Eixides professionals

25/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Una vegada finalitzes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

 • Departaments de projectes i desenvolupament de productes en empreses, per a atendre la creació de nous articles, investigació, desenvolupament, gestió de la innovació, disseny funcional i adaptació al procés productiu.
 • Assessoria i consultoria de disseny.
 • Departament de comercialització d’empreses, per a col·laborar en la definició del producte i la promoció dels seus atributs.
 • En empreses productores, enginyer o enginyera projectista responsable de l’oficina tècnica.
 • En enginyeries de producte, cap o enginyer o enginyera projectista.
 • En estudis de disseny, enginyer o enginyera associat o en tasques de col·laboració tècnica o de disseny.
 • Com a professional autònom, dissenyador o dissenyadora o enginyer o enginyera, o creant la pròpia empresa de disseny.
 • En el disseny de màquines i eines o d’aparells de tecnologia complexa.
 • Analista de productes: estudiant la finalitat de cada producte, les seues limitacions tècniques i de cost.
 • Analista de problemes funcionals: estudiant les característiques funcionals, visuals i culturals dels diferents dissenys.
 • Docència i administració.

 Camps professionals en què s’emmarca aquest perfil professional:

 • Àrea de disseny de nous productes i de productes amb nous materials.
 • Àrea de nous productes i processos de producció.
 • Àrea d’ecodisseny i, en general, qualsevol altra àrea relacionada amb el producte.

Tasques professionals

 Les tasques que desenvolupa un dissenyador o dissenyadora industrial són diferents segons quin siga el lloc de treball. Fonamentalment, la seua tasca és la creació dels dissenys dels productes industrials i comercials (envasos, mobles, màquines, eines, etc.) i tractar d’harmonitzar l’aspecte artístic amb les exigències tècniques:

 • Crear nous productes que combinen la tecnologia amb l’estètica i la funcionalitat.
 • Estudiar les presentacions dels productes davant els consumidors.
 • Realitzar la planificació, el seguiment i el control del desenvolupament d’un producte.
 • Organitzar equips de treball.
 • Realitzar estudis de viabilitat.
 • Preparar documents: memòria, plànols, pressupost, plecs de condicions tècniques, etc.
 • Elaborar aspectes contractuals (encàrrec, contractació, patents, marques...).
 • Aplicar les normes de qualitat a la realització dels projectes i analitzar l’habilitat d’un producte.
 • Calcular la resistència de materials.
 • Seleccionar materials tenint en compte els diferents aspectes de processos i propietats.
 • Utilitzar el llenguatge gràfic com a mitjà fonamental per facilitar la concepció i l’estudi de formes.
 • Definir el producte i participar en la promoció dels atributs d’aquest.
 • Dissenyar elements que intervenen en la presentació del producte: envasos i embalatges.
 • Analitzar i estudiar els problemes mediambientals relacionats amb el producte, que inclou la fase de producció, la fase de vida útil i la fase en què es rebutja quan s'ha acabat la seua vida útil.
 • Estudiar els sistemes i processos de fabricació-acoblament, els aspectes generals de fabricació i recomanacions específiques que cal tenir en compte en l’etapa de disseny perquè el producte concebut finalment tinga un cost competitiu i la qualitat esperada.
 • Aplicar l’ergonomia al disseny de productes industrials, és a dir, dissenyar productes adaptats als usuaris. En aquest sentit, s’estudien les característiques dels usuaris que poden influir en aquesta adaptació: característiques físiques (mida corporal, capacitats de força, postures, etc.), capacitats psíquiques i comportament social.
 • Assessorar tècnicament els projectes de nous dissenys.
 • Interpretar plànols d’enginyeria aliens i elaborar plànols propis.
 • Formular i redactar propostes tècniques.
 • Dirigir tallers, obres i instal·lacions.
 • Realitzar peritatges, informes, dictàmens i càlculs tècnics.

 

RESUM

• Creació d’empreses pròpies de disseny.

• Departaments de projectes i desenvolupament de productes d’empreses, amb vista a la creació de nous articles, investigació, desenvolupament, gestió de la innovació, disseny funcional i adaptació als processos productius.

• Oficines tècniques.
 
• Departaments de comercialització d’empreses, per a col·laborar en la definició i promoció del producte.
 
• Empreses de consultoria i certificació.
 
• Departaments tècnics d’empreses.
 
• Assessoria i consultoria de disseny.
 
• Docència.
 
• Departaments de disseny gràfic.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus