UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI
Informació del tractament: Gestió Acadèmica
M'han informat que el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de l’UJI durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Universitat Jaume I
Finalitat del tractament
Gestió administrativa acadèmica de l'estudiantat de l'UJI.
Legitimació
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
Destinataris
Les dades poden ser comunicades a terceres parts per a finalitats vinculades al tractament.
Drets
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Procedència de les dades
Les dades de qualificacions acadèmiques són recollides dels actes docents administratius generats pel personal docent de l’Universitat Jaume I o d'altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la impartició de titulacions compartides.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U028
Informació detallada sobre protecció de dades
Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió administrativa de l'expedient acadèmic de l'estudiantat de l'UJI.
Ús acadèmic de les dades de l'estudiantat, control d'assistència a classes, d'accés a instal·lacions, d'accés i ús de recursos electrònics en línia, seguiment de qualificacions, comunicació amb l'estudiantat, gestió de les pràctiques i elaboració d'estudis i estadístiques.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en que el tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic, establerta en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
Per a la gravació de proves orals, incloses les defenses de TFG i TFM, la legitimitat es basa en l’article 29.3 del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari.
La comunicació de les vostres dades personals és un requisit obligatori per a poder formalitzar el vostre vincle amb l’Universitat Jaume I i per a realitzar la correcta gestió administrativa i acadèmica derivada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
• Altres universitats per al trasllat d'expedients, per exemple.
• A la Conselleria d'Educació o al Ministeri d'Educació per a les competències que li han sigut atribuïdes en la LOU en matèria d'educació.
• Registre General de títols per al registre dels títols i la seua certificació.
• Publicació de les dades bàsiques d'identificació dels doctorats i la informació de la defensa d'una tesi doctoral. Així com, si escau, la publicació de TFG i TFM
• Agències Avaluació Qualitat (ANECA i l'Agència autonòmica).
• Assegurança escolar o autoritats sanitàries, per a la gestió d'un accident o les declaracions de malaltia obligatòria.
• La defensa pública de TFG i TFM en línia es pot transmetre per videoconferència, amb imatges i vídeo dels assistents.
La Universitat Jaume I té allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis en el núvol, comptant tots ells amb les garanties adequades d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
Quins són els vostres drets?
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una altra persona responsable.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.
• En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.
Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Quines categories de dades tractem?
• Les proporcionades per l’interessat, fins i tot l'enregistrament i difusió de comentaris i la seua imatge i veu en docència online o en actes públics de defensa de TFM i TFG.
• Dades acadèmiques
Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades de qualificacions acadèmiques són recollides dels actes docents administratius generats pel personal docent de l’Universitat Jaume I o d'altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la impartició de titulacions compartides.