Química

Els objectius primordials de qualsevol activitat docent són, d’una banda, transmetre uns coneixements a l’estudiantat i aconseguir que aquest siga capaç d’utilitzar-los adequadament. D’una altra banda, la formació de l’estudiantat s’ha de completar amb l’adquisició d’unes competències i habilitats que els han de servir en el seu futur, no només professional sinó també personal. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

INTRODUCCIÓ

Presentació

Els objectius primordials de qualsevol activitat docent són, d’una banda, transmetre uns coneixements a l’estudiantat i aconseguir que aquest siga capaç d’utilitzar-los adequadament. D’una altra banda, la formació de l’estudiantat s’ha de completar amb l’adquisició d’unes competències i habilitats que els han de servir en el seu futur, no només professional sinó també personal. Finalment, i no menys important, el professorat ha d’estimular l’estudiantat i provocar un interès per la matèria que imparteix. En aquest sentit, el grau en Química a la Universitat Jaume I és fidel a aquests objectius. Aquest procés es cobreix en quatre cursos, de forma que es va augmentant el contingut de química progressivament. D’aquesta manera, en primer curs es presenta una formació bàsica en ciència que inclou les ciències bàsiques (química, física, matemàtiques i biologia). L’objectiu de l’ensenyament en el grau és que l’alumnat adquirisca una formació bàsica: no es pretén que assolisca un coneixement profund de cap dels camps específics, però sí que entenga i siga capaç d’utilitzar-ne alguns fonaments. A partir del segon curs l’objectiu específic és que l’alumnat aprofundisca en el coneixement de la matèria objecte d’estudi, de manera que, en finalitzar el grau, siga capaç de manejar qualitativament conceptes químics i també d’utilitzar per ell mateix una varietat de mètodes teòrics i tècniques experimentals. En el darrer curs es completen els coneixements amb treball més autònom tant de pràctica en empreses com de treball de final de grau.

Com a professional, serà capaç d’enfrontar-se amb qualsevol problema relacionat amb la química i de resoldre’l fent ús no només dels seus coneixements, sinó també de les seues capacitats de lideratge i treball en equip que haurà potenciat durant el seu procés d’aprenentatge.

La consecució del títol de grau possibilita l’accés als màsters oficials, que suposen un pas més en l’especialització dels coneixements i les habilitats del graduat o graduada en Química.

Finalment, el doctorat està dedicat a la formació d’investigadors i investigadores, i aquest és el seu objectiu: formar professionals capaços de dissenyar i conduir la seua pròpia investigació.

 

Florenci González Adelantado 

Vicedirector del grau en Química

fgonzale@uji.es


 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Els estudis universitaris de Química a Castelló tenen una llarga tradició i han contribuït al desenvolupament econòmic de la província en el sector ceràmic, agrícola, analític i químic en general.

El grau en Química de la Universitat Jaume I et permet formar-te en totes les àrees de la química, tant d’una forma teòrica com pràctica, ja que inclou més de 400 hores de pràctiques. En aquest sentit cal assenyalar que els grups de laboratori son reduïts i s'afavoreix la interacció dels estudiants amb el professorat. Les classes pràctiques s'imparteixen en laboratoris docents amb equipament i material moderns. 

Més de 40 professors i professores altament qualificats formen part de 18 grups d’investigació amb línies d’investigació vives i actuals que situen l’UJI en posicions capdavanteres en els rànquings universitaris en l’àrea de química. En l’assignatura de quart curs Treball de Final de Grau els estudiants realitzen un treball d’investigació en un dels grups d’investigació de química.

Què és important conèixer?

Què és?

La química, pel seu currículum obert i universal, és un dels ensenyaments fonamentals de l’àrea de les ciències. Amb la seua permanent capacitat d’innovació, ha tingut sempre un enorme impacte sobre el progrés social, atès que ha desenvolupat nous productes i tecnologies que incideixen en tots els camps d’activitat dels éssers humans, i s’ha convertit en un dels pilars fonamentals de la potència competitiva i econòmica dels països. El grau en Química de la Universitat Jaume I ofereix una formació completa i de qualitat orientada a desenvolupar els aspectes teòrics i pràctics de la química i assegurar l’exercici professional.

Els graduats i graduades en Química per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran demostrar i entendre els coneixements bàsics propis de la química des del punt de vista de comprensió dels conceptes i teories científiques, aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes i situacions reals en l’àmbit de la química de forma professional i de qualitat, demostrar la capacitat de reunir i analitzar dades rellevants en l’àmbit de la química, transmetre idees, informació, reflexions i solucions a problemes de caire social, científic o tècnic a un públic tant especialitzat com no especialitzat i adquirir l’autonomia necessària per a desenvolupar les habilitats d’aprenentatge que els permetran emprendre estudis posteriors amb garanties d’èxit.


 

Organització dels estudis

Primer curs:

Formació bàsica (FB): 60 crèdits ECTS

Segon curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Optatives (OP): 24 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE): 12 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG): 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 22,18 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.330,80 € més taxes administratives.

