UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

OLTRA RIPOLL, MARÍA DOLORES
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació Unitats de Traducció de Tipus Fraseològic: Anàlisi Basada en Corpus Covalt
 • HC2342DD - (964 729764)
 • ripoll@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2514-1868
 • Ressenya Personal

  Maria D. Oltra és llicenciada i doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I i actualment treballa com a Professora Ajudant Doctora al Departament de Traducció i Comunicació d'aquesta universitat, on imparteix o ha impartit assignatures de traducció general, audiovisual i literària (anglès, francès, espanyol i català), de llengua catalana i de teoria de la traducció. Així mateix, forma part del grup d'investigació COVALT, és professora de cursos de formació per al PAS i PDI i col·labora amb el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I (català, anglès, italià). Ha participat en diversos programes d’innovació educativa i d’harmonització europea, i en projectes d’investigació relacionats amb els camps de la traducció i la fraseologia. Així mateix, és autora de publicacions d’àmbit nacional i internacional. La seua investigació se centra sobretot en l’estudi de la traducció de les unitats fraseològiques en obres literàries i les seues adaptacions cinematogràfiques. També ha dirigit projectes de millora educativa per algunes assignatures que ha impartit, és coordinadora de les Pràctiques Externes del Grau en Traducció i Interpretació i ha dirigit diverses accions del Pla Estratègic al si del Departament de Traducció i Comunicació.

  La doctora Oltra té més de quinze anys d’experiència com a traductora professional en diversos àmbits, especialment en els de la traducció general, audiovisual i literària, i ha treballat per diverses empreses, editorials, estudis de doblatge o canals de TV. Tradueix textos de diversos tipus (documents administratius, textos audiovisuals, manuals tècnics, articles periodístics, etc.) i és especialista en diverses modalitats de traducció: audiovisual (doblatge i subtitulació de pel·lícules, sèries, dibuixos animats i documentals), traducció escrita (literària, periodística, administrativa i comercial), o traducció a la vista de textos escrits, entre d’altres. Els seus idiomes de treball són fonamentalment anglès, francès, italià, espanyol i català. Així mateix, es dedica a la correcció de textos, l’assessorament lingüístic i la revisió de traduccions.

  Links

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  TI0936 - Traducció C (Francès)-A1 (Espanyol) (I) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0937 - Traducció C (Francès)-A1 (Català) (I) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0949 - Traducció C (Francès))-A1 (Català) (II) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0957 - Prácticas Externas Grado en Traducción e Interpretación
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica
  • Teresa Molés-Cases, María Dolores Oltra Ripoll. 2019. Edició. Científic. ISBN 9783844064407. Aachen (Alemanya). Ed. Shaker Verlag.

  Capítols de llibre


  • El model de llengua de les traduccions valencianes (1990-2000). Introducció, objectius i metodologia
  • Llum Bracho Lapiedra, José Manuel Marco Borillo, María Dolores Oltra Ripoll, Gemma Peña Martínez. El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica. Aachen (Alemanya). Ed. Shaker Verlag. 2019. ISBN 9783844064407. Científic.

  • Aspectes morfosintàctics del model de llengua del català en les traduccions del corpus COVALT
  • María Dolores Oltra Ripoll. El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica. Aachen (Alemanya). Ed. Shaker Verlag. 2019. ISBN 9783844064407. Científic.

  • El model de llengua de les traduccions valencianes (1990-2000). Conclusions
  • Llum Bracho Lapiedra, José Manuel Marco Borillo, María Dolores Oltra Ripoll, Gemma Peña Martínez. El corpus COVALT: model de llengua, sociologia del traductor i anàlisi traductològica. Aachen (Alemanya). Ed. Shaker Verlag. 2019. ISBN 9783844064407. Científic.

  • L’aula virtual com a eix d’un enfocament constructivista de l’ensenyament-aprenentatge de la traducció
  • María Dolores Oltra Ripoll, Immaculada Notari, Rosa María Agost Canós. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • La fraseologia en el cinema.
  • María Dolores Oltra Ripoll. El discurs prefabricat II. Fraseologia i comunicació social. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 8480215968. Científic.

  • the translation of cultural references in the cinema
  • María Dolores Oltra Ripoll. Less Translated Languages. Amsterdam / Philadellphia. Ed. John Benjamins. 2005. ISBN 9027216649. Científic.

  Ponències a congressos


  • The Catalan of current Valencian translations of prose fiction: A study based on the COVALT corpus
  • Llum Bracho Lapiedra, José Manuel Marco Borillo, María Dolores Oltra Ripoll, Gemma Peña Martínez. XVI Encuentros Complutenses en torno a la traducción / International Symposium on Parallel Corpora ECETT (PaCor 2018). Madrid (Espanya). 05-11-2018. Científic. 2018.

  • La traducció per al doblatge: una eina de mediació cultural. Noves propostes didàctiques per a l'ensenyament de la traducció per al doblatge en la combinació lingüística anglès-espanyol
  • María Dolores Oltra Ripoll, Rosa María Agost Canós. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Explorando los límites de la traducción de la fraseología. Análisis de las técnicas de traducción de las unidades fraseológicas presentes en la novela "Enduring Love" y su adaptación cinematográfica
  • María Dolores Oltra Ripoll. XIV Forum for Iberian Studies "The Limits of Literary Translation". University of Oxford. 24-06-2010. Científic. 2010.

  • L'aula Virtual com a eix d'un enfocament constructivista de l'ensenyament-aprenentatge de la traducció
  • María Dolores Oltra Ripoll. VIII Jornada de millora Educativa i VII Jornada d'Harmonització Europea. Castelló de la Plana. 26-05-2009. Científic. 2009.

  • La traducción de la fraseología
  • María Dolores Oltra Ripoll. IV Congreso Internacional de trasvases culturales. Universidad del País Vasco. 27-05-2004. Científic. 2004.

  • La traducción de los fraseologismos en el cine y la literartura
  • María Dolores Oltra Ripoll. I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada. 12-02-2003. Científic. 2003.

  • La traducció de referents culturals al cinema
  • María Dolores Oltra Ripoll. V Congrés Internacional de Traducció. Barcelona. 29-10-2001. Científic. 2001.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • La traducción para el doblaje y la subtitulación.
  • María Dolores Oltra Ripoll. Universidad de Bologna. 14-05-2003.

  Referee de publicacions periòdiques


  • María Dolores Oltra Ripoll. 2020 MONOGRAFÍAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.

  • María Dolores Oltra Ripoll. 2019 @TIC - REVISTA D'INNOVACIÓ EDUCATIVA.