La Universitat Jaume I a partir de l'enunciat de la seua visió estratègica, on es destaca la creixent relació amb les empreses i institucions de l'entorn i el compromís amb la construcció i el progrés de la societat, és una institució legitimada socialment per a sol·licitar als agents productius i institucionals la contribució econòmica i tècnica per a alguns dels seus projectes i programes que tenen com a missió la millora integral del nostre entorn cultural, social i mediambiental.

A més, la Jaume I, com a universitat pública, és una entitat legitimada jurídicament per a sol·licitar la captació de recursos els usos dels quals redundaran en benefici de tota la societat. La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, reconeix a les universitats públiques com a entitats beneficiàries del mecenatge (article 16, apartat C) i estableix beneficis fiscals per a les persones, empreses i institucions que col·laboren amb aquestes.

L'UJI a través d'aquest programa ajuda les empreses i institucions en el seu objectiu de ser responsables socialment, col·laborant amb aquestes en l'elecció de les activitats i projectes més adequats per a aconseguir els seus objectius de responsabilitat social corporativa.

Tots els projectes i activitats que formen part d'aquest programa estan seleccionats per la importància i l'interès social que desperten en la comunitat universitària, en els mitjans de comunicació i en la societat en general.

El programa està dissenyat i gestionat amb criteris tècnics i professionals. Per això, en el seu desenvolupament es posa l'èmfasi en els principis de cooperació i contraprestació abans que en la sol·licitud incondicional de qualsevol tipus d'ajuda, amb la finalitat d'assegurar l'èxit de la col·laboració i la satisfacció dels objectius marcats.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions

mecenatge@uji.es