UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI

Informació del tractament: Gestió Acadèmica

He sigut informat de que el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI durà a terme el tractament de les meves dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractamentUniversitat Jaume I
Finalitat del tractamentGestió administrativa acadèmica de l'estudiantat de la UJI.
LegitimacióLa legitimació es basa en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
DestinatarisLes dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats vinculades al tractament.
DretsPodeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Procedència de les dadesLes dades de qualificacions acadèmiques són recollides dels actes docents administratius generats pel personal docent de l’Universitat Jaume I o d'altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la impartició de titulacions compartides.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U028

Informació detallada sobre protecció de dades

Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió administrativa de l'expedient acadèmic de l'estudiantat de la UJI. Ús acadèmic de les dades de l'estudiantat, control d'assistència a classes, d'accés a instal·lacions, d'accés a recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, comunicació amb l'estudiantat, gestió de les pràctiques i elaboració d'estudis i estadístiques.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui el vincle amb l’UJI.
Les dades acadèmiques es mantindran mentre que la Universitat Jaume I siga legalment responsable de la seua custòdia.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en l’exercici de poders públics, establerts en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
La comunicació de les vostres dades personals és un requisit obligatori per a poder formalitzar el vostre vincle amb l’Universitat Jaume I i per a realitzar la correcta gestió administrativa i acadèmica derivada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
A altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la impartició de titulacions compartides. Altres previstes en les normes vigents.
Quins són els vostres drets?
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una altra persona responsable.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.

Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Quines categories de dades tractem?
• Les proporcionades per l’interessat
• Dades acadèmiques
Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades de qualificacions acadèmiques són recollides dels actes docents administratius generats pel personal docent de l’Universitat Jaume I o d'altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la impartició de titulacions compartides.