UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI
Informació del tractament: Activitats formatives no reglades
M'han informat que la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Universitat Jaume I
Finalitat del tractament
Gestió i control de les activitats formatives no reglades que organitza l'UJI en les seues funcions de difusió, valorització i transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida, i del desenvolupament econòmic, i de difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària i la formació al llarg de tota la vida.
Legitimació
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Destinataris
Les dades poden ser comunicades a terceres parts per a finalitats vinculades al tractament.
Drets
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U048
Informació detallada sobre protecció de dades
Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Oficina d'Estudis
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió i control de les activitats formatives no reglades que organitza l'UJI en les seues funcions de difusió, valorització i transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida, i del desenvolupament econòmic, i de difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària i la formació al llarg de tota la vida.
Seguiment de qualificacions, ús de ferramentes online per a docència, comunicació amb l'estudiantat i millora de la qualitat.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en la necessitat per al compliment d'una missió realitzada en interés públic, establerta en l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
En aquells casos en els quals resulte estrictament necessari, les dades seran comunicades a terceres parts per a les finalitats vinculades al seu tractament com, per exemple, les certificacions de presència o assistència a una activitat.
La Universitat Jaume I té allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis al núvol, tenint tots ells les garanties necessàries d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
Quins són els vostres drets?
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una altra persona responsable.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.
• En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.
Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Quines categories de dades tractem?
Les proporcionades per l’interessat, fins i tot l'enregistrament de comentaris i la sea imatge i veu en docència online.
Dades acadèmiques