UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI

Informació del tractament: Registre

M'han informat que l’Oficina d’Informació i Registre de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meues dades personals d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractamentUniversitat Jaume I
Finalitat del tractamentGestió administrativa del punt de registre oficial de la Universitat Jaume I.
LegitimacióLlei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Normativa pròpia de la Universitat Jaume I.
DestinatarisLes dades seran comunicades als tercers que siguen els destinataris manifests de la informació introduïda. Les dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats vinculades al tractament.
DretsPodeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U039

Informació detallada sobre protecció de dades

Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Registre General
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió administrativa del punt de registre oficial de la Universitat Jaume I.Facilitar la emissió electrònica de qualsevol sol·licitud o document a qualsevol servei de la Universitat en aquells procediments que no tenen tramitació electrònica i registrar electrònicament l'eixida de documents que van adreçats a altres organismes o institucions.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en l’exercici de poders públics, establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Reglament pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions a la Universitat Jaume I, així com l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals, i el règim del Registre General, (aprovat en la sessió no 39 de la Junta de Govern del dia 6 de febrer de 2002) i l’acord de 28 de juliol de 2011, del Consell de Govern de la Universitat Jaume I, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Universitat Jaume I. (DOGV de 16-9-2011).
La comunicació de les vostres dades personals és un requisit obligatori per a poder realitzar la correcta gestió administrativa de l’activitat del registre baix la normativa actual.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades seran comunicades als tercers que siguen els destinataris manifests de la informació introduïda.
Les dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats vinculades al tractament.

La Universitat Jaume I té allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis al núvol, tenint tots ells les garanties necessàries d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
Quins són els vostres drets?
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una altra persona responsable.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.
• En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.

Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.