Mobilitat i programes d'intercanvi

07/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La mobilitat d'estudiants, és una línia prioritària per a la Universitat de València, que ve desenvolupant a través de diferents programes d'actuació, per a afavorir la promoció, la internacionalització, la qualitat i l'excel·lència dels recursos humans, tals actuacions han de contribuir a la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

Per a facilitar l'impuls d'aquests objectius, la Universitat de València considera imprescindible gestionar amb la màxima dedicació les ajudes que convoca el Ministeri de Ciència i Innovació, per a cada curs acadèmic. 

Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar la realització d'estades de mobilitat dels estudiants matriculats en el curs acadèmic corresponent en màsters oficials de les universitats espanyoles, per a la realització d'aquelles activitats acadèmiques del màster que es desenvolupen en una província diferent a la de la seu de la universitat de matrícula o, si escau, en uns altres de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior, implicant un canvi de residència de l'alumne. 

Una vegada finalitzat el termini de matrícula en els estudis de màster, el Vicerectorat de Postgrau de la Universitat de València estableix el termini de presentació de les sol·licituds d'estades de mobilitat per als estudiants matriculats en els estudis de màster, assegurant la deguda difusió del procediment de concurrència competitiva, aquesta informació és publicada en la pàgina WEB de la Universitat de València. 

Els/les estudiants interessats/des presenten la sol·licitud d'ajuda de mobilitat acompanyada de la documentació requerida d'acord amb la convocatòria en el lloc, termini i forma establit per la Universitat de València, on van a seguir-se els estudis de màster. A aquests efectes, el Servei General de Postgrau una vegada rebudes les sol·licituds pels estudiants interessats, comprova que els candidats compleixen els requisits i, amb posterioritat, que han destinat les ajudes a la finalitat per a les quals li va ser concedida. 

La selecció d'estudiants i la proposta de setmanes de mobilitat per a cadascun d'ells, es realitza en el si de cada màster per una comissió acadèmica de selecció nomenada pel Vicerector de Postgrau i constituïda per cinc membres. La comissió acadèmica de selecció comprova que les sol·licituds presentades compleixen els requisits generals i acadèmics exigibles, denegant les sol·licituds que no les reuneixen o acrediten. En la proposta de denegació es fa constar la causa que la motiva. La Comissió acadèmica de selecció, considerant els resultats de l'avaluació dels criteris establits en la convocatòria, elabora la proposta de concessió de les setmanes de mobilitat a concedir als candidats que reuneixen els requisits. Aquesta Comissió estén acta de la proposta de concessió que conté les dades identificatives dels sol·licitants. 

Una vegada realitzada la valoració per la comissió, els responsables de cada màster remeten les sol·licituds amb la documentació adjunta a les unitats de suport del Servei General de Postgrau, on es comprova la documentació i s'envia al Ministeri de Ciència i Innovació en el termini establit. 

Prèviament a l'abonament de l'import de les estades de mobilitat als estudiants que hagen obtingut resolució favorable per part del Ministeri de Ciència i Innovació, el Servei General de Postgrau sol·licita a l'estudiant, uns documents amb la finalitat d'acreditar l'estada realitzada, i es procedeix al pagament de l'ajuda. 

El procediment finalitza amb la justificació per part de la Universitat de València, mitjançant la presentació d'una memòria sobre les activitats desenvolupada. Aquesta memòria va acompanyada d'un certificat del responsable del màster en què s'acredita l'aprofitament acadèmic per part dels alumnes als quals s'ha concedit setmanes de mobilitat i un certificat de Gerència de la Universitat de València en el qual s'especifiquen, detallats per conceptes, les despeses efectuades. La unitat de suport està composta per una Tècnic d'administració general i una administrativa, els qui verifiquen els documents oportuns per a la justificació de les ajudes per a estudiants de màster oficial davant el Ministeri. 

Així mateix, el màster compta amb un tècnic de gestió especialitzada que proporciona informació i suport als alumnes i interessats acosta les convocatòries d'ajudes per a la mobilitat d'estudiants tant del Ministeri de Ciència i Innovació, com del Ministeri d'Afers exteriors (beques MAE), de la Fundació Carolina, o de la Comissió Europea a través del Programa “People” del VII Programa Marc d'Investigació. 

-El màster compta amb un conveni de col·laboració amb la Fundació Étnor (per a l'Ètica dels Negocis i de les Organitzacions), a través del com, els alumnes del màster i especialment els que ho cursen en mobilitat tenen accés a les instal·lacions de la Fundació, incloent el seu completíssim centre de documentació, accés a Internet i altres serveis, accés a les sessions del Seminari Permanent d'Ètica Empresarial, etc…

 

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus