UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI

Informació del tractament: Doctorat

M'han informat que l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractamentUniversitat Jaume I
Finalitat del tractamentGestió administrativa de l'expedient i processos associats al doctorat dels doctorands, directors de tesis, tutors, avaluadors, experts i tribunals d’avaluació. Gestió d’events, difusió dels programes de doctorat i millora de la qualitat.
LegitimacióLa legitimació es basa en el Reial Decret 99/2011.
La gestió com a assistent als events no acadèmics organitzats es basa en el vostre consentiment.
DestinatarisAltres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la cotutela de tesis o estades de doctorands.
Agències oficials d’avaluació dels programes de doctorat i altres administracions públiques d’educació.
En el cas de doctorands amb convenis on s’incloga la contractació per part d’una empresa es cediran les dades mínimes identificatives, per a poder accedir a la mateixa, dels doctorands i del personal de l’UJI que intervinguen en el procés.
En el cas de beques o ajudes gestionades per l'escola de doctorat es comunicaran les resolucions de les mateixes als organismes o institucions relacionats per a la gestió econòmica demanada.
Aquelles previstes en les normes vigents.
L'UJI te allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis al núvol, tenint tots ells les garanties necessàries d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
DretsPot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament adreçant-se a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Procedència de les dadesLes dades administratives dels doctorands, tutors, directors, avaluadors i membres de tribunals són facilitades pels mateixos interessats.
Les dades relacionades amb els expedients són facilitades pels mateixos doctorands, doctors o pels tutors i directors, aíxi com per part d’experts i tribunals avaluadors de l’activitat realitzada.
També s’inclouen dades de fonts públiques com les que provenen de publicacions o dades de contacte d’altres centres d’ensenyament superior o empreses.
Les dades d’events són facilitades pels mateixos interessats.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U076

Informació detallada sobre protecció de dades

Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió administrativa de l'expedient i processos associats dels doctorands, directors de tesis, tutors i tribunals d’avaluació.
Ús acadèmic de les dades del doctorand, control d'assistència o aprofitament, jornades i activitats, d'accés i ús de recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, treballs i publicacions, comunicació amb els usuaris, gestió de les tesis i elaboració d'estudis i estadístiques.
Gestió d’ajudes, resol·lució de conflictes i aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual.
Gestió d’events, difusió dels programes de doctorat i millora de la qualitat.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en l’exercici de poders públics, establerts en el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
La comunicació de les vostres dades personals és un requisit obligatori per a poder formalitzar el vostre vincle amb l’Universitat Jaume I i per a realitzar la correcta gestió administrativa i acadèmica derivada.
La gestió com assistent als events no acadèmics organitzats es basa en el vostre consentiment. Este consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la cotutela de tesis o estades de doctorands.
Agències oficials d’avaluació dels programes de doctorat i altres administracions públiques d’educació.
En el cas de doctorands amb convenis on s’incloga la contractació per part d’una empresa es cediran les dades mínimes identificatives, per a poder accedir a la mateixa, dels doctorands i del personal de l’UJI que intervinguen en el procés.
En el cas de beques o ajudes gestionades per l'escola de doctorat es comunicaran les resolucions de les mateixes als organismes o institucions relacionats per a la gestió econòmica demanada.
Aquelles previstes en les normes vigents.
L'UJI te allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis al núvol, tenint tots ells les garanties necessàries d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
Quins són els vostres drets?
▪ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’UJI estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
▪ Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
▪ En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 21 del RGPD, els interessats poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per exercir o defensar reclamacions.
▪ En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.

Pot exercir els seus drets adreçant-se a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació, si ho considera oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Quines categories de dades tractem?
Dades personals, fins i tot l'enregistrament de comentaris i la sea imatge i veu en docència online.
Dades de salut
Dades acadèmiques
Dades economiques de matrícula o pagaments
Dades laborals
Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades administratives dels doctorands, tutors, directors, avaluadors i membres de tribunals són facilitades pels mateixos interessats.
Les dades relacionades amb els expedients són facilitades pels mateixos doctorands, doctors o pels tutors i directors, aíxi com per part d’experts i tribunals avaluadors de l’activitat realitzada.
També s’inclouen dades de fonts públiques com les que provenen de publicacions o dades de contacte d’altres centres d’ensenyament superior o empreses.
Les dades d’events són facilitades pels mateixos interessats.