UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI
Informació del tractament: Single Sign-On
M’han informat que el Servei d’Informàtica de l’UJI durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Universitat Jaume I
Finalitat del tractament
Gestió de les altes provisionals al sistema d'autenticació centralitzada de la Universitat Jaume I.
Legitimació
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
Destinataris
No se cediran dades a terceres parts, tret que siga obligació legal.
Drets
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament adreçant-vos a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U046
Informació detallada sobre protecció de dades
Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Servei d'Informàtica
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió de les altes provisionals al sistema d'autenticació centralitzada de la Universitat Jaume I. Accés a serveis de l’UJI per a colectius que encara no tenen un altre vincle amb la Universitat.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran durant un termini màxim de 1 any.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en que el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, establida en l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No se cediran dades a terceres parts, tret que siga obligació legal.
Per exemple, les vostres dades podrien ser cedides a l'AEPD com a conseqüència d'una notificació de les violacions de seguretat de la informació personal, conforme al regulat en l'article 33 de l'RGPD. També a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, al Ministeri Fiscal i als Jutges i Tribunals, en el marc del que s'estableix per la legislació processal.
Quins són els vostres drets?
▪ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’UJI estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
▪ Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
▪ En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 21 del RGPD, els interessats poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per exercir o defensar reclamacions.
▪ En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.
La persona interessada o, en el cas de menors de 14 anys, els titulars de la pàtria potestat, poden exercir els seus drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.