Desenvolupament d'un tema general d'actualitat. Assignatures. Accés per a majors de 25 anys

14/09/2023 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Programa 

1. Objectius

Objectius de caràcter general (finalistes)

Els objectius que es pretenen aconseguir han de conduir fonamentalment a l’adquisició i al desenvolupament de les capacitats de comprensió de textos amb un nivell mitjà-alt de continguts i d’idees, com a ferramenta imprescindible per accedir als estudis universitaris, però amb criteris de maduresa que conjuguen la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de la valoració.

Objectius de caràcter específic (instrumental)

 1. Adquirir, conèixer i desenvolupar un vocabulari adequat als futurs estudis universitaris.
 2. Comprendre les principals idees i conceptes proposats en el text.
 3. Relacionar aquestes idees i conceptes separant les principals de les secundàries proposades en el text.
 4. Identificar la naturalesa i l’estructuració del text.
 5. Relacionar el text amb el context de la situació actual.
 6. Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, síntesi i valoració del text proposat, amb criteris personals que posen de manifest la maduresa de l’examinand.

[amunt]


Característiques de l'examen

L’examen de Comentari de text d’un tema d’actualitat tindrà una durada de 75 minuts. En la realització de la prova l’examinand podrà contestar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Es proposarà un text, que estarà en les dues llengües. La prova tindrà el següent format:

 • El punt de partença serà un text, preferentment periodístic, que versarà sobre un tema d’actualitat (econòmica, cultural, social, política, …), d’una extensió al voltant de 40 línies.
 • A propòsit del text, del qual es dirà on ha aparegut i qui és l’autor, s’hauran de realitzar les següents quatre activitats:
  1. Escriure un breu resum del contingut del text.
  2. Explicar el significat de frases o termes que apareguen en el text i ressenyar el seu contrari.
  3. Realitzar un comentari crític, general i interdisciplinari sobre el text.
  4. Escriure el títol o identificar el tema de què tracta el text.

Criteris generals de correccions

L’examen de Comentari de text d’un tema d’actualitat serà avaluat sobre 10punts. Cadascuna de les activitats podrà rebre la puntuació màxima següent:

1. Escriure un breu resum del contingut del text: 2 punts

 • El resum ha de ser breu, ja que es tracta de sintetitzar en unes 10 línies i amb paraules pròpies (mai amb transcripcions literals) el que el text diu.
 • L’examinand ha de mostrar capacitat de síntesi redactant un resum coherent i cohesionat, tot respectant el contingut del text.

2. Explicar el significat de frases o termes que apareguen en el text i ressenyar el seu contrari: 3 punts

 • Es tracta, en primer lloc, de justificar quins dels significats dels elements lèxics indicats són els adients en el text. La descripció dels significats es podrà fer aportant sinònims o mitjançant paràfrasis.
 • Després s’han de proposar altres termes o expressions amb significats contraris per a cadascun dels elements lèxics.
 • Els tres punts de valoració global d’aquest exercici es repartiran a parts iguals entre els elements lèxics seleccionats (p.e., si es proposen 3 elements, s’atorgarà un màxim d’1 punt a l’activitat sobre cadascun d’ells).
 • Per a cada terme o expressió es recomana valorar també a parts iguals tant la descripció del significat contextualitzat com la proposta d’antònim (seguint amb l’exemple anterior, sobre 0,5 punts la descripció del significat i sobre 0,5 punts la proposta d’antònim).

3. Redactar un comentari crític sobre el text proposat: 4 punts

 • El comentari crític tindrà dues parts, que s’han de separar en la resposta: (3a) anàlisi i (3b) valoració.
 • En la primera part (3a) s’analitzarà el text en sí mateix i s’assenyalaran les idees principals, secundàries, reiteracions, contradiccions, manipulacions, etc. Es tracta, en definitiva, de:
  - descriure l’organització interna dels continguts (quines són les idees principals i les secundàries, quines relacions hi ha entre elles);
  - establir les parts temàtiques (p.e., introducció, desenvolupament, conclusió);
  - identificar la positura de l’autor, la tesi, i justificar l’estructura textual (analitzant, sintetitzant, enquadrada, paral•lela).
 • En la segona part (3b) s’analitzarà el text en relació amb el punt de vista personal de l’examinand, en el qual es justificarà la seua vigència, el seu interés actual, la seua intenció, a qui va dirigit, els temes que criden l’atenció, etc., per a acabar amb un judici de valor sobre el text i la justificació d’aquest judici. És a dir, es formularà una valoració raonada del text centrada en:
  - justificar l’interés i vigència de la temàtica tractada, la intencionalitat, els destinataris, i
  - justificar el judici que mereix a l’examinand el que l’autor diu i la manera de dir-ho, aportant arguments propis i diferents dels exposats en el text.
 • La part d’anàlisi es valorarà sobre 2,5 punts; com a orientació, es repartiran com segueix:
  - Organització dels continguts: 1 punt
  - Parts temàtiques: 0,75 punts
  - Tesi i estructura textual: 0,75 punts
 • La part de valoració s’avaluarà sobre 1,5 punts.

4. Escriure el títol o identificar el tema del text: 1 punt

 • La identificació del tema consisteix senzillament a dir de què “parla” el text.
 • La resposta se cenyirà a una frase o expressió (no més de dues línies) que condense la temàtica desenvolupada en el text.

Valoració global de la Prova

La qualificació global de l’exercici es podrà incrementar o reduir atenent les següents consideracions:

 • Increment (fins a 1 punt): quan la producció escrita del candidat siga excel•lent, continga comentaris i raonaments que connecten el tema tractat amb altres camps, o mostre una fluidesa expositivo-argumentativa rellevant.
 • Reducció (fins a 2 punts): per questions de correcció gramatical i ortogràfica, o per deficiències de presentació, redacció i expressió escrita. Com a orientació, els correctors podran descomptar a raó de 0,1 per cada accent gràfic; 0,25 per cada falta d’ortografia, i fins a 0,5 per deficiències de presentació, redacció i expressió escrita.

 


Bibliografia

 • CERVERA, Ángel: Guía para la redacción y el comentario de texto, Madrid, Espasa Calpe, 1999.
 • GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador: Comentario pragmático de textos publicitarios, Madrid, Arco Libros, 1997.
 • LARA PEINADO, Federico: Comentario de textos históricos: método, selección y ejemplos prácticos, Lérida, Dilagro, 1987.
 • LARA PEINADO, Federico: Comentario de textos históricos: método y recopilación, Lérida, Dilagro, 1977.

Es recomana treballar textos periodístics de l’actualitat, ja siguen periòdics (El PaísEl MundoABCLas ProvinciasLevante, etc.) o revistes d’informació general (Mundo Económico, suplements culturals de periòdics).

 


Material per a preparar la prova d'accés

 • Llibre en format paper que es pot adquirir al Servei de Reprografia de l’Àgora de la Universitat Jaume I (núm. col·lecció 310). 
  Autora del material: Carmen Corona Marzol
  Edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable