Presentació

17/01/2024 | OPPSMA
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Oficina de Prevenció, Promoció de la Salut i Medi Ambient integra el Servei de Prevenció, la Gestió Mediambiental i la Promoció de la Salut en la Universitat.

Com a servei de prevenció, realitza les activitats preventives amb la finalitat de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. Assessora i assisteix aquest col·lectiu i els representants d'aquests, els òrgans de govern i els òrgans de representació especialitzats en allò que fa referència a:

 • Avaluar els factors de risc que afecten la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores

 • Dissenyar, aplicar i coordinar els plans i programes d'actuació preventiva

 • Determinar les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de l'eficàcia d'aquestes

 • Informar i formar els treballadors i les treballadores en matèria de prevenció i protección

 • Definir i implantar el Pla d'Emergència

 • Vigilar la salut desl treballadors i les treballadores en relació amb els riscos derivats del seu treball

L'Oficina de Prevenció, Promoció de la Salut i Medi Ambient té caràcter interdisciplinar. Les activitats de l'Oficina s'integren dins les següents disciplines:

 • Seguretat en el treball

 • Higiene industrial

 • Ergonomia i psicosociologia aplicada

 • Medicina del treball

 • Gestió mediambiental

 • Promoció de la Salut

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, la Universitat Jaume I assumeix com a pròpies les especialitats de seguretat en el treball i d'higiene industrial, i té concertades les especialitats d'ergonomia i psicosociologia aplicada i de medicina del treball.

Respecte a la gestió mediambiental, gestiona la dotació i recollida de contenidors de residus que es generen per l'activitat diària de l'UJI, implanta i manté un sistema de gestió ambiental als departaments, realitza accions destinades a la millora del comportament mediambiental i la mobilitat sostenible, com campanyes de sensibilització, informació, etc.