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

TÍTOL I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

- Títol de graduat o graduada en Química per la Universitat Jaume I.

- Suplement europeu al títol (SET). Aquest és el document que acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

També pots obtenir:

- Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és únicament assistir a classe de cada una de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

És per això fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a membre de la comunitat universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Química  s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries previstes amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Laboratoris docents: tres laboratoris docents de química analítica, tres laboratoris docents de química física, tres laboratoris docents de química inorgànica, tres laboratoris docents de química orgànica i tres laboratoris d’altres àrees.

 

Línies d’investigació

 • Materials moleculars. Nous materials, química de l’estat sòlid, estructura cristal·lina, estructura electrònica, clústers metàl·lics, òptica no lineal, magnetisme, conductivitat, clústers inorgànics, materials moleculars.
 • Química analítica en salut pública i medi ambient. Plaguicides, anàlisi de residus de plaguicides, anàlisi de traces de metalls pesants, contaminació d’aigua i sòl, mobilitat dels contaminants, contaminació de l’aigua del mar, toxicitat i bioacumulació de contaminants, especiació de metalls.
 • Química bioanalítica (QBA). Cromatografia líquida micel·lar, cromatografia hidroorgànica, electroforesi capil·lar, derivatització, intercanvi de columnes, correlacions estructura funció, monitorització de drogues, anàlisi de substàncies prohibides, medicaments.
 • Química quàntica. Estudis teòrics sobre nanocristalls semiconductors, punts quàntics en presència de camps elèctrics i magnètics, sistemes model, confinament electrònic, condicions de contorn.
 • Química teòrica i computacional. Química computacional, estructura de transició, mecanismes enzimàtics, efectes cinètics isotòpics.
 • ORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY. Inhibidors d’enzims, síntesi asimètrica, catalitzadors quirals, compostos bioactius.
 • QUÍMICA DE L’ESTAT SÒLID. Ceràmica, sol-gel, síntesi, cristal·loquímica, propietats, medi ambient, frites, esmalts, estat sòlid, hidrotalcita, polímers, pigments, química suau.
 • QUÍMICA INORGÀNICA MEDIAMBIENTAL I MATERIALS CERÀMICS. Substàncies perilloses, residus tòxics i perillosos, pigments ceràmics, cristal·loquímica, processat sol-gel, nanopartícules.
 • QUÍMICA ORGANOMETÀL·LICA I CATÀLISI HOMOGÈNIA. Química organometàl·lica, ferrocè, òptica no lineal, dendrímers, catàlisi homogènia.
 • Química orgànica supramolecular. Química supramolecular, organogels, materials supramoleculars, autoacoblament.
 • Química sostenible: reactius i catalitzadors suportats. Química supramolecular. Catalitzadors, catalitzadors suportats, resines de poliestirè, polímers funcionalitzats, productes química fina, àcids Lewis, reaccions de Diels-Alder, química supramolecular, macrocicles, receptors sintètics, mod. bioorgànics, c. poliases, química sostenible, fluids supercrítics, reconeixement molecular.
 • Riscos ambientals i laborals. Medi ambient atmosfèric, química de la atmosfera, contaminació atmosfèrica, aerosol, partícules en suspensió.
 • Síntesi orgànica. Síntesi estereoselectiva, síntesi asimètrica, metàtesi d’olefines, addicions aldòliques, síntesi total de productes naturals

Finalment, per a saber més dels estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Química

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Bolonya en secundària

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Col·legi de Químics i Associació de Químics de la Comunitat Valenciana

Associació Nacional de Químics d’Espanya


La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

 • Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.
 • Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.
 • El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).
 • Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.
 • Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball 

El graduat o graduada en Química té el seu camp de treball en les aplicacions industrials i en la fabricació de matèries i productes químics i energètics. La seua formació és polivalent i prepara per a enfrontar-se amb el treball en la indústria, l’ensenyament i la investigació.


L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents: 

 • Àmbit privat (empreses i indústries de tots els sectors)

  • Química inorgànica de base

  • Química orgànica

  • Alcohols industrials

  • Plàstics

  • Indústria farmacèutica

  • Colorants

  • Paper

  • Fertilitzants 

  • Perfumeria

  • Fibres artificials

  • Refineries de petroli

  • Alimentació

  • Catàlisi

  • Petroquímica

  • Ceràmica

 • Serveis públics (administració) 

 • Docència 

 • Recerca en laboratoris


 

Tasques professionals 
Intentar enumerar les tasques que realitza un graduat o graduada en Química resulta complicat per l’ambigüitat que això representa, ja que el nombre de funcions relacionades amb aquesta professió és molt ampli. Les tasques que poden realitzar aquests professionals són molt versàtils i troben feina en tot tipus de sectors i empreses, on desenvolupen tota mena de funcions. Algunes d’aquestes tasques són:

 • Dissenyar, caracteritzar i realitzar la recerca d’aplicacions de nous productes

 • Analitzar i controlar matèries

 • Assegurar la qualitat, la seguretat o la prevenció de la corrosió.

 • Realitzar anàlisis en la sanitat pública o privada.

