UJI
 • UJI
 • Serveis
 • SGDE
 • Sol·licitud de trasllat d’expedient d’estudiants amb estudis universitaris estrangers

Sol·licitud de trasllat d’expedient d’estudiants amb estudis universitaris estrangers

Documentació requerida

Última modificació: 01/07/2020 | Font: SGDE

En la sol·licitud electrònica obligatòriament heu d'adjuntar escanejada la documentació detallada en aquest apartat (si no disposeu d'escàner, les empreses de Reprografia presten servei de escaneig de documents).

Si no compliu estrictament les instruccions relatives a la documentació, no es tramitarà la sol·licitud.

En cas que la documentació aportada telemàticament no tinga la firma digital o electrònica es podrà requerir la documentació original.

Documentació

 1. Fotocòpia compulsada del passaport/NIE/DNI.
 2. Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic en què consten les assignatures cursades i aprovades, amb indicació de la qualificació obtinguda. Cal indicar-hi l’escala que es fa servir per a la puntuació de les notes. Aquest document ha d’estar correctament legalitzat (per via diplomàtica) i s’ha d’adjuntar una traducció jurada si està redactat en un idioma diferent dels oficials de la Universitat (valencià i castellà).
 3. Declaració d’equivalència de la nota mitjana dels estudis cursats a l’estranger, facilitada pel Ministeri d’Educació.
 4. Programes originals de les assignatures per a les quals se sol·licita el reconeixement, amb indicació de crèdits, hores o setmanes per semestre o any, segellats pel centre.
 5. Pla d’estudis, segellat pel centre.
 6. Si el centre d’estudis és privat, cal aportar-hi un document on es certifique que el títol expedit pel centre és de validesa oficial com els expedits per universitats públiques.
 7. En cas d’estudis finalitzats, declaració jurada en què es declare que no s’ha iniciat cap tràmit d’homologació del títol, o resolució de la denegació de l’homologació dels estudis.

Podeu aportar la documentació en anglès.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants