UJI

Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI

Informació del tractament: Registre

He sigut informat de que l’Oficina d’Informació i Registre de l’UJI durà a terme el tractament de les meves dades personals d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractamentUniversitat Jaume I
Finalitat del tractamentGestió administrativa del punt de registre oficial de la Universitat Jaume I.
LegitimacióLa legitimació es basa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la normativa pròpia de la Universitat Jaume I.
DestinatarisLes dades seran comunicades als tercers que siguen els destinataris manifests de la informació introduïda. Les dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats vinculades al tractament.
DretsPot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament adreçant-se a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U039

Informació detallada sobre protecció de dades

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Registre General
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió administrativa del punt de registre oficial de la Universitat Jaume I.Facilitar la emissió electrònica de qualsevol sol·licitud o document a qualsevol servei de la Universitat en aquells procediments que no tenen tramitació electrònica i registrar electrònicament l'eixida de documents que van adreçats a altres organismes o institucions.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’UJI siga legalment l’encarregada de custodiar la informació.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en l’exercici de poders públics, establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Reglament pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions a la Universitat Jaume I, així com l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals, i el règim del Registre General. (Aprovat en la sessió no 39 de la Junta de Govern del dia 6 de febrer de 2002) i l’Acord de 28 de juliol de 2011, del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Universitat Jaume I. (DOGV de 16-9-2011).
La comunicació de les vostres dades personals és un requisit obligatori per a poder realitzar la correcta gestió administrativa de l’activitat del registre baix la normativa actual.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades seran comunicades als tercers que siguen els destinataris manifests de la informació introduïda.
Les dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats vinculades al tractament.
Quins són els vostres drets?
▪ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’UJI estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
▪ Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
▪ En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 21 del RGPD, els interessats poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per exercir o defensar reclamacions.

Pot exercir els seus drets adreçant-se a la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets o presentar una reclamació, si ho considera oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.