 • Detectar contaminants i protegir el medi ambient.

 • Aplicar diferents tècniques analítiques de separació.

 • Realitzar el control de matèries primeres i del producte acabat.

 • Realitzar controls de diversos tipus (qualitat, etc.).

 • Realitzar el seguiment dels processos.

 • Analitzar compostos orgànics i inorgànics.

 • Participar en processos químics en el camp industrial.

 • Participar activament en el desenvolupament de projectes d’investigació.

 • Aplicar processos catalítics i de processament de polímers en la indústria.

 • Analitzar els avantatges i inconvenients dels diferents mètodes i els criteris necessaris per a la selecció de la tècnica i el mètode analític més adequats. 

 • Fer proves de significació i càlculs estadístics aplicats a la química.

 • Realitzar anàlisis d’aigües. 

 • Determinar l’estructura de compostos de complexitat mitjana amb l’ajuda de les distintes tècniques espectroscòpiques. 

 • Estudiar les reaccions en química orgànica (fotoquímiques, radicalàries, etc.).

 • Aplicar la mecànica quàntica per a la resolució de problemes químics (això es denomina química quàntica).

 • Aplicar el procediment analític general, incloent-hi les diferents etapes de l’anàlisi: presa de mostra, preparació, eliminació d’interferències, mesura analítica, presentació i tractament de dades.

 • Aplicar tècniques d’anàlisi quantitativa i d’anàlisi instrumental.

 • Dominar i aplicar les tècniques experimentals necessàries i imprescindibles per a qualsevol titulat o titulada en Química (filtracions, destil·lacions, extraccions, separacions, refluxos, dosatge de reactius, preparació de dissolucions, rentatge i assecatge de productes, muntatges, aparells, etc.).

 • Dissenyar dispositius experimentals; exposar els objectius, els resultats i el marge de confiança d'aquests resultats.

Atribucions professionals 

Atesa la situació normativa i legal vigent, estan perfectament definides les competències professionals dels actuals llicenciats i llicenciades en Química, i s’està treballant en l’adequació d’aquestes als futurs graduats i graduades en Química.

Segons les competències que estableixen i defensen els col·legis de químics i el seu consell general, úniques associacions de caràcter professional a Espanya relatives als professionals químics, i que vénen corroborades per distints documents oficials (decrets), es pot indicar que:

Els titulats i titulades en Química estan facultats per a exercir activitats professionals de caràcter científic i tècnic en l’òrbita de la seua especialitat. Aquestes activitats professionals comprenen l’actuació en tasques directives executives o d’assessorament en entitats que requereixen assistència i col·laboració de caràcter científic en l’especialitat de química, siguen els seus fins d’índole comercial o d’una altra naturalesa; i el lliure exercici de la professió de químic o química definida per a la realització d’investigacions, estudis, muntatges, anàlisi, assajos, taxacions i activitats semblants i per l’emissió de dictàmens, certificacions o documents  anàlegs en assumptes de caràcter químic. Així mateix, la facultat de firmar projectes queda reconeguda  en l’article 2 del Decret 2.281/1963, de 10 d’agost, sobre regulació del doctorat en Química Industrial i facultats dels llicenciats i llicenciades, BOE de 9 de setembre de 1963.

Així mateix, es reconeix també que el títol habilita per a l’exercici professional en l’Administració, i fins i tot es defineixen camps d’habilitació concrets:

 • Serveis químics municipals i provincials.

 • Serveis químics d’instituts d’higiene.

 • Serveis químics de duanes.

 • Serveis químics de tot organisme de l’Estat, província o municipi, monopolis i empreses dependents, encara que indirectament, de l’Estat en què es requerisca aquesta funció específica.

 

RESUM
• R+D+I (recerca+desenvolupament+innovació)
• Disseny, enginyeria i control de processos químics industrials (medicaments, productes químics bàsics i auxiliars, perfumeria i cosmètics, productes agroquímics, etc.).
• Estudis i anàlisis químiques, físiques, bioquímiques i immunoquímiques de mostres biològiques.
• Anàlisi forense. Genòmica i proteòmica.
• Responsable de departaments d’anàlisi o de control de qualitat.
• Ensenyament de la química.
• Auditories de qualitat.
• Assessorament científic i tècnic sobre temes químics.
• Comercialització i assistència tècnica

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El "perfil d'ingrés desitjable", entenent per "desitjable" que no es imprescindible però si molt recomanable. Aquest perfil desitjable inclou cursar en batxillerat les assignatures Física, Química i Matemàtiques, i es consideren convenients coneixements de Biologia i Geologia. D'aquesta forma els alumnes, en accedir als estudis de grau disposaran de coneixements bàsics de nomenclatura química, de magnituds físiques i unitats fisicoquímiques, i d'eines bàsiques de matemàtiques que els permetin derivar, integrar i representar funcions d'una variable real.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en el curs 2017/2018 dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis sobre matèries de la branca de coneixement a què pertany el títol de grau. Atès que el grau en Química pertany a la branca de ciències el exercicis són:

   1. Obligatori: Matemàtiques

   2. Un altre a elegir entre Física o Química.

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

 

Oferta de places i procediment d’admissió

 Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places

 • Del grau en Química s’ofereixen 70 places

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que sol·licita cada titulació.

 • Si una carrera té molta demanda, la nota d’accés tendeix a ser alta.

 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Química s’han oferit 70 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,017, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 70) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall curs 2017/2018

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que es desitgen cursar per ordre de preferència.

 • La sol·licitud per a cursar una determina carrera s’ha de fer d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol estudiar.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llista d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

 • A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial mitjançant Internet.

Més informació

Permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència , d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Química, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Aprenentatge autònom
CG2 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG3 - Raonament crític
CG4 - Treball en equip
CG5 - Resolució de problemes
CG6 - Capacitat d'organització i planificació
CG7 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG8 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG9 - Capacitat de gestió de la informació
CG10 - Coneixement d'una llengua estrangera

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Conèixer i saber usar els aspectes principals de terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats
CE2 - Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica
CE3 - Conèixer les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls
CE4 - Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades
CE5 - Descriure i saber aplicar els principis i procediments emprats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació i caracterització de compostos químics
CE6 - Utilitzar els principis de termodinàmica i les seues aplicacions en Química
CE7 - Utilitzar els coneixements necessaris per a enjudiciar els fenòmens de cinètica del canvi químic, incloent-hi catàlisi i els mecanismes de reacció
CE8 - Conèixer i saber descriure els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat
CE9 - Conèixer i saber explicar la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Principals rutes de síntesis en química orgànica
CE10 - Conèixer i saber descriure les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i òrgans metàl·lics
CE11 - Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules
CE12 - Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques de recerca estructural.
CE13 - Conèixer i saber aplicar els fonaments d'electroquímica.
CE14 - Conèixer els fonaments de les principals tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques,...) i les seues aplicacions
CE15 - Conèixer i aplicar els fonaments de les operacions unitàries d'Enginyeria química i reactors químics industrials
CE16 - Conèixer i descriure les propietats macroscòpiques i propietats d'àtoms i molècules individuals: incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials
CE17 - Descriure l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos biològics
CE18 - Conèixer i saber aplicar conceptes de metrologia dels processos químics incloent la gestió de qualitat
CE19 - Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la Química
CE20 - Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics
CE21 - Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesis i anàlisis), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.
CE22 - Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a recerques estructurals i separacions
CE23 - Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
CE24 - Interpretació de dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.
CE25 - Capacitat per a manejar les eines matemàtiques necessàries per a tractar d'una manera rigorosa aquells aspectes teòrics i pràctics de la Química que ho necessiten.
CE26 - Estudi i comprensió de nous conceptes matemàtics, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar-los en els diferents contextos de la Química.
CE27 - Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.
CE28 - Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la Física.
CE29 - Coneixement dels fonaments teòrics i pràctics que permeten la comprensió de l'organització dels éssers vius, de la genètica i la biologia molecular.

Pla d’estudis

Primer curs

Història del Pensament Científic (FB)**

Física I (FBB)**

Matemàtiques I (FBB)

Química I (FBB)

Biologia (FBB)**

Noves Tecnologies de la Informació i la Computació Aplicades a la Química (FB)

Física II (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Química II (FBB)

Operacions Bàsiques de Laboratori (FB)

Segon curs

Càlcul Numèric i Estadística Aplicada (OB)

Química Analítica I (OB)

Química Física I (OB)

Química Inorgànica I (OB)

Química Orgànica I (OB)

Enginyeria Química (OB)

Química Analítica II (OB)

Química Física II (OB)**

Química Inorgànica II (OB)**

Química Orgànica II (OB)**

Tercer curs

Bioquímica (OB)

Química Analítica III (OB)

Química Física III (OB)

Química Inorgànica III (OB)

Química Orgànica III (OB)

Ciència dels Materials (OB)

Química Analítica IV (OB)**

Química Física IV (OB)

Química Inorgànica IV (OB)

Química Orgànica IV (OB)

Quart curs

Laboratori Químic I (OB)

Laboratori Químic II (OB)

Redacció i Execució de Projectes en Química (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)

ITINERARI 1: QUÍMICA APLICADA

24 crèdits ECTS

Compostos Orgànics per a la Química Fina i Industrial (OP)

Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic (OP)

Química Analítica en l’Àrea de Salut Pública (OP)

Cristal·loquímica (OP)

ITINERARI 2: QUÍMICA FONAMENTAL

24 crèdits ECTS

Modelització en Bioquímica (OP)

Elucidació Estructural de Compostos Orgànics (OP)

Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics (OP)

Simetria i Estructura en Química (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat 156 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....) Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el Grau en Química?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics
 • Màster Universitari en Química Sostenible
 • Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Màster Universitari en Física Aplicada
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Aixi mateix, amb el títol de grau en Química també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/cepfc/

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

 

 

 

Coordinació docent

La comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.
La comissió de titulació de grau la presideix la Vicedirecció nomenada a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria. 
La comissió de titulació de grau estarà formada per la Vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. La seua composició és la següent:
a) El coordinador o coordinadora dels cursos de grau, triat preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) El coordinador o coordinadora de l'estada en pràctiques.
c) El coordinador o coordinadora de programes de mobilitat. 
d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades dels grups del grau. 
e) L’ESTCE incrementarà el nombre de membres per garantir la representació adequada dels departaments implicats. 
La coordinació del treball de final de grau recau preferentment en qui coordine quart curs, però la Comissió de cada grau pot assignar aquesta tasca a qui coordine les estades en pràctiques, si ho estimen convenient.
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de les pràctiques externes, dels programes de mobilitat i del treball de finalització de grau els designa la Junta de Centre a proposta de la Vicedirecció, i els nomena el Rectorat.
6. Els membres de l'apartat 3.e) d'aquest article els nomenarà la Junta de Centre, a proposta dels departaments, escoltada la Vicedirecció corresponent. 
7. La composició actual de cada comissió de titulació de grau de l'ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. Qualsevol canvi en la composició d'alguna de les comissions de titulació ha de ser ratificada en Junta de Centre per una majoria simple dels vots emesos. 
8. Si no es disposa res en sentit contrari, la durada dels càrrecs previstos en aquest article s'ha d'acomodar a la durada del càrrec de la persona que ocupa la Direcció. 
9. Les comissions de Titulació de Grau es convocaran sempre que la Vicedirecció corresponent ho considere oportú o quan ho demane una quarta part dels seus membres. 
A continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en el Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents altres universitats. 
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.
g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió.
h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent. 
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari. 
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la Vicedirecció i proposar, si escau, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a la direcció de l'ESTCE. 
m) Les funcions de la comissió de titulació de grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si escau, per la Comissió de Coordinació Intergraus. 
n) Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Quant a la metodologia docent, el grau en Química incorpora metodologies actives per al desenvolupament del procés d’ensenyament/aprenentatge, i proporciona a l’estudiantat un flux continu de tasques d’aprenentatge. En les assignatures descrites en el pla d’estudis s’inclouen metodologies en què es treballa amb el grup complet —com ara classes magistrals—, amb altres en què es treballa en grups reduïts, com són les classes de problemes, seminaris, laboratoris o tutories.

Dins de les activitats considerades presencials s’han programat els ensenyaments teòrics que utilitzen la metodologia de classe magistral, en la qual es realitza, fonamentalment, una classe expositiva per part del professorat al grup complet del curs. També tenen la consideració de presencials els ensenyaments pràctics que es treballen en grups reduïts seguint, d’una banda, les classes de resolució de problemes a l’aula i, d’una altra, les classes de laboratori.

Finalment, sota la denominació de tutories es programen les activitats presencials en grup reduït que inclouen tant la realització de tutories grupals com l’organització i participació en seminaris de treball en grup per a preparació de temes, discussió de conceptes i resolució de casos pràctics. L’última activitat considerada presencial és la que correspon a l’avaluació que es du a terme mitjançant la realització d’exàmens escrits i/o de laboratori.

Les activitats no presencials s’han agrupat sota l’epígraf de «treball personal», on queden recollides totes les activitats formatives en les quals l’estudiantat no compta amb la presència directa del professorat, des de l’estudi diari i preparació d’exàmens fins a la resolució de problemes individuals, preparació de treballs, seminaris i tutories i la realització de proves de control de coneixements.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora utilitza alguna d’aquestes formes:

Pel que fa als mètodes i criteris d’avaluació i qualificació, es consideren diferents tipus de proves escrites (que inclouen exàmens escrits, proves de tipus test, exercicis individuals i en grup), resolució d’exercicis i problemes pràctics i les presentacions orals.

Les proves escrites utilitzades com a avaluació en la majoria d’assignatures inclouen la realització d’exàmens escrits (de tipus test, de desenvolupament de qüestions, de resolució de problemes), proves de tipus test en paper o a través de mitjans electrònics, realització i lliurament d’exercicis, problemes o qüestions teòriques (realitzats de forma individual o en grups reduïts).

Com s’ha indicat, sota la denominació de l’activitat de tutoria es programen tant tutories pròpiament dites com seminaris, de manera que en l’avaluació es considera la participació en les tutories i seminaris mitjançant l’aplicació de sistemes de valoració objectius de la participació.

En les assignatures de laboratori s’avalua, mitjançant la valoració del treball realitzat en les sessions de laboratori, el quadern de laboratori i de vegades mitjançant les memòries i informes de pràctiques lliurades. Finalment, es considera en certes assignatures una prova d’avaluació consistent en la presentació oral i pòsters on es poden valorar fàcilment, a més dels coneixements, les competències genèriques o transversals. Finalment, cal indicar que en les fitxes corresponents a les matèries s’han inclòs els percentatges previstos per a la distribució de les proves d’avaluació, així com les competències avaluades en cada prova.

