Proves de selecció de personal

19/07/2018 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb les proves de selecció es pretén predir l'actuació futura dels candidats en el lloc de treball. Les més habituals són:

PROVES PROFESSIONALS

Aquestes són el tipus de proves que acostumen a efectuar les empreses. Es duen a terme per a avaluar els coneixements i la pràctica del candidat, quant al lloc al que aspira. Mitjançant aquestes proves o exàmens el candidat demostra a l'empresari el que sap fer.

Es tracta d'avaluar els coneixements propis d'una professió. El seu ús es justifica quan les tasques són específiques o tècniques.

Amb aquestes proves es pretén obtenir informació sobre:

 • Els coneixements i ensinistrament a través de proves i exàmens professionals.
 • Coneixements específics: amb exercicis de simulació, formalització de qüestionaris tècnics, etc.

CONSELLS:

 • Relaxar-se.
 • Confiar en un mateix
 • Assegureu-vos que teniu clar el que us demanen.
 • Decidiu amb calma el que heu de fer o respondre
 • No tingueu objeccions a preguntar.
 • Treballeu a bon ritme però sense precipitar-se
 • Reflexioneu un minut abans de començar i organitzeu la tasca en funció del temps donat.
 • Heu de saber que no solament explica el producte final, sinó també el procés, "la vostra manera de treballar".

TESTS PSICOTÉCNICOS

Després de l'entrevista, generalment, es duen a terme les PROVES PSICOTÉCNICAS, que serveixen per a mesurar diferents aspectes de la capacitat i activitat mental de les persones, tals com:

Reflexió • Lògica • Deducció • Relaciones • Síntesi • Càlcul • Comprensió • Llenguatge • Habilitat manual • Interpretació • Altres

En poques paraules, serveixen per a avaluar el potencial com a treballador/a. Algunes d'aquestes proves han de ser resoltes en temps limitat. Si es tenen dubtes sobre algunes preguntes o problemes, no s'ha de perdre temps pensant. S'ha de passar al següent punt i en cas que sobre temps, llavors pot tornar-se arrere i respondre més tranquil·lament a les preguntes que hàgeu deixat pendents.

El seu ús es basa a observar les diferències individuals entre els diferents candidats; encara que, sobretot, s'empra per a apreciar aptituds, capacitats, trets de personalitat, interessos, valors professionals, etc. Així, constitueixen una part del procés de selecció que fa de filtre ordenant als candidats segons les actituds i/o aptituds que mesura el test.

Moltes d'aquestes proves es troben en el mercat, mentre que unes altres són elaborades i validades per les mateixes empreses.

Podeu trobar diversos exemples de proves psicotécnicas en la següent adreça: http://www.psicotecnicostest.com/

D'altra banda, existeixen test per a mesurar competències. Els més utilitzats són CompeTEA (ací teniu més informació sobre aquest test) i BIP - Inventari Bochum de Personalitat i Competències (ací trobaràs el seu informe, on podreu veure les dimensions i les competències que contempla)

Els tipus de tests psicotécnicos són:

Tests de personalitat o d'actituds; Tracten de cercar trets de caràcter d'acord amb el perfil del lloc de treball: introvertit o extravertido, dinàmic o passiu, optimista o pessimista, amb iniciativa o submís, impulsiu o moderat, etc. Són molt habituals en la selecció de llocs de comandament, directius, especialistes d'alt nivell i uns altres semblants.

Poden ser:

a) Qüestionaris objectius:

Exploren variables de la personalitat, com per exemple l'ansietat, l'autocontrol, la independència, l'emocionalidad, la introversió i l'extraversión.

La majoria consisteix en una bateria de preguntes amb opcions de resposta predeterminades, entre les quals haureu de triar aquella que millor us definisca. Per exemple:

Li sorgeixen més problemes a les persones que:
A. Es qüestionen o canvien mètodes que ja són satisfactoris.
B. Descarten enfocaments nous o prometedors.
C. Estic indecís entre A i B.

b) Proves subjectives:

Amb menor freqüència s'empren tests projectius (us demanen que interpreteu una situació, per exemple, unes làmines amb taques...) o tests grafológicos (a Espanya, s'usen poc).

Tests d'intel·ligència o d'aptituds ; Pretenen determinar la capacitat de les persones per a comprendre i resoldre problemes de tota classe. Es tracta d'ordenar als candidats segons les seues aptituds o destreses, ja siguen generals o específiques. Aquests tests tenen un temps límit per a realitzar-los. Per tant, la interpretació o correcció es fa sobre la base de dos criteris:

 • Els encerts i els errors.
 • La rapidesa.

Hi ha tests que mesuren la intel·ligència general i uns altres que analitzen aptituds específiques. Entre aquests últims, podem trobar diferents tipus de proves en funció de l'aptitud que mesuren:

 • Raonament verbal.També denominats test d'informació: Avaluen qüestions relacionades amb el vocabulari, la fluïdesa verbal i el significat de les paraules. Mesura la comprensió verbal. Són test de vocabulari, analogies, sinònims, antònims, frases incompletes... 
                              
  Ex.: Assenyala el sinómimo corresponent a cada paraula.                   
  -Lícit:
  A) Localitzat    B) Legal    C) Prohibit    D) Líquid

  Ex.: Cerca l'antònim de cada paraula.
  -Consistent
  A) Inconscient    B) Inconstante    C) Inconnex    D) Trencadís

  Ex.: Seguidament li oferim unes frases a les quals les falta una paraula. El seu treball consisteix a descobrir quin de les paraules que s'ofereixen a continuació dóna ple sentit a cada frase.
  - En la casa .................. es reuneix l'Ajuntament.
  A) Del poble    B) De juntes    C) Consistorial    D) Principal    I) Cap opció

  Ex.: Responga només sobre la base de la informació del text: Les empreses amb èxit tenen uns objectius i valors que romanen fixos en el temps, mentre que la seua estratègia s'adapta al canviant mercat. Les grans empreses saben diferenciar entre el que és intocable i allò que ha d'estar obert a canvis.

  1) Els valors d'una empresa amb èxit romanen constants.
  a) Vertader    b) Fals        c) No hi ha suficient informació

  2) No és veritat que el món dels negocis canvie amb freqüència.
  a) Vertader    b) Fals        c) No hi ha suficient informació

  3) No és necessari que les empreses entenguen la diferència entre el que ha de romandre inamovible i l'estratègia operativa.
  a) Vertader    b) Fals        c) No hi ha suficient informació
   
 • Test d'aptituds administratives: Serveixen per a mesurar la capacitat de percepció, rapidesa de lectura, de precisió en activitats específiques, càlcul aritmètic, comprovació de dades, ortografia, arxiu, comprovació d'errors, etc.
  Exemples:
Detecció d'errors: Apareixen dues columnes amb nombres. S'ha de comparar en cada fila la columna de l'esquerra amb la de la dreta. Si les dues files són iguals es marca l'opció I, i si no marcar D

     1 4 6 7 9 3 9 1 3 5        1 4 6 7 9 3 9 1 3 5


                                                           I.                              D.                                                                    

Matrius de figures: Tenim una figura modele. S'ha de cercar la figura que és exacta a la presentada com a model.

 • Test de sèries alfabètiques: com en l'exemple de les sèries numèriques, es pretén mesurar també el raonament abstracte.
  Exemple: Ordre alfabètic: S'ha d'indicar si les següents sèries de paraules estan ben ordenades (B) o malament (M) ordenades alfabèticament:
  marí, marioneta, papallona, mariposear            B / M

   
 • Test d'informació: Avaluen qüestions relacionades amb el vocabulari, fluïdesa verbal i significat de les paraules.
  Exemple: Analogies: La relació que guarda el primer parell de paraules ha de ser la mateixa que la de la segona parella. Tria l'opció que segueix el raonament lògic de la primera parella de paraules:
  Espanya és a l'espanyol el que Suècia és al:
* Danès           *Suec           *Suís           *Menjar
 

Paraules no relacionades: Assenyala la paraula que no està relacionada amb les altres:

*Bicicleta           *Motocicleta           *Monopatí           *Tricicle

 

 • Raonament no verbal. Són test que s'han creat amb figures o símbols per a mesurar la intel·ligència general o el raonament abstracte. Són problemes de lògica.

Exemple: Dòmino: Es tracta de sèries numèriques les quals es representen mitjançant fitxes de dòmino. S'ha de seleccionar l'opció que es correspon amb la fitxa que completa la sèrie:

 • Aptituds numèriques/Sèries numèriques. Mesura la capacitat de càlcul i raonament numèric. Aquests exercicis proven la capacitat per a resoldre problemes aritmètics i matemàtics, convertint-se en una bona forma de mesurar el raonament inductiu o raonament abstracte. Les sèries numèriques poden presentar-se de manera que l'individu complete els nombres que falten, o bé es dóna a triar el nombre següent entre diverses alternatives possibles.

Ex.: Aquests tests consisteixen en una sèrie de nombres que segueixen entre sí un ordre lògic. Ho heu de descobrir i escriure el nombre o nombres que seguiran a la sèrie presentada.
- 10, 11, 15, 14, 20, 17, ...

 • Test amb problemes aritmètics: Intenten mesurar la capacitat per a resoldre problemes aritmètics i matemàtics mitjançant exercicis relacionats amb nombres.
  Exemple: Alfanumèric: En aquest test s'ha d'indicar a quines lletres i/o nombres equivalen els signes d'interrogació tenint en compte que la sèrie s'inicia en la posició de les 12 de les agulles del rellotge. Selecciona una:

 • Test de capacitat mecànica: Palanques, problemes mecànics, etc. Tenen com a finalitat identificar a aquells individus amb aptituds per a treballs de caràcter mecànic i treballs de manteniment. Aquest tipus de prova s'utilitza sobretot per a un camp laboral determinat, en el qual s'exigeix destresa i habilitat; també són part de les proves per a personal subaltern.

Exemples: Test de mecànica. Observar com es transmet un moviment inicial exercit per una pesa a través d'un sistema de palanques i indicar quin seria el moviment resultant

 • Test Psicotécnicos de Memòria: La memòria és una funció cognitiva que ens permet retenir certa informació i evocar-la després. Existeixen dos tipus de memòria:

1- Memòria mediata: permet recordar fets o dades ocorregudes fa temps.
2- Memòria immediata: permet evocar informació emmagatzemada en un breu espai de temps.

Exemples: Llig atentament per dues vegades la següent frase:

“Joan té en la seua casa llibres de Geografia, Història, Matemàtiques, Literatura, Art, Geometria, Física, Francès, Química i Religió”

Escriu ara en una fulla la classe de llibres que té Joan

Temps: 2 minuts.

 • Aptituds espacials / exercicis de visualització: Avaluen la capacitat per a captar relacions espacials. És important per a aquelles persones que han de manejar objectes, màquines, plànols, etc.

Exemple: Rotació de figures. En aquest test trobareu una figura modele. Les respostes són figures iguals a la figura donada però que canvien en la seua posició, és a dir, estan rotadas. Hi ha una figura que en superposar-la no és igual a la figura donada, ho heu de trobar:

Construcció: En aquest test tenim una figura desplegada i hem d'esbrinar amb quin es correspon plegada. Observeu atentament les cares de les figures i la posició de les imatges. Seleccioneu l'opció correcta:

A més de les proves psicotécnicas, és cada vegada més freqüent que es realitzen proves professionals, que avaluen tant el grau de destresa, com els coneixements tècnics i pràctics relacionats amb el lloc de treball.

Recomanacions sobre els test psicotécnicos

 • Informeu-vos prèviament sobre com es van a desenvolupar, és a dir, si és un test d'aptituds o de personalitat.
 • Per als tests de personalitat no hi ha respostes "bones" o "dolentes". No contesteu les qüestions tractant de donar una imatge molt allunyada de vosaltres. L'únic truc és respondre amb sinceritat (heu de tenir en compte que hi ha preguntes que controlen el vostre grau de sinceritat).
 • En el mercat hi ha nombrosos manuals sobre tests psicotécnicos i us convindria llegir algun: no es tracta "d'aprendre-us" les respostes, sinó de familiaritzar-vos amb la situació de realitzar aquests "tests".
 • Acudiu relaxats, descansats, sense problemes de somni. Un bon nivell d'alerta és important, però no una ansietat excessiva.
 • Llegiu molt bé les instruccions fins que estigueu segurs d'haver-les entès. No empezéis sense haver entès perfectament l'exercici.
 • Actueu amb rapidesa, però no amb precipitació.
 • No insistiu massa a fer preguntes, sobretot una vegada ha començat l'aplicació de la prova.
 • No us preocupeu si deixeu algunes preguntes sense contestar, ja que les proves estan previstes d'aquesta manera.
 • En les proves de velocitat contesteu el major nombre possible de qüestions. Marqueu a l'atzar els ítems per als quals no hem tingut temps.
 • En moltes proves, a voltes els errors es resten dels encerts, la qual cosa pot reduir la puntuació final, per tant, en aqueix cas no contesteu a l'atzar.
 • Contesteu en primer lloc les preguntes que sapieu amb seguretat i torneu al final sobre les dubtoses, si el temps ho permet. Seguiu l'ordre en què s'estableixen les preguntes, ja que normalment les primeres són més fàcils.
 • En els tests d'aptitud el que explica és el rendiment. Enfronteu-vos amb la situació d'examen com si anàreu a resoldre un problema: concentració, tranquil·litat, sang freda, rapidesa...
 • No us desespereu si no acabeu el test.
 • No s'ha de copiar mai.
 • Practiqueu aplicant als processos de selecció en els quals no esteu molt interessats.
 • Heu de tenir en compte que en els exercicis grupales s'avaluen, més que els coneixements, les habilitats socials.