UJI
  • UJI
  • Sindicatura de Greuges

Sindicatura de Greuges

Última modificació: 14/01/2020 | Font:

La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I, d’acord amb els seus Estatuts, és l'òrgan encarregat de vetlar pel respecte dels drets i llibertats de tots els membres de la comunitat universitària, això és, de l’estudiantat, del personal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis, a fi de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits.

En aquest sentit, la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten aquests drets i formularà, en el seu cas, les recomanacions a l’òrgan o servei corresponent, proposant l’adopció de les mesures escaients. Pot, també, assumir una funció mediadora entre les distintes persones i els col·lectius de la comunitat universitària, vetllant pel respecte als drets i deures de cadascun.

L’actuació de la Sindicatura no està sotmesa a mandat imperatiu de cap instància universitària i es basa en els principis d'independència i autonomia, així com d’objectivitat, imparcialitat, neutralitat i respecte.

Agraïm la confiança dipositada en nosaltres i us animem a continuar en la trajectòria de les bones pràctiques en les nostres tasques diàries en la Universitat, quedant a la vostra total disposició per a atendre les peticions que ens plantegeu.

Cordialment,

Francisco López Benet
Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I

Actualitat

Sindicatura de Greuges. Universitat Jaume I.
Planta primera. Despatxos RR0103SD - RR0104SD.
Edifici Rectorat i Serveis Centrals. Campus del Riu Sec.
12071 Castelló de la Plana. Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 728 861
Adreça electrònica: sindicatura-greuges@uji.es

Informació proporcionada per: Sindicatura de Greuges