Les assignatures teoricopràctiques s’han dissenyat de manera que la presencialitat estiga entre el 30 i el 40%. En el cas de les assignatures que contenen crèdits de laboratori s’ha considerat necessari que per cada crèdit de laboratori l’estudiantat dedique 10 hores de treball presencial a les instal·lacions dels laboratoris docents. Es considera necessària aquesta dedicació ja que la major part del treball de formació de l’estudiantat en les classes pràctiques es du a terme al laboratori. Aquesta situació comporta que en aquelles assignatures amb crèdits de laboratori la part presencial dels estudis supere el 40%, i que arribe, en els casos d’assignatures dedicades totalment a laboratori, a superar àmpliament aquesta xifra. En qualsevol cas, en el còmput global del grau la presencialitat suposa el 41% de les hores de treball de l’estudiantat, sense considerar ni les pràctiques en empresa ni el treball de final de grau, per les seues especials característiques.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.


 

Pràctiques externes

Consulta de la guia docent de l'assignatura

L’assignatura Estades en Pràctiques és de caràcter obligatori. Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les professions respectives. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta disposa d’una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis. Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar el treball de final de grau.

Tipus d’entitats i empreses receptores

Àrees de treball en què podràs realitzar pràctiques:

-    Industries ceràmiques

 • Industries químiques

 • Centres d’investigació, instituts tecnològics

 • Plantes de tractament de residus sòlids, aigües

 • Institucions relacionades amb la industria química

 • Empreses de serveis, especialment laboratoris d’anàlisis

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta el llistat de tutors de les pràctiques externes.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el Programa Erasmus Pràctiques.

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus.  http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Química en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic (24 mesos en el cas d’estudiantat de Medicina), amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg
Oldenburg (Alemanya)

Eberhard Karls University of Tübingen
Tübingen (Alemanya)

Universiteit Gent
Gent (Bèlgica)

University of Chemical and Technology and Metallurgy
Sofia (Bulgària)

University of Helsinki
Helsinki (Finlàndia)

 Centria University of Applied Sciences
Kokola (Finlàndia)

Université Joseph Fourier-Grenoble
Grenoble (França)

Université Montpellier 2
Montpellier (França)

Université Pierre el Marie Curie
Paris (França)

Université Paul Sabatier-Toulouse III
Toulouse (França)

Cork Institute of Technology
Cork (Irlanda)

Università degli Studi di Modena
Modena (Itàlia)

Università degli Studi di Genova
Genova (Itàlia)

Rabdoud Universiteit Nijmegen
Nijmegen (Països Baixos)

AGH University of Sciences and Technology
Krakow (Polònia)

Technical University of Lodz
Lodz (Polònia)

Adam Mickiewicz University
Poznan (Polònia)

Nicolaus Copernicus University
Torun (Polònia)

Uniwersytet Wroclawski
Wroclaw (Polònia)

Universidade do Minho
Braga (Portugal)

University of Bath
Bath (Regne Unit)

University of Pardubice
Pardubice (República Txeca)

Vysoka Skola Chemicko-Technologická v Praze
Praga (República Txeca)

Université Paris-Est Créteil
Créteil (França)

University of Cambridge
Cambridge (Regne Unit)

Aristotle University of Thessaloniki
(Grècia)

Politecnico di Milano
Milà (Itàlia)

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Oklahoma (Estats Units)

Shawnee State University
Ohio (Estats Units)

Alfred University
Nova York (Estats Units)

Western Illinois University
Macomb, Illinois (Estats Units)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

La Trobe University (LTU)
(Austràlia)

M. Kh. Dulati Taraz State University
Taraz (Kazakhstan)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidad de Costa Rica
San José (Costa Rica)

Universidad del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad del Museo Social Argentino
(Argentina)

Universidad Católica del Uruguay
Uruguai

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
Xile

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universitat de Girona
Girona

Universitat Rovira i Virgili
Tarragona

Universidad de Zaragoza
Saragossa

Universidad de Murcia
Múrcia

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Biscaia

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

Treball de final de grau

Requisits: Serà imprescindible haver superat 156 crèdits obligatoris per a poder matricular-se d'esta matèria.

El Treball de Final de Grau té com a objectiu fonamental proveir als graduats i graduades d'experiència personal sobre el que constitueix la pràctica professional. En aquest sentit, i considerant la necessitat que existisquen dins del títol elements d'investigació o treballs aplicats, es dissenya aquesta matèria enfocada als següents àmbits de treball (sempre sota tutorización acadèmica): 

• Àmbit industrial 
• Àmbit aplicat (universitat, empresa, …) 
• Àmbit docent (educació secundària) 
• Àmbit investigador (universitat, centre I+D) 
• Altres àmbits (administració, comercial,…) 

Amb el treball de finalització de grau l'alumnat ha de demostrar haver aconseguit les habilitats conduents a la realització, presentació i defensa d'un treball de recerca o de recopilació en l'àmbit de la química aplicant la metodologia científica apropiada.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió de Titulació del Grau en Química ha elaborat algunes directrius internes que queden reflectides a la guia docent de l’assignatura.

Quant als criteris de presentació en la guia docent de l'assignatura es troben accessibles les normes d’estil, on apareixen detallats els criteris formals i l'estructura del TFG. Hauran d'elaborar el TFG en anglès tots els estudiants.

Pel que fa a la comunicació amb els estudiants i tutors/as, es duu a terme per mitjà de l'aula virtual (assignatura QU0943) on a través del fòrum, es comunica qualsevol informació, activitat o documentació rellevant.

La tipologia de professors/as tutors/as és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet en els departaments de Química Física i Analítica; Química Inorgànica i Orgànica.

La temàtica és àmplia i variada en implicar a 18 grups d’investigació de 4 àrees de coneixement adscrits als Departaments de Química Física i Analítica i Química Inorgànica i Orgànica que responen a la transversalitat de la recerca química. Per açò, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica en la qual els/les professors/es tutors/es estableixen la proposta de tema de TFG juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia i observacions que consideren. La consulta dels temes és accessible als estudiants a través de l'IGLU, a fi de facilitar la seua posterior elecció.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del tutor/a en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la Comissió de Titulació del Grau, per a la defensa l'estudiant ha de realitzar el dipòsit del TFG. El coordinador de TFG publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de defenses, per a les diferents sessions que es planifiquen. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, on no pot figurar el tutor/a, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar, en anglés, la defensa del seu TFG.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Florenci Vicent González Adelantado (fgonzale@uji.es)
 
Vicedirector del Grau en Química
 

Coordinació de curs

1r curs: Héctor Beltran Mir (mir@uji.es)
2n curs: Juan Ignacio Climente Plasencia (climente@uji.es)
3r curs: Juan Ignacio Climente Plasencia (climente@uji.es)
4t curs: Juan Vicente Sancho Llopis (sanchoj@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Santiago Rodriguez Pastor

rodrigue@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Vicente Moliner Ibañez

moliner@uji.es

Coordinació de treball de final de grau

Juan Vicente Sancho Llopis (sanchoj@uji.es)

 

Delegats i delegades

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=208

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=208

Altres

Valora la teua elecció

En aquest punt, considerem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot allò que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta del Grau en Química ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Per a complimentar-lo, pots respondre a les qüestions d’acord amb la següent escala:

 

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1.T'agrada la química?  1)  2)  3)  4)  5)

2. Creus que tens capacitat d’organització i ordenació?     1)  2)  3)  4)  5)

3. Tens bona comprensió verbal?    1)  2)  3)  4)  5)

4.  Tens capacitat de raonament abstracte?    1)  2)  3)  4)  5)

5.  Sents interès per les ciències experimentals i per la investigació?     1)  2)  3)  4)  5)

6. Eres una persona amb habilitat per al càlcul?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens interessos físics i matemàtics ?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Tens aptitud numèrica?     1)  2)  3)  4)  5)

9. Et consideres una persona amb sentit de la responsabilitat?     1)  2)  3)  4)  5)

10. Eres una persona amb habilitat manual?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– l’habilitat per al càlcul, capacitat de raonament abstracte... ja que en definitiva l’estudiantat que vol fer aquest grau són persones amb interessos per les ciències experimentals i per la física, matemàtica i química.

 

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una titulació universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Així que ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que poden ser-te útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals podenfigurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amics i/o familiars.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

            - Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Química.

            - Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

            - Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

            - Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN QUÍMICA

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

 Recorda que:

 

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

 

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE.

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:

 


 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

Preguntes més freqüents

Grau en Química.

1. Què és el grau en Química?

La química, pel seu currículum obert i universal, és un dels ensenyaments fonamentals de l'àrea de les ciències. Amb la seua permanent capacitat d'innovació, ha tingut sempre un enorme impacte sobre el progrés social, atès que ha desenvolupat nous productes i tecnologies que incideixen en tots els àmbits d'activitat dels éssers humans, i s'ha convertit en un dels pilars fonamentals de la potència competitiva i econòmica dels països. El grau en Química de la Universitat Jaume I ofereix una formació completa i de qualitat, orientada a desenvolupar els aspectes teòrics i pràctics de la química i assegurar l'exercici professional.

Els graduats i les graduades en Química per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran demostrar i entendre els coneixements bàsics de la química des del punt de vista de comprensió dels conceptes i teories científiques, aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes i situacions reals en l'àmbit de la química de manera professional i de qualitat, demostrar la capacitat de reunir i analitzar dades rellevants en l'àmbit de la química, transmetre idees, informació, reflexions i solucions a problemes de caràcter social, científic o tècnic a un públic tant especialitzat com no especialitzat i adquirir l'autonomia necessària per a desenvolupar les habilitats d'aprenentatge que els permetran emprendre estudis posteriors amb garanties d'èxit.


2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències.


3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

Aquests estudis s'imparteixen a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries amb taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo. Sis d'aquestes aules tenen disposició mòbil i podrien albergar 350 alumnes. La capacitat de les aules oscil·la entre 35 i 180 persones.
- Aules informàtiques, una aula d'accés lliure per a ús general de l'estudiantat amb 72 equips informàtics i 15 aules dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors, amb canó de vídeo.
- Laboratoris docents: dos laboratoris per a la realització de treballs i maquetes en grup, dos laboratoris d'assaigs fisicoquímics, d'assaigs mecànics, de materials, dos laboratoris de física, un laboratori elèctric, un de fluids i quatre laboratoris d'investigació.
- Dues sales d'estudi amb aforament per a 100 persones, a més de dues cabines amb sis places cadascuna.
- Dues aules de dibuix amb capacitat per a 96 persones.
-  Altres recursos d'ús compartit: una aula magna amb un aforament de 150 persones, una sala de graus amb aforament per a 35 persones, una sala de juntes amb 30 seients, i una sala de reunions per a 20 persones. A més, disposa d'espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.


4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

- Batxillerat amb les PAU superades.
- Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
- PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen via d'accés).
- Persones majors de 40 anys, mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
- Títol universitari.
- Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
- Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.


5. Hi ha programes de suport acadèmic per a l'estudiantat? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació:


6. Hi ha programes de suport per a estudiantat amb necessitats educatives específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'atenció a la diversitat ofereix suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant o l'estudianta la presa de decisions sobre estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la Universitat i li oferim suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem necessitats educatives específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, etc.) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació:


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflecteix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent. 

3. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi. 

 

8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, ha de matricular-se a temps parcial en els dos cursos següents a aquells que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se li exigirà la superació del 75% per a poder-se matricular de nou en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi. En cas de no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en què es va matricular a temps parcial.

En tot cas, l'estudiant o l'estudianta pot matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció. 

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere almenys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricular-se en un altre grau després d'efectuar la preinscripció.

3. Aquestes normes de permanència no són d'aplicació a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A l'efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, tret de les cursades en un programa d'intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I:
Matrícula a temps complet de 60 crèdits i matrícula a temps parcial (per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior:
Matrícula a temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits (36 crèdits per semestre).
Matrícula a temps parcial: entre 24 i 48 crèdits.


10. Requisits de matrícula 

Cada grau, d'acord amb les característiques dels seus estudis, establirà un quadre de restriccions de matrícula entre assignatures, de manera que per a matricular-se d’una determinada assignatura cal haver superat prèviament, o estar matriculat d’altres assignatures.
En la fitxa de cada assignatura que hi ha al SIA podeu consultar les restriccions de matrícula que té.11. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura al qual té dret l'alumnat és de quatre. Si exhaureix les quatre convocatòries, l'alumnat només disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.
2. L'anul·lació de la convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".


12. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podreu fer part dels estudis d'aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat:


13. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

Estades en Pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la Universitat acaba els estudis de grau amb experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i facilitar la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la Universitat i per un professional o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada la determina el pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les Estades en Pràctiques  en el grau en Química.

 

14. Què és el Treball de Final de Grau? 

Es tracta de la realització individual, per l’estudiant o l'estudianta, d’un treball de final de grau, original, de naturalesa professional sobre un tema relacionat amb l’àmbit de la química. El treball estarà dirigit per un professor o professora i documentat amb una memòria redactada en anglès per l’estudiant o l'estudianta.


El Treball de  Final de Grau no el podreu realitzar si no s'han superat 156 crèdits obligatoris per a poder matricular-se d'aquesta matèria.

 

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i doctorat

Els titulats i les titulades en el grau en Química poden continuar la seua formació cursant
els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics.
- Màster universitari en Gestió de la Qualitat.
- Màster universitari en Prevenció en Riscos Laborals.
- Màster universitari en Química Sostenible.
- Màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.
- Màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.
- Màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica.
- Màster universitari en Protecció Integrada de Cultius.

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació: 


16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

Els diferents àmbits professionals dels titulats i de les titulades en Química en l'actualitat són, entre altres, els següents:

- R+D+i, disseny, enginyeria i control de processos químics industrials de diversos tipus i àmbits:
medicaments, productes químics bàsics i auxiliars, perfumeria i cosmètics, productes agroquímics, etc.
- Estudis i anàlisis químiques, físiques, bioquímiques i immunoquímiques de mostres biològiques, incloent-hi les d'origen humà. Anàlisi forense. Genòmica i proteòmica.
- Responsable de departaments d'anàlisi o de control de qualitat, disseny dels protocols de treball i control, auditories de qualitat, etc.
- Ensenyament de la química.
- Assessorament científic i tècnic sobre temes químics.
- Comercialització i assistència tècnica al client, comprador o usuari del producte, equip, etc.
Més informació:17. Qui és el vicedirector del títol? 
Florenci Vicent González Adelantado
Departament de Química Física i Analítica
Despatx TC1027
Telèfon: 964 729 156
Correu electrònic: fgonzale@uji.es

 

18. On puc informar-me? 

Infocampus és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Està situat al local 15 de l'àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 16 a 20 h.
El nostre telèfon d'atenció és el 964 387 777.

Podeu trobar-nos en la web http://infocampus.uji.es
Podeu enviar-nos consultes a:
info@uji.es

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16