UJI

Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa

Última modificació: 05/10/2015 | Font:

Prof. Pilar García Agustín (CV)

Pilar García Agustín

Funcions
 

 • Alta direcció del Servei de Gestió  de la Docència i Estudiants (SGDE).
 • Alta direcció de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP).
 • Alta direcció de la Unitat de Suport Educatiu (USE).
 • Coordinar les activitats gestionades per la Càtedra Increa.
 • Coordinar les relacions amb el Consell de l’Estudiantat, Consell General d’Estudis i Consell de Centre d’Estudis.
 • Proposar, coordinar i gestionar el programa d’acollida a l’estudiantat.
 • Organitzar i coordinar les activitats relacionades amb l’accés a la Universitat.
 • Impulsar les relacions amb els centres de secundària i promoure la captació de nou estudiantat.
 • Coordinar els programes d’orientació acadèmica.
 • Coordinar i gestionar els programes d’atenció a la diversitat.
 • Gestionar i coordinar les convocatòries d’ajuda en l’àmbit de l’associacionisme.
 • Organitzar i coordinar les activitats de gestió acadèmica (expedients, matrícula, beques, permanència, títols...).
 • Proposar, promoure i gestionar la política de beques i premis.
 • Proposar, coordinar i gestionar les matèries en innovació educativa i formació del professorat.
 • Promoure accions de foment de l’ocupació , l’autoocupació i emprenedoria en l’estudiantat.
   

Estructura
 

 • Leonor Calduch Gimeno (secretària del Vicerectorat)
 • Jordi Torner Mas (Àrea d’Assumptes Estudiantils i Suport a les Associacions)
 • Victor Garné Miravete (administratiu del Vicerectorat)
   

Comissions, consells i comitès

Presidència:

 • Consell Assessor d’Inserció Professional
 • Jurat de selecció de becaris del Ministeri i de la Generalitat Valenciana
 • Comissió de Permanència
 • Comissió de la Unitat Suport Educatiu
 • Comissió de l’Avaluació dels Projectes d’Innovació Educativa
 • Comissió Mixta Consell de Direcció - representants de l’estudiantat
 • Consell Assessor d’Inserció Professional

Membre:

 • Comissió d’Estudis i Professorat
 • Comissió de Coordinació de Centres-Consell de Direcció
   

Estudiantat

Ocupació

Innovació

Documentació

Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa
Universitat Jaume I

Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana  (Espanya)
Tel.: +34 964 729 034
Fax: +34 964 728 980
Adreça electrònica: veoie@uji.es