Coordinació docent

09/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

MECANISMES DE COORDINACIÓ DOCENT

  • Comissió de titulació (CT)

Òrgan màxim de gestió del màster. La comissió acadèmica és l’encarregada de proposar per a la seua posterior aprovació per Junta de Facultat qüestions relatives a l’admissió d’alumnes, el pla d’organització docent, el calendari acadèmic i horaris, l’organització de l’ensenyament, i de totes les normes necessàries per al bon funcionament del màster. Les seues funcions i el funcionament els regula la normativa de la Universitat.

Pel que fa a la docència, dos documents tracten de regular el funcionament del màster:

  1. El cronograma posa en dates els esdeveniments més importants del màster, des de la presentació a la cloenda, de les reunions de principi de curs a les d’avaluació del curs, les dates d’exàmens, d’entrega de treball, etc.
  2. El calendari-horari estableix els dies de classe del màster, indica els espais i indica els períodes d’entrega dels treballs, les dates de lliurament de notes pels professors, els períodes d’avaluació docent pels alumnes, etc.

Quan en una mateixa matèria participa més d’un professor o professora, un d’ells actua de coordinador de la matèria, i s’incorpora a la comissió de coordinació docent del màster. En el cas de les pràctiques, de l’assignatura d’Iniciació a la Recerca i del TFM, atès el nombre tan ampli de professors que hi participen com a directors de recerca i/o tutors de pràctiques, s’ha fet necessari nomenar un coordinador o coordinadora de l’assignatura d’Iniciació a la Recerca i un coordinador o coordinadora de pràctiques, i elaborar normatives que regulen les funcions del professorat en aquestes matèries. El TFM el coordina la direcció del màster.

  • Comissió de coordinació

És l’òrgan delegat de la CT responsable d’afavorir el màxim de coordinació entre les matèries impartides en el màster. Està formada pel coordinador/a de cada assignatura.

Es reuneix almenys dues vegades a l’any, al principi i al final de curs.

  • Coordinació de les estades en pràctiques externes

Les Pràctiques Externes tenen un coordinador o una coordinadora, qui en col·laboració de la direcció del màster i la comissió de titulació organitza el desenvolupament de les estades en pràctiques: gestió de convenis, elaboració de la normativa del Pràcticum, oferta de places, adjudicació de places, presidir la comissió de defensa pública del TFM, etc. La normativa de les estades en pràctiques està accessible en l’aula virtual.

  • Coordinació de l’assignatura d’Iniciació a la Recerca

L’assignatura té un coordinador o una coordinadora, qui en col·laboració de la direcció del màster i la comissió de titulació, organitza el desenvolupament del treball d’Iniciació a la Recerca: elaboració de normativa, informació a l’alumnat, adjudicació de directors o directores de treball de recerca, coordinació del programa de doctorat, difondre les línies de recerca del professorat del màster, etc. La normativa d’Iniciació a la Recerca està accessible en l’aula virtual de l’assignatura.

Informació proporcionada per: InfoCampus