UJI

Convocatòria única de preinscripció

Documentació. Curs 2018/19.
Última modificació: 12/06/2018 | Font: SGDE

Presentació de documentació

 • L’alumnat que ha realitzat les PAU a la Comunitat Valenciana a partir del curs 2011/12 i ha realitzat la preinscripció amb les claus proporcionades en les PAU, no ha de presentar la preinscripció impresa, la seua sol·licitud és telemàtica, excepte en els casos dels esportistes d’elit o d’alt nivell de fora de la Comunitat Valenciana i les persones amb discapacitat, tant de la Comunitat Valenciana com d’una altra comunitat que han de presentar la sol·licitud de preinscripció impresa i firmada, amb document adjunt que acredite la circumstància indicada.
 • L’alumnat exempt de les PAU de 2017 que ha realitzat la preinscripció amb les claus proporcionades al correu electrònic indicat en la sol·licitud d'exempció, no ha de presentar la preinscripció impresa, la seua sol·licitud és telemàtica, excepte en els casos dels esportistes d’elit o d’alt nivell de fora de la Comunitat Valenciana i les persones amb discapacitat, tant de la Comunitat Valenciana com d’una altra comunitat que han de presentar la sol·licitud de preinscripció impresa i firmada, amb document adjunt que acredite la circumstància indicada.
 • Resta d’alumnat: ha d’omplir el formulari de preinscripció telemàtic, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo acompanyat de la documentació que acredite la seua via d’accés:
  • Alumnat de PAU d’anys anteriors als indicats en el paràgraf anterior o que no hagen utilitzat la clau PAU per formalitzar la preinscripció: PAU superada.
  • Alumnat de cicles formatius superiors o d’ensenyament superior d’arts plàstiques i disseny, o d’ensenyament superior esportiu: certificat de qualificacions i títol o depòsit de títol.
  • PAU de majors 25, 40 o 45 anys. PAU superada.
  • Titulats i titulades universitaris. Certificat de notes i títol o depòsit de títol.
  • Estrangers amb credencial UNED. Credencial UNED.
  • Estudiantat de sistemes educatius estrangers que s’examinen de PAU en la UNED. PAU superada.
  • Certificat de discapacitat, si escau.
  • Certificat d’esportistes en els casos en què es requereix.
  • S’han d’aportar originals i una còpia per al seu acarament en la Universitat o còpies compulsades.

Lloc de presentació de documentació:

Aula CD2005SM en el nivell 0 de l’edifici d’ampliació de la biblioteca.. Horari: de 9:00 a 14:00 h.

Registre General (INFOCAMPUS Àgora Universitària local 15). Horari: de 9:00 a 14.00 h.

També és possible realitzar l’enviament de la sol·licitud de preinscripció i la documentació de la forma d’accés (correctament compulsada), per correu certificat, en sobre obert perquè puga ser datat i segellat abans de ser certificat, així com per les restants formes o llocs que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’adreça postal per a l’enviament és:

Universitat Jaume I

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (Rectorat)

Preinscripció a estudis de grau

Av. de Vicent Sos Baynat, s/n

12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants