Vies d’accés i documentació Màster Universitari. Preinscripció.

20/09/2023 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El format recomanat per a la documentació que cal adjuntar durant el procés de preinscripció és PDF, encara que s’admeten altres formats (imatge i documents de text). Cal tenir en compte que cada un dels documents (títol, currículum, etc.) s’ha de pujar a l’aplicació web en un arxiu diferent, independentment de les pàgines de què conste.

Les comissions de titulació dels diferents títols poden establir requisits particulars que comporten la necessitat d’aportar documentació específica.

Els requisits d’accés i la documentació que cal presentar depèn de la via d’accés, segons es descriu a continuació:

Via 1: Alumnat de la Universitat Jaume I. Per aquesta via és possible l’accés excepcional sense titulació universitària oficial, però en cap cas es pot obtindré el títol de màster si prèviament no s’ha obtingut el de grau.

La comprovació del compliment per part de l’alumnat de grau de l’UJI dels requisits mínims per formalitzar la preinscripció es realitza automàticament.

L’estudiantat que accedeix sense titulació universitària oficial no pot realitzar la preinscripció si no esta matriculat de tots els crèdits pendents per finalitzar-la en el curs en vigor, amb excepció del TFG.

L’estudiantat que sol·licite l’admissió ha de presentar:

Via 2: Alumnat d'una altra universitat espanyola. Per aquesta via és possible l’accés excepcional sense titulació universitària oficial, però en cap cas es pot obtindré el títol de màster si prèviament no s’ha obtingut el de grau.

La comprovació del compliment per part de l’alumnat de grau procedent d’una altra universitat dels requisits mínims per formalitzar la preinscripció és realitzada pel Servei de Gestió de la Docència i Estudiantat.

L’estudiantat que accedeix sense titulació universitària oficial no pot realitzar la preinscripció si no esta matriculat de tots els crèdits pendents per finalitzar-la en el curs en vigor, amb excepció del TFG.

L’estudiantat que sol·licite l’admissió ha de presentar la següent documentació:

 • DNI (persones de nacionalitat espanyola), NIE (persones residents a Espanya) o passaport (persones estrangeres).
 • Títol amb el corresponent certificat acadèmic oficial amb nota mitjana (en base 1-10).
 • Alternativament, el certificat acadèmic oficial en què consten les assignatures cursades amb les qualificacions obtingudes i el nombre de crèdits superats i pendents per obtenir el títol.
 • Curriculum normalitzat

Via 3: Alumnat d'una universitat pertanyent a un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Per aquesta via és possible l’accés excepcional sense titulació universitària oficial, però en cap cas es pot obtindré el títol de màster si prèviament no s’ha obtingut el de grau.

La comprovació del compliment per part de l’alumnat de grau procedent d’una altra universitat dels requisits mínims per formalitzar la preinscripció és realitzada pel Servei de Gestió de la Docència i Estudiantat.

L’estudiantat que accedeix sense titulació universitària oficial no pot realitzar la preinscripció si no esta matriculat de tots els crèdits pendents per finalitzar-la en el curs en vigor, amb excepció del TFG.

L’estudiantat que sol·licite l’admissió ha de presentar la següent documentació:

 • DNI (persones de nacionalitat espanyola), NIE (persones residents a Espanya) o passaport (persones estrangeres).
 • Títol amb el corresponent certificat acadèmic oficial amb nota mitjana.
 • Alternativament, el certificat acadèmic oficial en què consten les assignatures cursades amb les qualificacions obtingudes i el nombre de crèdits superats i pendents per obtenir el títol.
 • Declaració d'equivalència de nota mitjana emesa pel Ministeri d'Universitats.
 • Certificat de la universitat d’origen que acredite que els  estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als estudis de grau i que faculten l’alumnat per a l’accés a estudis de màster (Model).
 • Credencial d’homologació (obligatori per accedir als següents màsters: Màster Universitari en Advocacia, Màster Universitari en Enginyeria Industrial i Màster Universitari en Psicologia General Sanitària). En el cas del Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, hauran de tenir homologat el títol previ o haver obtingut una declaració d'equivalència
 • Curriculum normalitzat

La documentació en un idioma estranger diferent al català, castellà o anglés ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.

Via 4: Alumnat amb títol expedit per una universitat pertanyent a un país de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

La comprovació del compliment per part de l’alumnat de grau procedent d’una altra universitat dels requisits mínims per formalitzar la preinscripció és realitzada pel Servei de Gestió de la Docència i Estudiantat, segons s’estableix a l’apartat D) dels requisits d’accés obligatoris.

L’estudiantat que sol·licite l’admissió ha de presentar la següent documentació:

 • DNI (persones de nacionalitat espanyola), NIE (persones residents a Espanya) o passaport (persones estrangeres).
 • Títol amb el corresponent certificat acadèmic oficial amb nota mitjana.
 • Declaració d'equivalència de nota mitjana emesa pel Ministeri d'Universitats.
 • Certificat de la universitat d’origen que acredite que els estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als estudis de grau i que faculten l’alumnat per a l’accés a estudis de màster (Model).
 • Credencial d’homologació o declaració d’equivalència del títol (obligatòria la credencial d'homologació per accedir als següents màsters: Màster Universitari en Advocacia, Màster Universitari en Enginyeria Industrial i Màster Universitari en Psicologia General Sanitària). 
 • Curriculum normalitzat

La documentació en un idioma estranger diferent al català, castellà o anglés ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.
El títol i el certificat acadèmic oficial han d’estar legalitzats. Consulteu l’apartat Vies de legalització.

Via 5: Accés a màsters amb la possibilitat d’obtenció de Doble Títol, Erasmus + o Erasmus Mundus.

La comprovació del compliment per part de l’alumnat de grau procedent d’una altra universitat dels requisits mínims per formalitzar la preinscripció és realitzada pel Servei de Gestió de la Docència i Estudiantat.

L’estudiantat que sol·licite l’admissió ha de presentar la següent documentació:

 • DNI (persones de nacionalitat espanyola), NIE (persones residents a Espanya) o passaport (persones estrangeres).
 • Títol amb el corresponent certificat acadèmic oficial amb nota mitjana.
 • Documentació específica segons s’establisca al conveni corresponent.
 • Curriculum normalitzat

La documentació en un idioma estranger diferent al català, castellà o anglés ha d’estar traduïda a una de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat Traducció de documentació.
El títol i el certificat acadèmic oficial han d’estar legalitzats en cas que el títol siga d’un país de fora de l’EEES. Consulteu l’apartat Vies de legalització.

Els diferents títols de màster poden establir requisits particulars que comporten la necessitat d’aportar documentació específica. Aquesta informació es pot consultar al web de cada màster.

D'acord amb el que s'estableix en els articles 27 i 28 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques no es necessari la presentació de còpies compulsades.

Si la persona interessada opta per la quota del 5% reservat per a discapacitat, ha de presentar la documentació acreditativa corresponent.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants