UJI

Normativa acadèmica

Última modificació: 05/07/2018 | Font: SGDE

Accés

Grau

Primer i segon cicle

Màsters universitaris (Reial Decret 1393/2007)

Doctorat

 

Normativa estatal

 • Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix la ordenació dels  ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, per el que es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per el que s’estableix l’ordenació de les ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel que es modifica el Reial decret 13/93/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixements d’estudis en l’àmbit de la Educació Superior.
 • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre pel que s’estableixen els requisits i el procediment per a la homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.
 • Reial decret 99/2011, de 28 de gener pel qual es regulen les ensenyaments oficials de doctorat.
 • Reial decret 1044/2003, de 1 d’agost, per el que s’estableix el procediment per a la expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
 • Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del suplement europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel que s’estableix el marc espanyol de qualificacions en l’educació superior.
 • Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitaries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Altres normatives

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants