UJI
Última modificació: 12/06/2018 | Font: UADTI
Informació del tractament: Personal
M'han informat que el Servei de Recursos Humans de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meues dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Universitat Jaume I
Finalitat del tractament
Gestió administrativa i econòmica del personal funcionari i laboral de la Universitat Jaume I.
Legitimació
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
Destinataris
Les dades poden ser comunicades a terceres parts per a finalitats vinculades al tractament.
Drets
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades a https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U017
Informació detallada sobre protecció de dades
Quin és l'òrgan responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Universitat Jaume I
Servei de Recursos Humans
Adreça postal: Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728000
Adreça electrónica: secgen@uji.es
Contacte DPD: protecciondatos@uji.es
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Gestió administrativa i econòmica del personal funcionari i laboral de la Universitat Jaume I. Difusió d'informació rellevant en matèria laboral, formativa o sindical. Control horari del personal. Control d'accés i ús de recursos electrònics en línia. Elaboració d'informes, estadístiques i indicadors en matèria laboral.
Quant de temps conservarem les vostres dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del que es disposa en la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació es basa en l'exercici de poders públics establerts pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (personal docent i investigador que forma part dels cossos i escales de l'Administració General de l'Estat), la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana (Personal que pertany a cossos i escales de la pròpia Administració universitària) i el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (personal laboral).
Per a la gravació de proves orals, incloses les defenses de TFG i TFM, la legitimitat es basa en l’article 29.3 del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari.
La comunicació de les seues dades personals és un requisit obligatori per a poder formalitzar els seus vincles amb la Universitat Jaume I i per a realitzar la correcta gestió administrativa i econòmica derivada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
- A altres universitats o centres educatius amb els quals s'acorde, mitjançant conveni, la impartició de titulacions compartides.
- Agència Estatal d'Administració Tributària. Dades per a les retencions tributàries.
- Tresoreria General de la Seguretat Social. Pagament de quotes.
- Entitats financeres. Pagament de nòmines.
- Òrgans judicials. Processos d'investigació amb motiu d'una inspecció laboral o per a l'execució dels procediments contenciós-administratius o laborals.
- Entitat a qui s'encomane la gestió en matèria de riscos laborals.
- Publicacions de dades en compliment d'una disposició legal com, per exemple, la normativa de transparència.
- Comunicacions de còpia de contracte a entitats sindicals.
- La defensa pública de TFG i TFM en línia es pot transmetre per videoconferència, amb imatges i vídeo dels assistents.
La Universitat Jaume I té allotjats part dels seus sistemes d'informació en proveïdors de serveis al núvol, tenint tots ells les garanties necessàries d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
Quins són els vostres drets?
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem tractant dades personals que la concerneixen o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions.
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una altra persona responsable.
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.
• En cas de que el tractament estiga legitimat pel consentiment de la persona interessada, aquesta té el dret a retirar el dit consentiment en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament previ a la seua retirada.
Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.
Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Quines categories de dades tractem?
• Les proporcionades per la persona interessada, fins i tot l'enregistrament i difusió de comentaris i la seua imatge i veu en docència online o en actes públics de defensa de TFM i TFG.
• Dades acadèmiques
• Dades econòmiques
• Dades laborals