investigacio detall investigacio

BIOFISMEM - Biofísica Molecular i Processos de Transport en Membranes

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Física

Nombre de doctors: 6

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Des de la creació de la Universitat Jaume I, el grup d’investigació en Biofísica Molecular i Fenòmens de Transport a través de Membranes ha tingut un paper molt actiu tant en el desenvolupament de noves línies de recerca com en la incorporació de nous investigadors i investigadores, primer dins del Departament de Ciències Experimentals (fins al 2006) i des de 2007 en el Departament de Física. Després d’una primera etapa d’investigació en membranes sintètiques, el grup ha anat progressivament enfocant el seu interès cap a les membranes biològiques (membranes de bicapes model de fosfolípids, fonamentalment) i, especialment, cap a proteïnes de membrana que actuen com a canals iònics. Les estades postdoctorals de diversos membres del grup en laboratoris de biofísica prestigiosos, tant en el seu vessant experimental (Lab. Physical and Structural Biology, NIH, Bethesda, MD, University of Maryland, MD, EUA) com teòrica (Rush University, Chicago, IL, EUA, Univ. Verona, Itàlia; Johns Hopkins University, Baltimore, MD, EUA), han facilitat aquesta transició. Des de llavors s’han intensificat les col·laboracions interdisciplinàries amb diversos grups de biòlegs, químics, bioquímics i viròlegs que han aportat la necessària complementarietat, tant en les tècniques experimentals com en l’enfocament teòric. Com a resultat d’aquesta interacció, el grup s’ha posicionat com a referent en el transport iònic a través de canals iònics mesoscòpics com els porus bacterials, que són la ruta principal dels antibiòtics betalactàmics i, de manera particular en els últims anys, en l’electrofisiologia de proteïnes virals amb activitat de canal, comunament conegudes com a viroporines, d’especial interès com a dianes terapèutiques.