Organització dels estudis

16/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits

Primer curs

Introducció al Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Organització d’Empreses (FBB)

Introducció a la Sociologia (FBB)

Tècniques d’Investigació Social (OB)

Introducció a l’Estadística (FBB)

Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (FB)

Els Reptes de la Globalització (FB)**

Introducció al Dret Públic (OB)

Segon curs

Dret del Treball I (OB)

Dret Sindical (OB)

Introducció a la Psicologia Social (FBB)

Història Econòmica i Social del Treball (FBB)

Organització i Mètodes de Treball (OB)

Psicologia del Treball i dels Recursos Humans (OB)

Sociologia del Treball i les Relacions Laborals (OB)

Direcció i Gestió dels Recursos Humans (OB)

Dret de la Seguretat Social I (OB)

Dret del Treball II (OB)

Tercer curs

Dret del Treball III (OB)

Dret de la Seguretat Social II (OB)

Conflicte i Estructura de la Negociació (OB)**

Economia del Treball (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Economia dels Recursos Humans (OB)

Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans (OB)**

Dret Jurisdiccional Laboral I (OB)

Direcció i Gestió de Recursos Humans II (OB)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II (OB)

Cuart curs

Dret Jurisdiccional Laboral II (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Jurídic i Econòmic

Drets Fonamentals Inespecífics i Relacions Laborals (OP)

Règim Fiscal de les Relacions Laborals (OP)

Sistemes Extraoficials de Solució de Conflictes (OP)

Anàlisi del Mercat de Treball (OP)

Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya (OP)

Polítiques Actives d’Ocupació (OP)

Règim Jurídic de la Descentralització Productiva (OP)

Resum de crèdits 

Itinerari 2: Recursos Humans

Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l’Àmbit Laboral (OP)

Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals (OP)

Habilitats de Negociació i Mediació (OP)

Sociologia de les Organitzacions (OP)

Gestió de la Qualitat i Recursos Humans (OP)

Gestió del Coneixement i TIC en l’Empresa (OP)**

Habilitats de Direcció i Coordinació (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus