UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI
Informació del tractament: Càtedra BP de Medi Ambient Industrial
M’han informat que la Càtedra BP de Medi Ambient Industrial de l’UJI durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Universitat Jaume I
Finalitat del tractament
Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son:
* activitats de formació, events i jornades de divulgació.
* disseminació de continguts relacionats amb els integrants de la càtedra.
* foment dels continguts dins de l’àmbit de la càtedra en graus i postgraus.
* gestió de premis, concursos, beques o ajudes.
* publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb la càtedra.
Legitimació
La legitimació es basa en l’exercici de poders públics establerts a l’article 1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats.
En els casos de publicació d’imatges i gravacions o de comunicacions de difusió d’events relacionats amb la càtedra la legitimació es basa en el consentiment.
Destinataris
Es publicaran els resultats de premis, beques i ajudes convocades.
Es farà difusió pública en mitjans informatius, publicitaris i digitals dels events quan es dispose d’autorització.
Es poden comunicar les dades personals de participants en events o premis a entitats col·laboradores en les  activitats formatives i de cooperació educativa a nivell nacional o internacional.
En altres casos, no se cediran les dades a terceres parts, tret que sigui obligació legal.
Drets
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U081
Informació detallada sobre protecció de dades
Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió de les activitats objecte de constitució de la càtedra, com son:
* activitats de formació, events i jornades de divulgació.
* disseminació de continguts relacionats amb els integrants de la càtedra.
* foment dels continguts dins de l’àmbit de la càtedra en graus i postgraus.
* gestió de premis, concursos, beques o ajudes.
* publicació de treballs i continguts d'interès relacionats amb la càtedra.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades per a premis, concursos i ajudes dels sol·licitants es conservaran mentre es resolga el procediment.
Les dades de contacte per a la difusió d’events i disseminació, així com les imatges i gravacions audiovisuals es mantindran mentre no es retire el consentiment.
La resta de dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en l’exercici de poders públics establerts a l’article 1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats.
En els casos de publicació d’imatges i gravacions o de comunicacions de difusió d’events relacionats amb la càtedra la legitimació es basa en el consentiment. La comunicació de les vostres dades personals a entitats col·laboradores per a l’organització dels events o gestió d’ajudes pot ser un requisit indispensable per a la participació.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Es publicaran els resultats de premis, beques i ajudes convocades.
Es farà difusió pública en mitjans informatius, publicitaris i digitals dels events quan es dispose d’autorització.
Es poden comunicar les dades personals de participants en events o premis a altres càtedres semblants, entitats de recolzament a les activitats realitzades així com a altres universitats o centres d’investigació nacionals o internacionals per a realitzar activitats formatives i de cooperació educativa.
La Càtedra BP de Medi ambient Industrial te allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis al núvol, tenint tots ells les garanties necessàries d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
En altres casos, no se cediran les dades a terceres parts, tret que sigui obligació legal.
Quins són els vostres drets?
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una altra persona responsable.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.
• En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.
Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.