Presentació

25/10/2022 | OTOP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  1. Introducció
  2. Construcció d'edificis
  3. Conservació i manteniment d'edificis
  4. Gestió energètica de la Universitat
  5. Gestió d'espais

1. Introducció

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP) és el servei responsable de la construcció i conservació dels edificis de la Universitat i depèn orgànicament del Vicerectorat d'Infraestructures i Sostenibilitat.

Des del moment de creació de la Universitat Jaume I es va considerar convenient que hi haguera una oficina tècnica, pròpia de la Universitat, encarregada de coordinar, executar i dirigir tot el procés de construcció del campus del Riu Sec, amb el suport de les col·laboracions externes que van ser necessàries. Aquesta Oficina Tècnica hauria d'intervenir tant en les fases de planejament i adquisicions de terrenys, com en la d'execució dels nous edificis i al mateix temps, ser l'encarregada de la conservació dels edificis de la Universitat. 

2. Construcció d'edificis

L'OTOP elabora conjuntament amb els centres, departaments, professorat i serveis, els programes de necessitats dels nous edificis i les reformes dels existents, segons les directrius marcades pel Vicerectorat. A més, en la majoria dels casos, s'encarrega de la redacció del projecte arquitectònic i de l'adreça de les obres, amb el suport d'enginyeria pròpia o externa per al desenvolupament de les instal·lacions.

El personal tècnic i de manteniment de l'OTOP s'encarrega de la recepció dels nous edificis, de la posada en funcionament de les instal·lacions i coordina l'entrada en servei de l'edifici. També, l'Oficina Tècnica elabora els plecs tècnics del mobiliari i equipament dels edificis i dirigeix el lliurament i muntatge. 

3. Conservació i manteniment d'edificis

L'OTOP s'encarrega de la conservació i manteniment de tots els edificis de la Universitat. Aquest treball suposa, d'una banda, la resolució de les avaries i deficiències que es produeixen (reparació) i, d'altra banda, la realització de les revisions periòdiques que siguen necessàries d'acord amb la normativa vigent, o d'acord amb els criteris de la mateixa Oficina Tècnica (prevenció).

També es coordinen i dirigeixen els treballs menors de nous espais, equipament i instal·lacions que siga necessari introduir en els edificis a proposta dels centres, departaments, professors i serveis, que siguen aprovats pel Vicerectorat.

L'Oficina Tècnica canalitza les peticions dels usuaris, les quals són resoltes pel personal de manteniment propi, per les empreses externes de manteniment especialitzades en cada instal·lació i contractades per la Universitat.

4. Gestió energètica de la Universitat

L'OTOP s'encarrega de la gestió energètica de tots els edificis de la Universitat per mitjà del sistema de gestió i aplicació en línia de la lectura a l'instant dels consums reals, a fi d'ajustar-se als criteris de màxima eficiència energètica.

5. Gestió d'espais

L'OTOP és l'encarregada de crear i modificar les ubicacions físiques, així com vincular les ubicacions físiques amb les ubicacions lògiques, a través del gestor d'espais. També és l'encarregada de gestionar les reserves d'espais fóra de l'horari habitual de la Universitat i d'elaborar els informes d'ocupació d'espais docents i departamentals.

 
Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes