Sol·licitud de trasllat d'expedient amb estudis universitaris oficials de grau iniciats en una universitat espanyola Documentació requerida

22/05/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • En un únic arxiu pdf, fotocòpia del document nacional d'identitat o fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
  • En un únic arxiu pdf, original del certificat acadèmic oficial amb la nota mitjana. En aquest certificat ha de constar que no s'han esgotat les convocatòries d’examen en cap assignatura.
  • En un únic arxiu pdf, document acreditatiu dels estudis que han donat accés a la Universitat, tret de les sol·licituds de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
  • En un únic arxiu pdf, programes de les assignatures superades, segellats pel centre de procedència. 
  • En un únic arxiu pdf, altres documents, tals com la certificació acreditativa de la condició d'esportista d'alt nivell, de canvi de residència, o víctima de violència de gènere.

NOTES:

Obligatòriament s'ha d'adjuntar escanejada la documentació requerida (si no disposeu d'escàner, les empreses de Reprografia presten servei d'escaneig de documents). Si no s'adjunta, no es tramitarà la sol·licitud.

Si la documentació aportada telemàticament no està signada digitalment o electrònicament es podrà requerir la documentació original.

 

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants