únicament seran tinguts en compte aquells mèrits que s’acrediten documentalment en la fase de preinscripció.

  • Expedient acadèmic (≤ 3 punts)
  • Experiència laboral en igualtat i gènere (≤ 3 punts)
  • Coneixements d’informàtica (≤ 1 punt)
  • Idiomes (≤ 1 punt)
  • Altres mèrits preferents (≤ 2 punts)

Si es considera necessari, a causa de l’existència d’un empat o de puntuacions pràcticament idèntiques, podrà realitzar-se una entrevista personal (en el seu cas, a través d’una videoconferència) la valoració de la qual serà d’1 punt.

Segons normativa UJI i interna del màster, en el procés de baremació es tindran en compte les situacions següents:

  • Persones amb diversitat funcional: la Universitat Jaume I ha de reservar almenys un 5 % de les places en el procés de preinscripció per a l’estudiantat que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com per a estudiantat amb necessitats de suport educatiu permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena inclusió educativa.
  • Persones sense estudis previs en igualtat i gènere: un 10 % de les places disponibles (4 places) quedaran reservades a persones sense cap mena de formació en estudis sobre les dones, feministes i de gènere; seran aplicables la resta de criteris de selecció enunciats.
  •  Persones en llistat d’espera: les persones que es troben en llista d’espera i sol·liciten la seua admissió en la següent edició del màster universitari se’ls incrementarà en un 0,3 la puntuació obtinguda amb la valoració dels criteris de selecció.

Procediment d’admissió

La preinscripció en el màster universitari es realitzarà a la Universitat Jaume I de Castelló d’acord amb les instruccions contingudes en l’apartat “Preinscripció”.

Si cal aplicar criteris de selecció, serà la Comissió Acadèmica del màster universitari l’encarregada de resoldre la valoració dels mèrits d’acord amb els criteris enumerats amb anterioritat. La selecció serà publicada en la pàgina web de la Universitat Jaume I i es comunicarà de forma personalitzada a través de correu electrònic i se sol·licitarà la confirmació de la matrícula.

L’estudiantat que no haja sigut admès podrà formar part d’una llista d’espera sempre que confirme el seu interès a continuar-hi (vegeu el calendari).

Aquesta llista estarà ordenada d’acord amb el resultat de la valoració dels mèrits efectuada per la comissió de gestió del màster. En cas de produir-se alguna baixa o renúncia, s’oferirà la possibilitat de matriculació a la primera persona de la llista d’espera que haja manifestat el seu interès de permanència en aquesta i se seguirà l’ordre de manera successiva. En aquest cas, el nou estudiantat podrà matricular-se fins i tot d’aquelles assignatures cursades fins al moment assumint, pel seu compte, la preparació i l’estudi dels continguts, sense possibilitat de tutorització del professorat.

Matrícula

En el termini establit per l’UJI, l’estudiantat de nou ingrés admès en el màster haurà de formalitzar la matrícula a través del monitor de matrícula de la universitat (vegeu el calendari).

L’estudiantat de segon curs i posteriors podrà formalitzar de nou la seua matrícula en el màster en el període indicat per a això en l’UJI (vegeu el calendari).

La matrícula inicial podrà ser ampliada al mes de febrer amb assignatures de segon semestre.

Modalitat de matrícula

L’estudiantat pot cursar el màster en dues modalitats de dedicació temporal: a temps complet o a temps parcial.

L’estudiantat a temps complet és aquell que pot dedicar una jornada completa al màster. En aquesta modalitat, l’estudiantat ha de matricular-se, com a mínim, de 41 crèdits ECTS el primer any d’estudis i de 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors.

L’estudiantat a temps parcial és aquell que, per raons justificades (laborals, familiars, personals o altres), no pot cursar el màster a temps complet. En aquesta modalitat l’estudiantat ha de matricular-se, com a mínim, de 6 crèdits ECTS el primer any d’estudis i de 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors. També existeix un límit màxim de matriculació de 40 crèdits ECTS el primer any d’estudis.

La modalitat d’estudis a temps parcial s’ha de tindre en compte especialment per les persones que volen cursar el màster però que no poden dedicar-se a l’estudi en exclusiva.

+++L’estudiantat que vulga realitzar estudis a temps parcial ha de presentar, en el termini de matrícula, una sol·licitud justificant els motius pels quals no pot realitzar els estudis a temps complet. Inicialment s’haurà de matricular dels crèdits requerits per a estudis a temps complet i, una vegada resolta la sol·licitud, si aquesta és estimada, ha d’ajustar la matrícula. Si no ho fa, s’entendrà que renúncia a la modalitat de temps parcial (veure calendari de processos UJI).

Una vegada concedida la modalitat d’estudis a temps parcial, aquesta condició es mantindrà en cursos successius, sempre que no canvien les circumstàncies inicials. La continuació o la modificació d’aquestes circumstàncies s’indicarà en el moment de realitzar la matrícula.

Durant el mateix curs acadèmic no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació en l’estudi.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conéixer la Normativa de Permanència, especialment, els següents advertiments relacionats amb la permanència i el rendiment en el Màster Universitari:

1.            L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40% dels crèdits matriculats, haurà de romandre un curs acadèmic sense matricular-se o realitzar la preinscripció en un estudi de màster diferent.

2.            No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

3.            A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat ha de conéixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster a la Universitat Jaume I, on pot consultar-se la possibilitat de reconéixer crèdits per assignatures cursades en altres estudis oficials així com per experiència laboral i professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus